Stażyści

Informacja dla studentów V roku na kierunku farmacja dotycząca sześciomiesięcznej praktyki

Podstawowe miejsca odbywania praktyki: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana możliwe jest także odbywanie praktyki w województwach ościennych. Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, tj. 1 października.

Dziekanat udostępnia LISTĘ APTEK (aktualizacja w styczniu), które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów oraz druk FORMULARZA dot. zgody apteki na przyjęcie praktykanta. Lista będzie zawierała wskazanie, dla których aptek istnieje aktualna, zawarta na czas nieokreślony UMOWA RAMOWA dot. prowadzenia praktyk zawodowych, co upraszcza procedurę kierowania do nich studentów. W przypadku gdy nie ma jeszcze umowy ramowej na praktyki zawodowe, w formularzu zgody apteka uzupełnia niezbędne dane do zawarcia umowy.

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki wraz ze wskazaniem opiekuna prosimy zwrócić do dziekanatu w terminie do 15 marca.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ APTEKA

Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dziennik Ustaw 2009 nr 31).

Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz, o ile to możliwe, to również wykonującymi leki w warunkach aseptycznych, ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

Apteki (w szczególności: pragnące przyjąć studentów stażystów po raz pierwszy) na wniosek Dziekana podlegają opiniowaniu w zakresie spełniania odnośnych wymagań przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie – przez Okręgową Izbę Aptekarską.

Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej. Dla praktykantów UJ CM nie posiadających w aptece receptury aseptycznej, uczelnia organizuje kursy.

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub I stopniem specjalizacji. Opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem.

PROCEDURA ZATWIERDZANIA APTEKI

Uczelnia przesyła do apteki UMOWĘ RAMOWĄ wraz z aktualnym ZLECENIEM PRAKTYKI, ew. tylko zlecenie dla umów już wcześniej zawartych.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni. Zadaniem Opiekuna dydaktycznego jest kontaktowanie się z apteką, opiekunem w aptece i praktykantem w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty jej przebiegu, wyjaśnianie praktykantowi i opiekunowi aptecznemu zaistniałych w trakcie praktyki wątpliwości co do programu i organizacji, kontrola końcowa, sformułowanie i wpisanie do dziennika praktyk Opinii będącej podstawą zaliczenia praktyki.

Student pobiera w dziekanacie (najwcześniej po obronie pracy magisterskiej) DZIENNIK PRAKTYK, w którym na bieżąco dokumentuje przebieg szkolenia. Do Dziennika potrzebne jest aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym (zdjęcie przykleja pracownik Dziekanatu).

Student podejmujący praktykę musi mieć aktualne ORZECZENIE LEKARSKIE dotyczące braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW VI ROKU FARMACJI REALIZUJĄCYCH SZEŚCIOMIESIĘCZNĄ PRAKTYKĘ W APTECE

 • regulamin sześciomiesięcznej praktyki w aptekach dla studentów realizujących praktykę na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
 • załącznik 1. Wzór planu praktyki
 • załącznik 2. Wzór szczegółowego harmonogramu praktyki

ZALICZENIE SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI W APTECE

Podstawą do zaliczenia przez Dziekana sześciomiesięcznej praktyki w aptece jest złożenie w dziekanacie wypełnionego DZIENNIKA PRAKTYK.

Dziennik składa się z 5 części, które należy uzupełnić odpowiednio:

 • Cześć I – zapisy z przebiegu pracy (z potwierdzeniem opiekuna na każdej stronie)
 • Część II – wpisy o uzyskanych umiejętnościach
 • Część III – dodatkowe szkolenia (w tym z receptury aseptycznej) każdorazowo potwierdzone przez prowadzącego
 • Część IV – opiekun z apteki wpisuje swoją opinię o stażyście ( w przypadku stażu dzielonego należy uzupełnić dwie opinie)
 • Część V str. 37 – uzupełnia opiekun z apteki/kierownik apteki (w przypadku stażu dzielonego należy wypełnić dwie opinie)
 • Część V str. 38 – uzupełnia opiekun dydaktyczny z uczelni (jedna opinia o całym stażu)
 • Część V str. 39 ewidencja czasu pracy – należy podsumować wszystkie godziny zegarowe stażu dla każdego miesiąca, uzyskać potwierdzenie opiekuna z apteki dla każdego miesiąca oraz podać ogółem godziny stażu, które powinny być potwierdzone przez opiekuna z apteki.

Dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu szóstego miesiąca stażu (gdy staż trwa do 31 marca, dziennik można złożyć w kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu stażu, tj. 1 kwietnia).

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu stażu wg dziennika podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów. Jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom (2-3 dni od daty  złożeniu dziennika).

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych przypominamy o konieczności uregulowaniu wszystkich opłat za studia/staż.

W sprawach związanych z sześciomiesięcznym stażem po obronie pracy magisterskiej proszę dzwonić do Dziekanatu (tel. 12 62 05 414) lub kontaktować się mailowo z Panią mgr Magdaleną Rudnicką (magdalena.rudnicka@uj.edu.pl)

DYPLOM MAGISTRA FARMACJI

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

 • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
 • na wniosek absolwenta odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim – 40 zł za każdy komplet.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.
2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020 w zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

 • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

 • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim.

Dodatkowo mogą wnioskować o:

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem stażysta powinien złożyć osobiście z Dziennikiem praktyk (druk do pobrania tutaj).

Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.
Wielkość fontu
Kontrast