6-miesięczna praktyka w aptece

Informacja dla studentów V roku farmacji 
dotycząca wyboru apteki do odbywania
6-miesięcznej PRAKTYKI ZAWODOWEJ w r. a.
2024/2025 
po obronie pracy magisterskiej

Podstawowe miejsce odbywania praktyki: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana możliwe jest także odbywanie praktyki w województwach ościennych. Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, tj. 1 października.

Dziekanat udostępnia LISTĘ APTEK z terenu woj. małopolskiego, a także podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubelskiego, które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów. Fakt, że apteka znajduje się na udostępnionej liście oznacza, że dana apteka otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na roku akad. 2024/2025.

Udostępniona lista nie jest jeszcze kompletna z uwagi na brak odpowiedzi z Województwa Mazowieckiego. Lista zostanie uzupełniona w najkrótszym możliwym czasie. 

 

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki wraz ze wskazaniem opiekuna należy złożyć w dziekanacie (pokój nr 116a) w terminie do 15 maja. Dopuszczalne jest przesłanie czytelnego skanu (w pdf) na adres mailowy pracownika Dziekanatu lub pozostawienie formularza w skrzynce listowej przy pok. 3, albo wysłanie go listem poleconym.

PROCEDURA

 • W przypadku wyboru apteki z udostępnionej przez Dziekanat listy aptek wymagane jest wypełnienie FORMULARZA ZGODY i złożenie go w Dziekanacie. Kolejnym krokiem jest zaopiniowanie opiekuna praktyki przez Okręgową Izbę Aptekarską, a w dalszej kolejności, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki, do apteki zostanie przesłane skierowanie na praktykę.
 • W przypadku wyboru apteki spoza udostępnionej listy procedura jest bardziej złożona. Koniecznie jest wypełnienie FORMULARZA ZGODY WRAZ Z DANYMI DO ZAWARCIA UMOWY  i złożenie go w Dziekanacie (w przypadku aptek spoza województwa małopolskiego wraz z wnioskiem zawierającym uzasadnienie). Następnie apteka podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Po uzyskaniu pozytywnej opinii następuje zawarcie umowy ramowej z apteką oraz opiniowanie opiekuna praktyki przez Okręgową Izbę Aptekarską. W dalszej kolejności, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki, do apteki zostanie przesłane skierowanie na praktykę.

 

Student pobiera w dziekanacie (najwcześniej po obronie pracy magisterskiej) DZIENNIK PRAKTYK, w którym na bieżąco dokumentuje przebieg szkolenia.

Student podejmujący praktykę musi mieć aktualne ORZECZENIE LEKARSKIE dotyczące braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

 

WARUNKI

Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dziennik Ustaw 2022 poz. 784).

Apteki zgodnie z Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty podlegają zaopiniowaniu w zakresie  spełniania odnośnych wymagań przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie praktyki – przez  Okręgową Izbę Aptekarską.

Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz wykonującymi leki w warunkach  aseptycznych. Ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

JEDNOLITY TEKST UMOWY DLA APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

JEDNOLITY TEKST UMOWY DLA APTEKI SZPITALNEJ

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub specjalizacją. Opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem. W sytuacji, gdy kilku studentów wskaże tego samego opiekuna w danej aptece o przydziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni. Zadaniem Opiekuna dydaktycznego jest kontaktowanie  się  z apteką, opiekunem praktyki w aptece i praktykantem w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty jej przebiegu, wyjaśnianie praktykantowi i opiekunowi aptecznemu zaistniałych w trakcie praktyki wątpliwości co do programu i organizacji, kontrola końcowa, sformułowanie i wpisanie do dziennika praktyk opinii będącej podstawą zaliczenia praktyki.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM APTEKI

do 31 marca

Udostępnienie listy aptek (Kraków oraz woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie)

31 marca – 15 maja

Składanie wypełnionych formularzy

15 maja – 31 lipca

Weryfikacja zgłoszeń dotyczących nowych aptek, opiniowanie aptek oraz opiekunów praktyk

do 15 sierpnia

Potwierdzenie przydziału do wybranej apteki

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 • regulamin sześciomiesięcznej praktyki w aptekach dla studentów realizujących praktykę na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
 • załącznik 1. Wzór harmonogramu praktyki
 • załącznik 2. Miesięczna ewidencja czasu odbywania praktyki zawodowej w aptece
 • załącznik 3. Raport sporządzania leków recepturowych
 • wywiad lekowy

 

ZALICZENIE SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI W APTECE

Podstawą do zaliczenia przez Dziekana sześciomiesięcznej praktyki w aptece jest złożenie w dziekanacie wypełnionego DZIENNIKA PRAKTYK.

Dziennik składa się z 3 części, które należy odpowiednio uzupełnić:

 • Cześć I – zapisy z przebiegu pracy (z potwierdzeniem opiekuna)
 • Część II – wpisy o uzyskanych efektach uczenia się zgodnie z ramowym programem
 • Część III – potwierdzenie realizacji praktyki przez opiekuna i Dziekana (w przypadku praktyki dzielonej należy uzupełnić dwie opinie)
 • Opinia opiekuna z uczelni (jedna opinia o całej praktyce)
 • Ewidencja czasu pracy – należy podsumować wszystkie godziny zegarowe w trakcie 6-miesięcznej praktyki, uzyskać potwierdzenie opiekuna z apteki dla każdego miesiąca oraz podać ogółem godziny.

Dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu szóstego miesiąca praktyki (gdy trwa do 31 marca, dziennik można złożyć w kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu praktyki, tj. 3 kwietnia).

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu 6-miesięcznej praktyki wg dziennika, podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów. Jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom (2-3 dni od daty  złożeniu dziennika).

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych przypominamy o konieczności uregulowaniu wszystkich opłat za VI rok.

Od dnia 01.03.2024 r. w sprawach związanych z sześciomiesięczną praktyką w aptece proszę kontaktować się mailowo z Panią mgr Iloną Stępień (ilona.stepien@uj.edu.pl) lub telefonicznie nr: 12 62 05 411.

 

DYPLOM MAGISTRA FARMACJI

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

 • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
 • na wniosek absolwenta 1 odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł 

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.
 
2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020 w zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

 • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

 • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim.

Dodatkowo mogą wnioskować o:

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem powinny zostać złożone osobiście z Dziennikiem praktyk (druk do pobrania tutaj).

Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.