Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Katedra Farmakodynamiki

Nazwa stanowiska

doktorant stypendysta

Wymagania wobec kandydata
 • uczestnik studiów doktoranckich
 • wiedza z zakresu syntezy związków chemicznych różnymi technikami
 • wiedza z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu farmakologii, odpowiedni certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonywania badań
 • doświadczenie poparte publikacjami lub wystąpieniami na konferencjach
 • mgr farmacji
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy, prezentacja ustna, poster): programy Microsoft Word, Powerpoint, Excell, CorelDraw
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową
 • zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą
Opis zadań
 • udział w realizacji projektu OPUS finansowanego z NCN
 • prowadzenie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych
 • opracowanie danych do publikacji i wystąpień na konferencjach
Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

Termin składania ofert

27 września 2018, 11:00

Forma składania ofert

dowolna, dokumenty w formie papierowej

Warunki zatrudnienia

stypendium w wysokości 1000 PLN/miesiąc przez okres 12 miesięcy

Wymagane dokumenty
 • podanie zawierające oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”
 • życiorys uwzględniający opis dorobku naukowego potwierdzający wymagane doświadczenie, wykaz publikacji i zgłoszeń konferencyjnych
 • opis zainteresowań naukowych
 • kopię wymaganych certyfikatów
 • kopię dyplomu ukończenia studiów
Zgłoszenia

w formie papierowej, proszę dostarczyć na adres kierownika projektu: Katedra Farmakodynamiki UJCM dr hab. Magdalena Kotańska, ul. Medyczna 9 30-688 Kraków

Dodatkowe informacje

Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2018 roku. Proponowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od października 2018.

Pytania proszę kierować na adres mailowy kierownika projektu: magda.dudek@uj.edu.pl