Stażyści

19.03.2020Ważne informacje dotyczące 6-miesięcznej praktyk oraz instrukcja uzupełniania Dziennika praktyk.

24.03.2020 – SPIS DOKUMENTACJI DO DYPLOMU dla stażystów r.a. 2019/2020  – zapoznaj się z całym opisem

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW V ROKU FARMACJI 2019/2020

DOTYCZĄCA SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI

Podstawowe miejsca odbywania praktyki: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana możliwe jest także odbywanie praktyki w województwach ościennych. Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, tj. 1 października 2020 roku.

Dziekanat udostępnia LISTĘ APTEK (aktualizacja w styczniu 2020 r.), które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów oraz druk FORMULARZA dot. zgody apteki na przyjęcie praktykanta. Lista będzie zawierała wskazanie, dla których aptek istnieje aktualna, zawarta na czas nieokreślony UMOWA RAMOWA dot. prowadzenia praktyk zawodowych, co upraszcza procedurę kierowania do nich studentów.

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki wraz ze wskazaniem opiekuna prosimy zwrócić do dziekanatu w terminie do 13 marca 2020 roku.

W przypadku studentów, którzy składają uzasadniony wniosek o odbywanie praktyki poza woj. małopolskim formularz jest bardziej rozbudowany i należy się zgłosić po niego do Dziekanatu.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ APTEKA

Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dziennik Ustaw 2009 nr 31).

Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz, o ile to możliwe, to również wykonującymi leki w warunkach aseptycznych, ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

Apteki (w szczególności: pragnące przyjąć studentów stażystów po raz pierwszy) na wniosek Dziekana podlegają opiniowaniu w zakresie spełniania odnośnych wymagań przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie – przez Okręgową Izbę Aptekarską.

Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej, zapisy do apteki Szpitala Uniwersyteckiego – w dziekanacie. Dla praktykantów UJ CM nie posiadających w aptece receptury aseptycznej, uczelnia organizuje kursy.

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub I stopniem specjalizacji. Opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem.

PROCEDURA ZATWIERDZANIA APTEKI

Uczelnia przesyła do apteki UMOWĘ RAMOWĄ wraz z aktualnym ZLECENIEM PRAKTYKI, ew. tylko zlecenie dla umów już wcześniej zawartych.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni. Zadaniem Opiekuna dydaktycznego jest kontaktowanie się z apteką, opiekunem w aptece i praktykantem w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty jej przebiegu, wyjaśnianie praktykantowi i opiekunowi aptecznemu zaistniałych w trakcie praktyki wątpliwości co do programu i organizacji, kontrola końcowa, sformułowanie i wpisanie do dziennika praktyk Opinii będącej podstawą zaliczenia praktyki.

Student pobiera w dziekanacie (najwcześniej po obronie pracy magisterskiej) DZIENNIK PRAKTYK, w którym na bieżąco dokumentuje przebieg szkolenia. Do Dziennika potrzebne jest aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym (zdjęcie przykleja pracownik Dziekanatu).

Student podejmujący praktykę musi mieć aktualne ORZECZENIE LEKARSKIE dotyczące braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW VI ROKU FARMACJI REALIZUJĄCYCH SZEŚCIOMIESIĘCZNĄ PRAKTYKĘ W APTECE

 • regulamin sześciomiesięcznej praktyki w aptekach dla studentów realizujących praktykę na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
 • załącznik 1. Wzór planu praktyki
 • załącznik 2. Wzór szczegółowego harmonogramu praktyki

ZALICZENIE SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI W APTECE – wszystkie aktualności na górze strony

Podstawą do zaliczenia przez Dziekana sześciomiesięcznej praktyki w aptece jest złożenie w dziekanacie wypełnionego DZIENNIKA PRAKTYK.

Dziennik składa się z 5 części, które należy uzupełnić odpowiednio:

 • Cześć I – zapisy z przebiegu pracy (z potwierdzeniem opiekuna na każdej stronie)
 • Część II – wpisy o uzyskanych umiejętnościach
 • Część III – dodatkowe szkolenia (w tym z receptury aseptycznej) każdorazowo potwierdzone przez prowadzącego
 • Część IV – opiekun z apteki wpisuje swoją opinię o stażyście ( w przypadku stażu dzielonego należy uzupełnić dwie opinie)
 • Część V str. 37 – uzupełnia opiekun z apteki/kierownik apteki (w przypadku stażu dzielonego należy wypełnić dwie opinie)
 • Część V str. 38 – uzupełnia opiekun dydaktyczny z uczelni (jedna opinia o całym stażu)
 • Część V str. 39 ewidencja czasu pracy – należy podsumować wszystkie godziny zegarowe stażu dla każdego miesiąca, uzyskać potwierdzenie opiekuna z apteki dla każdego miesiąca oraz podać ogółem godziny stażu, które powinny być potwierdzone przez opiekuna z apteki.

Dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu szóstego miesiąca stażu (gdy staż trwa do 31 marca, dziennik można złożyć w kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu stażu – tj. 01.04).

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu stażu wg dziennika podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów. Jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom (2-3 dni od daty  złożeniu dziennika).

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych przypominamy o konieczności uregulowaniu wszystkich opłat za studia/staż.

W sprawach związanych z sześciomiesięcznym stażem po obronie pracy magisterskiej proszę  dzwonić do Dziekanatu tel. 12 62 05 413 lub kontaktować się mailowo z Panią Marią Juścik maria.juscik@uj.edu.pl

DYPLOM MAGISTRA FARMACJI – wszystkie aktualności na górze strony

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci w roku akad. 2019/2020, składając Dziennik praktyki, proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

 • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
 • na wniosek absolwenta odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim – 40 zł za każdy komplet.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.

2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020

W zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

 • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

 • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim

Dodatkowo mogą wnioskować o:

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

 

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem stażysta powinien złożyć osobiście z Dziennikiem praktyk (druk do pobrania tutaj).

Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.
Wielkość fontu
Kontrast