6-miesięczna praktyka w aptece

Informacja dla studentów V roku na kierunku farmacja dotycząca sześciomiesięcznej praktyki

Podstawowe miejsca odbywania praktyki: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana możliwe jest także odbywanie praktyki w województwach ościennych. Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, tj. 1 października.

Dziekanat udostępnia LISTĘ APTEK *, które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów oraz druk FORMULARZA dot. zgody apteki na przyjęcie praktykanta. Lista będzie zawierała wskazanie, dla których aptek istnieje aktualna, zawarta na czas nieokreślony UMOWA RAMOWA dot. prowadzenia praktyk zawodowych, co upraszcza procedurę kierowania do nich studentów. W przypadku gdy nie ma jeszcze umowy ramowej na praktyki zawodowe, w formularzu zgody apteka uzupełnia niezbędne dane do zawarcia umowy.

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki wraz ze wskazaniem opiekuna prosimy zwrócić do dziekanatu w terminie do 15 marca. Dopuszczalne jest przesłanie czytelnego skanu (w pdf) na adres mailowy pracownika Dziekanatu lub pozostawienie formularza w skrzynce listowej przy pok. 3, albo wysłanie go listem poleconym.

 

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ APTEKA

Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece  (Dziennik Ustaw 2022 poz. 784).

Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz wykonującymi leki w warunkach aseptycznych, ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

Apteki (w szczególności: pragnące przyjąć studentów VI roku po raz pierwszy) na wniosek Dziekana podlegają opiniowaniu w zakresie spełniania odnośnych wymagań przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie – przez Okręgową Izbę Aptekarską.

Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej.

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub I stopniem specjalizacji. Opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem.

 

PROCEDURA ZATWIERDZANIA APTEKI

Uczelnia przesyła do apteki UMOWĘ RAMOWĄ wraz z aktualnym SKIEROWANIEM NA PRAKTYKĘ, ew. tylko skierowanie dla umów już wcześniej zawartych.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni. Zadaniem opiekuna z uczelni jest kontaktowanie się z apteką, opiekunem praktyki i studentem w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty jej przebiegu, wyjaśnianie praktykantowi i opiekunowi z apteki zaistniałych w trakcie praktyki wątpliwości co do programu i organizacji, kontrola końcowa, sformułowanie i wpisanie do dziennika praktyk Opinii będącej podstawą zaliczenia praktyki.

Student pobiera w dziekanacie (najwcześniej po obronie pracy magisterskiej) DZIENNIK PRAKTYK, w którym na bieżąco dokumentuje przebieg szkolenia.

Student podejmujący praktykę musi mieć aktualne ORZECZENIE LEKARSKIE dotyczące braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW VI ROKU FARMACJI REALIZUJĄCYCH SZEŚCIOMIESIĘCZNĄ PRAKTYKĘ W APTECE

 • regulamin sześciomiesięcznej praktyki w aptekach dla studentów realizujących praktykę na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
 • załącznik 1. Wzór harmonogramu praktyki
 • załącznik 2. Miesięczna ewidencja czasu odbywania praktyki zawodowej w aptece
 • wywiad lekowy
 • formularza MS FORMS

 

ZALICZENIE SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI W APTECE

Podstawą do zaliczenia przez Dziekana sześciomiesięcznej praktyki w aptece jest złożenie w dziekanacie wypełnionego DZIENNIKA PRAKTYK.

Dziennik składa się z 3 części, które należy odpowiednio uzupełnić:

 • Cześć I – zapisy z przebiegu pracy (z potwierdzeniem opiekuna)
 • Część II – wpisy o uzyskanych efektach uczenia się zgodnie z ramowym programem
 • Część III – potwierdzenie realizacji praktyki przez opiekuna i Dziekana (w przypadku praktyki dzielonej należy uzupełnić dwie opinie)
 • Opinia opiekuna z uczelni (jedna opinia o całej praktyce)
 • Ewidencja czasu pracy – należy podsumować wszystkie godziny zegarowe w trakcie 6-miesięcznej praktyki, uzyskać potwierdzenie opiekuna z apteki dla każdego miesiąca oraz podać ogółem godziny.

Dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu szóstego miesiąca praktyki (gdy trwa do 31 marca, dziennik można złożyć w kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu praktyki, tj. 1 kwietnia).

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu 6-miesięcznej praktyki wg dziennika, podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów. Jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom (2-3 dni od daty  złożeniu dziennika).

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych przypominamy o konieczności uregulowaniu wszystkich opłat za VI rok.

Od dnia 1.09.2022 r. w sprawach związanych z sześciomiesięczną praktyką w aptece proszę kontaktować się mailowo z Panią mgr inż. Barbarą Słotą (barbara.slota@uj.edu.pl) lub telefonicznie nr: 12 62 05 416.

 

DYPLOM MAGISTRA FARMACJI

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

 • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
 • na wniosek absolwenta odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim – 40 zł za każdy komplet.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.
 
2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020 w zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

 • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

 • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim.

Dodatkowo mogą wnioskować o:

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem powinny zostać złożone osobiście z Dziennikiem praktyk (druk do pobrania tutaj).

Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.
* aktualizacja 21.06.2022