Egzamin magisterski

Procedura dotyczące pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2022/2023

Wytyczne dot. organizacji egzaminu dyplomowego

1. Czas trwania egzaminu dyplomowego i obrony pracy magisterskiej wynosi 30 minut dla jednego studenta i podzielony jest na trzy 10-cio minutowe części obejmujące:

a. przeprowadzenie egzaminu dyplomowego, w ramach którego student odpowiada na 3 wylosowane pytania,

b. prezentację przez studenta wyników jego pracy magisterskiej

c. dyskusję wyników pracy magisterskiej i naradę komisji dotyczącą oceny egzaminu i obrony.

W przypadku, gdy czas jednej z części zostanie przekroczony, automatycznie ulega skróceniu czas pozostałych części.

2. Wszyscy członkowie Komisji zobowiązani są zgłosić się na egzamin co najmniej 5 minut przez zaplanowaną godziną egzaminu.

3. Za przeprowadzenie dyskusji związanej z pracą dyplomową odpowiada recenzent pracy.

4. Przewodniczący komisji sprawuje nadzór nad pracą komisji i odpowiada za wypełnienie protokołu z egzaminu dyplomowego.  

5. Dziekanat rezerwuje salę, w której odbywa się egzamin dyplomowy oraz przygotowuje komputer z rzutnikiem.

6. Student zobowiązany jest wgrać na komputer prezentację, którą wykorzysta podczas obrony pracy magisterskiej, najpóźniej do godziny 8.30 w dniu obrony. W tytule prezentacji należy podać nazwisko studenta, a prezentację należy umieścić w na pulpicie komputera w folderze, w którego nazwie jest data egzaminu danego studenta.

 

Lista zagadnień do egzaminu magisterskiego (dyplomowego) w roku akad. 2022/2023: