REGULAMIN

I Wielki Zdalny Quiz Wiedzy
o Winie Gronowym i Jego Właściwościach Prozdrowotnych


WIEWIQ 2020

 

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem I Wielkiego Zdalnego Quizu Wiedzy o Winie Gronowym i Jego Właściwościach Prozdrowotnych, dalej nazwanego Quizem, jest Studenckie Koło Naukowe Enologiczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie pod kierownictwem dr inż. Macieja Gawlika. Współorganizatorem jest Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, kierunek Enologia. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prof. dr hab. Jacek Sapa – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
 2. Quiz Wiedzy o Winie skierowany jest do Studentów i Pracowników Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o winie.
 3. Quiz odbędzie się w dwóch kategoriach – oddzielnie dla Studentów i Pracowników Wydziału.
 4. Celem Quizu jest propagowanie wiedzy o winie, które słynie z nieocenionych wartości prozdrowotnych, niezwykłych walorów smakowych a także wpływa korzystnie na relacje międzyludzkie i integrację wspólnot. Wydarzenie to ma również wymiar symboliczny – zbiega się w czasie z corocznym Festiwalem Wina w Lugo, który w tym roku nie może się odbyć z powodu panującej pandemii. Hiszpania jest krajem szczególnie dotkniętym obecnością wirusa –  organizacja Quizu w tym okresie jest wyrazem wsparcia i solidarności z Hiszpanami.
 5. Finał I Wielkiego Zdalnego Quizu Wiedzy o Winie Gronowym i Jego Właściwościach odbędzie się 27.06.2020 r o godzinie 12:00.
 6. Quiz zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz strony internetowej Kahoot.
 7. Uczestnictwo w Quizie wymaga posiadania dwóch sprawnych urządzeń mobilnych, łączących się z Siecią, umożliwiających udział w spotkaniu na platformie MS Teams oraz rozwiązanie Quizu na platformie Kahoot.

 

2. Uczestnik

 1. Uczestnikiem Quizu może być każdy Student lub Pracownik Wydziału Farmaceutycznego z wyjątkiem:
 • członków Studenckiego Koła Naukowego Enologii,
 • obecnych i byłych słuchaczy fakultetu “Prozdrowotne Właściwości Wina Gronowego z Elementami Winoterapii”,
 • kadry dydaktycznej oraz absolwentów podyplomowych studiów enologicznych na Wydziale Farmaceutycznym.
 1. Zapisu Uczestników dokonuje się poprzez Formularz Zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24.06.2020 r.
 2. Poprzez wypełnienie formularza Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celach organizacyjnych.
 3. Dokładny harmonogram i terminy z uwzględnieniem konkretnych godzin zostaną udostępnione na stronie Wydziału Farmaceutycznego w zakładce Quizu oraz na stronie wydarzenia na Facebook’u.
 4. Ponieważ Quiz odbywa się w czasie pandemii wirusa COVID-19, każdy Uczestnik może dobrowolnie wpłacić symboliczną sumę pieniędzy dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Link do zbiórki.

 

3. Zasady uczestnictwa

 1. Zagadnienia będące przedmiotem Quizu zostaną udostępnione na stronie internetowej Quizu oraz na stronie wydarzenia na Facebook’u.
 2. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w Quizie poprzez formularz zgłoszeń, Uczestnik otrzyma od Organizatora, na wskazany przez siebie w formularzu adres e-mail, unikalny identyfikator.
 3. Przyznanie unikalnego identyfikatora jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika o samodzielnym rozwiązaniu Quizu. Zabrania się przekazywania identyfikatora osobom trzecim.
 4. Po dołączeniu do spotkania na MS Teams należy wejść na swoich urządzeniach na stronę kahoot.it, a następnie wpisać w odpowiednie miejsce numer gry „game pin”, który zostanie wyświetlony podczas spotkania przez Organizatora.
 5. Po wpisaniu numeru gry „game pin”, otrzymany identyfikator należy wpisać jako „nick”. Umożliwi to Komisji Nadzorującej jednoznaczną identyfikację uczestników.
 6. Po wpisaniu identyfikatora należy kliknąć „Join game” i czekać na uruchomienie Quizu przez Organizatora.
 7. Uczestnictwo w spotkaniu na MS Teams zalecane jest z przekazem audio, wideo lub tylko w formie czatu.
 8. Uczestnicy nie mogą kontaktować się między sobą a także z osobami postronnymi bądź nieuczciwie pozyskiwać informacji w celu uzyskania odpowiedzi na pytania w Quizie.
 9. Od Uczestnika wymaga się utrzymywania dobrej jakości połączenia z Siecią przez cały okres trwania Quizu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika.

 

4. Zasady oceny

 1. Quiz prowadzony jest przez stronę kahoot.it. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są punkty. System bierze pod uwagę także szybkość udzielenia odpowiedzi. Maksymalna liczba punktów za poprawnie udzieloną odpowiedź  wynosi 1000 pkt.
 2. Przebieg Quizu będzie nadzorowany i oceniany przez powołaną do tych celów Komisję składającą się ze specjalistów z zakresu enologii na Wydziale Farmaceutycznym, przygotowującej także pytania do Quizu i sprawdzającej ich wartość merytoryczną.
 3. Podczas Quizu Uczestnicy zdobywają punkty, których suma będzie końcowym wynikiem rywalizacji.
 4. W przypadku, gdy do którejś z kategorii zgłosi się więcej niż 20 osób, przeprowadzona zostanie faza eliminacji, która odbędzie się 20.06.2020 r.
 5. Spośród Uczestników w każdej z dwóch kategorii w fazie eliminacji zostanie wyłoniona lista Uczestników kwalifikujących się do finału – po dwadzieścia osób z każdej kategorii.
 6. W finale 27.06.2020 r. weźmie udział 40 osób spośród wyłonionych w fazie eliminacyjnej.
 7. W finale zostaną wyłonione po trzy osoby, którym przyznane zostaną I, II i III miejsce w każdej z kategorii.
 8. Przewidziana jest również nagroda Grand Prix dla Uczestnika o najwyższej liczbie punktów – niezależnie od kategorii.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie Regulaminu będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.
 3. Poza postanowieniami uregulowanymi w § 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie daty i godziny przeprowadzenia Quizu. Wszelkie informacje o takich zmianach będą przekazywane za pomocą strony internetowej oraz strony wydarzenia na Facebook’u.