Nostryfikacja

Uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM dot. zasad przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877)

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty