Egzamin magisterski

Procedura dotycząca pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2023/2024

Wytyczne dot. organizacji egzaminu dyplomowego

1. Czas trwania egzaminu dyplomowego i obrony pracy magisterskiej wynosi 30 minut dla jednego studenta i podzielony jest na trzy 10-cio minutowe części obejmujące:

a. przeprowadzenie egzaminu dyplomowego, w ramach którego student odpowiada na 3 wylosowane pytania,

b. prezentację przez studenta wyników jego pracy magisterskiej

c. dyskusję wyników pracy magisterskiej i naradę komisji dotyczącą oceny egzaminu i obrony.

W przypadku, gdy czas jednej z części zostanie przekroczony, automatycznie ulega skróceniu czas pozostałych części.

2. Wszyscy członkowie Komisji zobowiązani są zgłosić się na egzamin co najmniej 10 minut przez zaplanowaną godziną egzaminu.

3. Za przeprowadzenie dyskusji związanej z pracą dyplomową odpowiada recenzent pracy.

4. Przewodniczący komisji sprawuje nadzór nad pracą komisji i odpowiada za wypełnienie protokołu z egzaminu dyplomowego.  

5. Dziekanat rezerwuje salę, w której odbywa się egzamin dyplomowy oraz przygotowuje komputer z rzutnikiem.

6. Student zobowiązany jest wgrać na komputer prezentację, którą wykorzysta podczas obrony pracy magisterskiej, najpóźniej do godziny 8.30 w dniu obrony. W tytule prezentacji należy podać nazwisko studenta, a prezentację należy umieścić na pulpicie komputera w folderze, w którego nazwie jest data egzaminu danego studenta.

 

Lista zagadnień do egzaminu magisterskiego (dyplomowego) w roku akad. 2023/2024: