6-miesięczna praktyka w aptece

Informacja dla studentów V roku farmacji 
dotycząca wyboru apteki do odbywania
6-miesięcznej PRAKTYKI ZAWODOWEJ w r. a.
2023/2024 
po obronie pracy magisterskiej

Podstawowe miejsce odbywania praktyki: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana możliwe jest także odbywanie praktyki w województwach ościennych. Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, tj. 1 października.

Dziekanat udostępnia LISTĘ APTEK z terenu woj. małopolskiego, a także podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów. Fakt, że apteka znajduje się na udostępnionej liście oznacza, że istnieje dla niej aktualna, zawarta na czas nieokreślony UMOWA RAMOWA dot. prowadzenia praktyk zawodowych oraz że dana apteka otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na roku akad. 2023/2024.

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki wraz ze wskazaniem opiekuna należy złożyć w dziekanacie (pokój nr 7) w terminie do 15 maja. Dopuszczalne jest przesłanie czytelnego skanu (w pdf) na adres mailowy pracownika Dziekanatu lub pozostawienie formularza w skrzynce listowej przy pok. 3, albo wysłanie go listem poleconym.

PROCEDURA

 • W przypadku wyboru apteki z udostępnionej przez Dziekanat listy aptek wymagane jest wypełnienie FORMULARZA ZGODY i złożenie go w Dziekanacie. Kolejnym krokiem jest zaopiniowanie opiekuna praktyki przez Okręgową Izbę Aptekarską, a w dalszej kolejności, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki, do apteki zostanie przesłane skierowanie na praktykę.
 • W przypadku wyboru apteki spoza udostępnionej listy procedura jest bardziej złożona. Koniecznie jest wypełnienie FORMULARZA ZGODY WRAZ Z DANYMI DO ZAWARCIA UMOWY i złożenie go w Dziekanacie (w przypadku aptek spoza województwa małopolskiego wraz z wnioskiem zawierającym uzasadnienie). Następnie apteka podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Po uzyskaniu pozytywnej opinii następuje zawarcie umowy ramowej z apteką oraz opiniowanie opiekuna praktyki przez Okręgową Izbę Aptekarską. W dalszej kolejności, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki, do apteki zostanie przesłane skierowanie na praktykę.

 

Student pobiera w dziekanacie (najwcześniej po obronie pracy magisterskiej) DZIENNIK PRAKTYK, w którym na bieżąco dokumentuje przebieg szkolenia.

Student podejmujący praktykę musi mieć aktualne ORZECZENIE LEKARSKIE dotyczące braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

 

WARUNKI

Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dziennik Ustaw 2022 poz. 784).

Apteki zgodnie z Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty podlegają zaopiniowaniu w zakresie  spełniania odnośnych wymagań przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie praktyki – przez  Okręgową Izbę Aptekarską.

Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz wykonującymi leki w warunkach  aseptycznych. Ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

JEDNOLITY TEKST UMOWY DLA APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

JEDNOLITY TEKST UMOWY DLA APTEKI SZPITALNEJ

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub specjalizacją. Opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem. W sytuacji, gdy kilku studentów wskaże tego samego opiekuna w danej aptece o przydziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni. Zadaniem Opiekuna dydaktycznego jest kontaktowanie  się  z apteką, opiekunem praktyki w aptece i praktykantem w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty jej przebiegu, wyjaśnianie praktykantowi i opiekunowi aptecznemu zaistniałych w trakcie praktyki wątpliwości co do programu i organizacji, kontrola końcowa, sformułowanie i wpisanie do dziennika praktyk opinii będącej podstawą zaliczenia praktyki.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM APTEKI

do 31 marca

Udostępnienie listy aptek (Kraków oraz woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie)

31 marca – 15 maja

Składanie wypełnionych formularzy

15 maja – 31 lipca

Weryfikacja zgłoszeń dotyczących nowych aptek, opiniowanie aptek oraz opiekunów praktyk

do 15 sierpnia

Potwierdzenie przydziału do wybranej apteki

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 • regulamin sześciomiesięcznej praktyki w aptekach dla studentów realizujących praktykę na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
 • załącznik 1. Wzór harmonogramu praktyki
 • załącznik 2. Miesięczna ewidencja czasu odbywania praktyki zawodowej w aptece
 • załącznik 3. Raport sporządzania leków recepturowych
 • wywiad lekowy

 

ZALICZENIE SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI W APTECE

Podstawą do zaliczenia przez Dziekana sześciomiesięcznej praktyki w aptece jest złożenie w dziekanacie wypełnionego DZIENNIKA PRAKTYK.

Dziennik składa się z 3 części, które należy odpowiednio uzupełnić:

 • Cześć I – zapisy z przebiegu pracy (z potwierdzeniem opiekuna)
 • Część II – wpisy o uzyskanych efektach uczenia się zgodnie z ramowym programem
 • Część III – potwierdzenie realizacji praktyki przez opiekuna i Dziekana (w przypadku praktyki dzielonej należy uzupełnić dwie opinie)
 • Opinia opiekuna z uczelni (jedna opinia o całej praktyce)
 • Ewidencja czasu pracy – należy podsumować wszystkie godziny zegarowe w trakcie 6-miesięcznej praktyki, uzyskać potwierdzenie opiekuna z apteki dla każdego miesiąca oraz podać ogółem godziny.

Dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu szóstego miesiąca praktyki (gdy trwa do 31 marca, dziennik można złożyć w kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu praktyki, tj. 3 kwietnia).

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu 6-miesięcznej praktyki wg dziennika, podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów. Jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom (2-3 dni od daty  złożeniu dziennika).

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych przypominamy o konieczności uregulowaniu wszystkich opłat za VI rok.

Od dnia 1.09.2022 r. w sprawach związanych z sześciomiesięczną praktyką w aptece proszę kontaktować się mailowo z Panią mgr inż. Barbarą Słotą (barbara.slota@uj.edu.pl) lub telefonicznie nr: 12 62 05 416.

 

DYPLOM MAGISTRA FARMACJI

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

 • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
 • na wniosek absolwenta 1 odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł 

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.
 
2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020 w zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

 • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

 • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim.

Dodatkowo mogą wnioskować o:

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem powinny zostać złożone osobiście z Dziennikiem praktyk (druk do pobrania tutaj).

Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.