Informacje ogólne

Kosmetologia jest najmłodszym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM – jako studia uzupełniające magisterskie, została uruchomiona w roku 2010. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

4-semestralne studia prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia niestacjonarne realizowane są w trybie tzw. zjazdów weekendowych (soboty-niedziele).

Program studiów objemuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym. Poszczególne przedmioty kończą się zgodnie z programem studiów – egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem. Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System). Do zakończenia studiów wymagane jest zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS oraz  wykonanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego.

Na mocy uchwały nr 167/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019 r. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium Wydział Farmaceutyczny w Krakowie – kierunek kosmetologia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał pozytywną ocenę na okres 5 lat.

 

Profil absolwenta

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu, biologicznych i społecznych oraz zaawansowaną wiedzę szczegółową o kosmetykach i substancjach używanych do wytwarzania kosmetyków, technologii produktów kosmetycznych, metabolizmie i skutkach działania kosmetyków oraz o prawidłowym ich stosowaniu; wykazywać znajomość metod i technik badań surowców i preparatów kosmetycznych i leczniczych pod względem chemicznym i toksykologicznym w celu oceny ich jakości.

Absolwent powinien być przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów.

Absolwent powinien być przygotowany do współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Powinien być przygotowany do systematycznego doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia poziomu wiedzy.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. Centrach Odnowy Biologicznej, Salonach SPA, gabinetach kosmetycznych, a także w zakresie przemysłu kosmetycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

 

Kierownik studiów na kierunku Kosmetologia

prof. dr hab. Elżbieta Pękala
elzbieta.pekala@uj.edu.pl

 

Opiekunowie poszczególnych lat studiów

I rok

dr Dorota Żelaszczyk
Katedra Chemii Organicznej

(12) 6205-576
dorota.zelaszczyk@uj.edu.pl


II rok

dr Jadwiga Kalicińska
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii

(12) 6205-646 j.wojtanowska@uj.edu.pl