Dydaktyka

KIERUNEK: Farmacja


PRZEDMIOT: Chemia analityczna I
Harmonogram ćwiczeń, wykładów i seminariów 
z przedmiotu „Chemia analityczna I” 
w II (letnim) semestrze dla I roku WF

Zagadnienia na seminaria tematyczne zostały zamieszczone na platformie Pegaz w kursie wykładowym.

PRZEDMIOT: Chemia analityczna II
Harmonogram ćwiczeń, seminariów 
z przedmiotu „Chemia analityczna II” 
w III (zimowym) semestrze dla II roku WF

Zagadnienia na seminaria tematyczne: Seminarium nr 1

Regulamin
zaliczenia przedmiotu „Chemia analityczna I i II”  dla I i II roku WF

 

Materiały do ćwiczeń:

Nr TEMAT
  CHEMIA ANALITYCZNA – semestr II
ZAGADNIENIA do wejściówek  – ćwiczenia 2 do 7
1 Nauka ważenia i miareczkowania.
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową. INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Sporządzanie i mianowanie roztworu HCl.     SPRAWOZDANIE
Sporządzenie 0,02 mol·L-1 roztworu KMnO4
2 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie wody krystalizacyjnej metodą wagową – c.d.
3 Oznaczenie siarczanów(VI) metodą wagową – c.d.
Acydymetryczne oznaczanie Na2CO3 obok NaOH.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
4

Mianowanie sporządzonego roztworu manganianu(VII) potasu. INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie Fe(II)  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
Manganometryczne oznaczenie ditlenku diwodoru.   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE

5 Jodometryczne oznaczenie Cu(II).                  INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Jodometryczne oznaczenie formaldehydu.       INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
6 Bromianometryczne oznaczenie kwasu salicylowego.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE    
7

Oznaczenie srebra(I) metodą Volharda.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Kompleksometryczne oznaczenie jonów Mg(II) w lekach OTC i suplementach diety   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE

8 ZAGADNIENIApotencjometria
Sporządzanie mieszanin buforowych.
Wykreślenie krzywej kalibracyjnej.
Pomiar pH próbki.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Oznaczenie potencjometryczne zawartości H3PO4.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
9 ZAGADNIENIAkonduktometria
Analiza wody do celów farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
Konduktometryczne oznaczenie NaOH.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
10

ZAGADNIENIAwoltamperometria
Określenie zanieczyszczenia jonami metali ciężkich metodą woltamperometrii stripingowej w wybranych preparatach farmaceutycznych.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE

ZAGADNIENIA – polarymetria
Polarymetryczne oznaczenie zawartości substancji w 10% Injectio Glucosi.   INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE

11

ZAGADNIENIA – spektrometria
Oznaczanie cynku metodą ASA. INSTRUKCJA   SPRAWOZDANIE

ZAGADNIENIADSC
Oznaczanie indu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

  CHEMIA ANALITYCZNA – semestr III 
1 ZAGADNIENIAspektrofotometria VIS
Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
2 ZAGADNIENIAspektrofotometria UV
Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą spektrofotometryczną w zakresie UV.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
ZAGADNIENIAfluorymetria
Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.    INSTRUKCJA    SPRAWOZDANIE
3 ZAGADNIENIA –  walidacja metod analitycznych
Walidacja metody HPLC oznaczania trzech substancji leczniczych w preparatach farmaceutycznych.
INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
4 ZAGADNIENIA –  wysokosprawna chromatografia cieczowa
Oznaczenie ilościowe trzech substancji leczniczych obok siebie w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą HPLC.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE
5

ZAGADNIENIA chromatografia cienkowarstwowa
Określenie tożsamości wybranych alkaloidów metodą TLC. INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

ZAGADNIENIA chromatografia gazowa
Oznaczenie jakościowe i ilościowe mieszaniny składników metodą GC.  INSTRUKCJA  SPRAWOZDANIE

6

Egzamin praktyczny

 

Terminy kolokwiów stacjonarnych :

Nr Data Temat
I

 

