Stażyści

INFORMACJA DLA STUDENTÓW V ROKU FARMACJI 2018/2019 DOTYCZĄCA SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI
Podstawowe miejsca odbywania praktyki: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana możliwe jest także odbywanie praktyki w województwach ościennych. Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, tj. 1 października 2019 roku.

Dziekanat udostępnia LISTĘ APTEK (aktualizacja 31.01.2019 r.) z terenu woj. małopolskiego, które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów oraz druk FORMULARZA dot. zgody apteki na przyjęcie praktykanta. Lista będzie zawierała wskazanie, dla których aptek istnieje aktualna, zawarta na czas nieokreślony UMOWA RAMOWA dot. prowadzenia praktyk zawodowych, co upraszcza procedurę kierowania do nich studentów.

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki wraz ze wskazaniem opiekuna prosimy zwrócić do dziekanatu w terminie do 15 marca 2019 roku.

W przypadku studentów, którzy wnioskują o odbywanie praktyki poza woj. małopolskim formularz jest bardziej rozbudowany i należy się zgłosić po niego do Dziekanatu.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ APTEKA
Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dziennik Ustaw 2009 nr 31).

Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz, o ile to możliwe, to również wykonującymi leki w warunkach aseptycznych, ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

Apteki (w szczególności: pragnące przyjąć studentów stażystów po raz pierwszy) na wniosek Dziekana podlegają opiniowaniu w zakresie spełniania odnośnych wymagań przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie – przez Okręgową Izbę Aptekarską.

Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej, zapisy do apteki Szpitala Uniwersyteckiego – w dziekanacie. Dla praktykantów UJ CM nie posiadających w aptece receptury aseptycznej, uczelnia organizuje kursy.

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub I stopniem specjalizacji. Opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem.

PROCEDURA ZATWIERDZANIA APTEKI

Uczelnia przesyła do apteki UMOWĘ RAMOWĄ wraz z aktualnym ZLECENIEM PRAKTYKI, ew. tylko zlecenie dla umów już wcześniej zawartych.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni. Zadaniem Opiekuna dydaktycznego jest kontaktowanie się z apteką, opiekunem w aptece i praktykantem w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty jej przebiegu, wyjaśnianie praktykantowi i opiekunowi aptecznemu zaistniałych w trakcie praktyki wątpliwości co do programu i organizacji, kontrola końcowa, sformułowanie i wpisanie do dziennika praktyk Opinii będącej podstawą zaliczenia praktyki.

Student pobiera w dziekanacie (najwcześniej po obronie pracy magisterskiej) DZIENNIK PRAKTYK, w którym na bieżąco dokumentuje przebieg szkolenia. Do Dziennika potrzebne jest aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym.

Student podejmujący praktykę musi mieć aktualne ORZECZENIE LEKARSKIE dotyczące braku przeciwskazań do kontynuowania studiów.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW VI ROKU FARMACJI 2018/2019 REALIZUJĄCYCH SZEŚCIOMIESIĘCZNĄ PRAKTYKĘ W APTECE

 • regulamin sześciomiesięcznej praktyki w aptekach dla studentów realizujących praktykę na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
 • załącznik 1. Wzór planu praktyki
 • załącznik 2. Wzór szczegółowego harmonogramu praktyki

ZALICZENIE SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI W APTECE
Podstawą do zaliczenia przez Dziekana sześciomiesięcznej praktyki w aptece jest złożenie w dziekanacie wypełnionego DZIENNIKA PRAKTYK. Powinien on zawierać zapisy z przebiegu pracy poświadczone przez opiekuna z apteki, wpisy o uzyskanych umiejętnościach i dodatkowych szkoleniach, a na ostatniej stronie musi być podpisane przez Kierownika apteki i Opiekuna stażu poświadczenie odbycia sześciomiesięcznej praktyki w aptece.

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu stażu wg dziennika podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów. Jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom. Odbierając zaświadczenie lub dyplom, traci się status studenta i w związku z tym oddaje się legitymację studencką.

DYPLOM MAGISTRA FARMACJI
Składając Dziennik praktyki należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane do wystawienia dyplomu:

1. Potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu:

 • w języku polskim 60 zł,
 • w języku obcym 40 zł za każdy odpis (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).
  Opłatę należy uiścić na indywidualne (inne dla każdego studenta) konto umieszczone w USOSwebie. Wypełniony wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym oraz ilości egzemplarzy suplementu w języku angielskim (suplement do dyplomu wydawany jest bezpłatnie w języku angielskim w liczbie: 1, 2 lub 3 szt., w języku polskim 1 egzemplarz).

2. Zdjęcia o wymiarach (45 mm x 64 mm)

 • do dyplomu w j. polskim – 4 szt.
 • do każdego odpisu w języku obcym 1 zdjęcie (wniosek o ten odpis można złożyć nie później niż do 30 dni od daty ukończenia studiów).
  Dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest tu do pobrania.

Przy dopełnieniu tych warunków dyplom zostanie sporządzony w terminie 30 dni od daty zaliczenia sześciomiesięcznej praktyki w aptece.

Ważna informacja!
Przy odbiorze dyplomu absolwenci muszą złożyć uzupełniony w USOSWeb, a następnie wydrukowany i podpisany FORMULARZ ABSOLWENTA. W przypadku braku możliwości zalogowania się do systemu uprzejmie prosimy o kontakt z Dziekanatem.

W sprawach związanych z sześciomiesięczną praktyką po obronie pracy magisterskiej można dzwonić do Dziekanatu na numer 12 6205 413.

Wielkość fontu
Kontrast