Informacje ogólne

Studia na kierunku farmacja trwają pięć i pół roku, prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Obejmują zajęcia obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyki w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym. Poszczególne przedmioty kończą się zgodnie z programem studiów egzaminem lub zaliczeniem. Każdemu przedmiotowi przypisana jest odpowiednia liczba punktów kredytowych (European Credit Transfer System, ECTS). Suma punktów przyznana na cały rok wynosi 60. Uzyskanie wymaganej ilości punktów kredytowych związane jest z zaliczeniem wszystkich zajęć zgodnie z programem studiów. Osoba kończąca studia farmaceutyczne winna zgromadzić łącznie 330 punktów, wykonać i obronić pracę magisterską, zdać egzamin magisterski oraz odbyć obowiązkowy sześciomiesięczny staż w aptece.

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje stopień magistra farmacji i jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym, a także w jednostkach naukowo-badawczych związanych z badaniami nad lekiem.

Uchwałą z dnia 26 marca 2004 roku kierunek farmacja otrzymał Świadectwo Akredytacji wydane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych na okres 5 lat.

Na mocy uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 czerwca 2011 r. Wydział Farmaceutyczny – kierunek farmacja otrzymał także świadectwo akredytacji na okres 5 lat.

 

Kierownik studiów na kierunku Farmacja

prof. dr hab. Renata Jachowicz
renata.jachowicz@uj.edu.pl

 

Opiekunowie poszczególnych lat studiów

I rok

dr hab. Małgorzata Starek
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

(12) 6205-491
m.starek@uj.edu.pl


II rok

mgr Kamil Piska
Zakład Biochemii Farmaceutycznej

(12) 6205-577
kamil.piska@uj.edu.pl


III rok

dr Anna Czopek
Katedra Chemii Farmaceutycznej

(12) 6205-456
anna.czopek@uj.edu.pl


IV rok

dr hab. Anna Rapacz
Katedra Farmakodynamiki

(12) 6205-537
a.rapacz@uj.edu.pl


V rok

dr Anna Gołda
Zakład Farmacji Społecznej

(12) 6205-518
a.golda@uj.edu.pl