Analiza wagowa i miareczkowa
II

 

Metody elektrochemiczne (potencjometria, konduktometria, amperometria, polarografia i woltamperometria) 
     
     

 


 

 

 

KIERUNEK: Analityka medyczna


PRZEDMIOT: Analiza instrumentalna

Regulamin
zaliczenia przedmiotu „Analiza instrumentalna”  dla II roku AM

Harmonogramy:
ćwiczeń i seminariów
z przedmiotu „Analiza instrumentalna” dla II roku  AM  

 

Materiały do ćwiczeń
Nr Temat Zagadnienia Instrukcja Sprawozdanie
1 Wybór analitycznej długości fali. Badanie wpływu pH na widmo absorpcyjne w zakresie widzialnym. Ilościowe oznaczenie substancji barwnej metodą krzywej wzorcowej dla danego pH przy λmax. Obliczenie molowego i właściwego współczynnika absorpcji.
2 Oznaczanie kofeiny i salicylamidu obok siebie metodą spektrofotometryczną w zakresie UV. Oznaczenie dwóch składników obok siebie metodą spektrofotometrii pochodnej.
3 Spektrofluorymetryczne oznaczanie fluoresceiny.
Oznaczanie wybranych jonów metodą ASA z atomizacją płomieniową.
4 Turbidymetryczne oznaczenie albuminy metodą Extona.
5 Oznaczenie potencjometryczne jonów Cl i I obok siebie. Wyznaczenie charakterystyki elektrody pomiarowej, pomiar pH roztworu.
6

Potencjometryczne oznaczenie kwasu fosforowego.
Badanie czystości wody do celów diagnostycznych. 

     
7

Polarymetryczne oznaczenie glukozy.
Refraktometryczne oznaczenie NaCl.

 
8

Ekstrakcja substancji o działaniu biologicznym z surowicy i preparatów farmaceutycznych.

9

Oznaczenie jakościowe i ilościowe mieszaniny składników metodą GC.

Określenie tożsamości wybranych alkaloidów oraz granicy wykrywalności i oznaczalności metodą TLC.

10 Walidacja metody HPLC-DAD oznaczania czterech substancji leczniczych w surowicy.
11 Oznaczanie ilościowe czterech substancji leczniczych w surowicy metodą HPLC-DAD.
12 Egzamin praktyczny      

 

Terminy sprawdzianów :

Nr
Data Temat
I   Spektrofotometria UV, VIS, IR, Ramana, fluorymetria
II   Potencjometria, konduktometria, polarografia, woltamperometria
III   Metody optyczne, spektrometria ASA i ESA
IV   Chromatografia, elektroforeza, spektrometria mas
V   EGZAMIN PRAKTYCZNY
 
 
 
 
PRACE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W 2024 r.
 
 
Wykonawca Opiekun Temat
Kica Magdalena

Dr hab. Urszula Hubicka

Opracowanie i walidacja metody HPLC do oznaczania delafloksacyny.
Dużyk Agnieszka

Dr hab. Urszula Hubicka

Ocena fotostabilności delafloksacyny metodą HPLC-DAD.
Król Małgorzata

Dr hab. Agata Kryczyk-Poprawa

Opracowanie i walidacja metody chromatograficznej oznaczania wybranych analogów witaminy D.
Broszkiewicz Ewelina

Dr hab. Przemysław Talik

Badanie mobilności wody metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC w mieszaninach półsyntetycznej celulozy z aminokwasami o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych.

 

PRACE MAGISTERSKIE 2024/2025
 
Zapisy na wykonywanie prac magisterskich trwają od dnia 22.04.2024 r. do 13.05.2024 r.  Kryterium przyjęcia do realizacji pracy magisterskiej jest średnia ocen z przedmiotów realizowanych w Katedrze oraz zainteresowanie analizą leków oraz suplementów diety. Osoby zainteresowane realizowaniem pracy magisterskiej w naszej Katedrze, mogą zgłaszać chęć zapisu osobiście, telefonicznie lub przesłać e-maila.