Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

 

Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Mendyk
 

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 12 620-56-00

 

tpl@uj.edu.pl

 

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji jest jednostką naukowo-badawczą Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum realizującą szeroki zakres prac badawczych o charakterze kompleksowym, dydaktycznych i organizacyjnych.

Tematyka badawcza prac naukowych skoncentrowana jest na opracowywaniu i ocenie nowoczesnych form w zakresie technologii postaci leku, z uwzględnieniem aspektów biofarmaceutycznych. W świetle nowych kierunków badań, prowadzone są prace doświadczalne dotyczące m.in. opracowywania nowych postaci leku lub ich modyfikacji w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa stosowania u chorych. Zasadnicze kierunki badań to:

  1. technologiczne aspekty poprawy dostępności farmaceutycznej bardzo trudno i praktycznie nierozpuszczalnych substancji leczniczych,

  2. optymalizacja nowoczesne postaci leku w formie: układów wielokompartmentowych, tabletek i filmów ulegających rozpadowi w jamie ustnej (ODT, ODF), tabletek z frakcją płynną,

  3. optymalizacja postaci leku o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej w oparciu o bazę wiedzy z zakresu nauk podstawowych,

  4. projektowanie postaci leku w aspekcie terapii spersonalizowanej,

  5. ocena właściwości fizykochemicznych substancji pomocniczych w celu optymalizacji technologii wytwarzania doustnych postaci leku przy użyciu nowoczesnych metod analitycznych,

  6. zastosowanie narzędzi formowania przyrostowego (druk 3D) jako platformy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

  7. projektowanie metod badań w celu zapewnienia jakości nowoczesnych postaci leku,

  8. systemy wspomagania decyzji do optymalizacji strategii wytwarzania produktów leczniczych w oparciu o narzędzia inteligencji obliczeniowej,

  9. innowacyjne rozwiązania w projektowaniu postaci leku poprzez wykorzystanie zasad Quality by Design i Technologii Analizy Procesu.

Wyposażenie laboratoryjne i aparaturowe Katedry stwarzają możliwość realizacji badań w szerokim zakresie, obejmującym prace technologiczne oraz analityczne służące ocenie jakości postaci leku. Spośród najważniejszych elementów wyposażenia Katedry należy wymienić aparaturę wytwórczą, która służy do sporządzania na skalę laboratoryjną różnorodnych form leku.

Z punktu widzenia realizacji projektów badawczych istotnymi urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu jednostki są tabletkarki uderzeniowe i rotacyjne: Korsch EK0, Korsch PH 103, Erweka TRB 10, pozwalające na produkcję tabletek ODT oraz tabletek z peletkami, zestaw do ekstruzji i sferonizacji: ekstruder Aleksanderwerk GA 60, sferonizator Caleva 120, granulator szybkoobrotowy FS-GS Fukae Powtec, aparaty fluidalne do granulacji, suszenia i powlekania: Bosch-Solidlab i 4M8-F Pro-C-epT, suszarka rozpyłowa Buchi B-191, aparat do wytwarzania filmów polimerowych o ściśle zdefiniowanej grubości Elcometer 4340, młyny planetarne Fritsch Pulverisette 7 Classic Line i Premium Line, dwie drukarki 3D Z-Morph.

Katedra dysponuje także szerokim spektrum urządzeń badawczych służącym do oceny postaci leku m.in.: zestawy do badania uwalniania substancji leczniczej (aparat 1 i 2 wg FP): łaźnia wodna Hanson SR8 oraz kolektor frakcji Dissoette II oraz Hanson Research Elite 8 Vision G2, zestaw do badania uwalniania substancji leczniczej metodą przepływową (aparat 4 wg FP) Erweka DFZ 60 z pompą HKP 60, friabilator PharmaTest PTF-E,  twardościomierz VanKel VK 200, aparat do badania czasu rozpadu Electrolab ED-2 SAPO, spektrofotometry: UV-VIS JASCO V-530 oraz Schimadzu UV-1800 UV-VIS, zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC Agilent 1260 Infinity, urządzenie do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Malvern 3000, analizator tekstury Schimadzu EZ-SX, reometr Haake VT 550, mikroskopy optyczne: Hund Wetzlar H600 oraz MST-ZOOM PZO,

Kadra naukowo-dydaktyczna złożona z trzech samodzielnych pracowników naukowych, w tym 1 profesora tytularnego i 2 doktorów habilitowanych, 5 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 5 asystentów, 2 doktorantów dysponuje znaczącą wiedzą i doświadczeniem, czego wymiernym efektem są publikacje naukowe (63 publikacje za okres 2013-2016, 4 książki), przyznawane granty na realizację prac badawczych (projekty międzynarodowe IPROCOM, polsko-singapurski, PHAR-QA, 1 projekt POIG1.1, 2 projekty badawcze NCN: SONATA 4, SYMFONIA 3, DIALOG, 1 projekt statutowy oraz 4 projekty celowe), czynny udział w konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych (63 prezentacje w okresie 2013-2016). W zakres działalności wpisuje się również przygotowywanie monografii famakopealnych do Farmakopei Polskiej, a także opinii do monografii w International Pharmacopoeia oraz udział w zespołach eksperckich powołanych przez instytucje państwowe oraz zagraniczne lub międzynarodowe (WHO, EAFP).