Kryteria kwalifikacji dla studentów

Kryteria kwalifikacji dla studentów:

  • Dla studentów planujących realizację projektu badawczego lub stażu średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, z uwzględnieniem ocen z ewentualnych egzaminów poprawkowych (do średniej wlicza się oceny z przedmiotów kończących się „zaliczeniem z oceną”) nie niższa niż 3,25, (maks. 4 pkt.)potwierdza dziekanat (na wniosek Koordynatora, na etapie weryfikacji aplikacji studenta w systemie USOSweb)
  • Dla studentów, planujących realizację kursów w uczelniach zagranicznych średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, z uwzględnieniem ocen z ewentualnych egzaminów poprawkowych (do średniej wlicza się oceny z przedmiotów kończących się „zaliczeniem z oceną”) nie niższa niż 4,0, (maks. 4 pkt)potwierdza dziekanat (na wniosek Koordynatora, na etapie weryfikacji aplikacji studenta w systemie USOSweb)

W formie papierowej student podczas rekrutacji dostarcza:

1. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego i/lub języka angielskiego (na poziomie minimum B2)

2. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego uczelni zagranicznej na poziomie minimum B2 dla studentów planujących realizację kursów w uczelniach zagranicznych

3. Potwierdzenie aktywności naukowej – czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe – maks. 3 pkt.

3a) kserokopie Publikacji; niezależnie od ilości – 1 pkt.

3b) kserokopie prac nagrodzonych na sympozjach, kongresach naukowych, konferencjach lub konkursach naukowych (międzynarodowe, krajowe, uczelniane); niezależnie od ilości i szczebla – 1 pkt.,

3c) potwierdzony czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych (międzynarodowych, krajowych, uczelnianych); niezależnie od ilości – 1 pkt.,

4. Działalność w kole naukowym (minimum 1 rok) – 1 pkt., (wymagane zaświadczenie)

5. Działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna – maks. 2 pkt. (wymagane zaświadczenie)

Teczkę z wymaganymi dokumentami należy złożyć do sekretariatu Katedry Chemii Farmaceutycznej – lic. Maria Juścik , z opisem wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
Wydział Farmaceutyczny kierunek: Farmacja/Analityka medyczna/Kosmetologia

Dane teleadresowe: adres, nr tel., email
Wybrane Uczelnie (wg preferencji):

I uczelnia: Universidade de Lisboa
II uczelnia: Univerza v Ljubljani
III uczelnia: Universiteit Utrecht

Termin wyjazdu: semestr letni/zimowy

Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie USOSweb:

  • Kierunek wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+
  • Deklaracja o znajomości języków obcych
  • Informacja o wynikach egzaminów związanych z planowanym wyjazdem
  • Życiorys w języku polskim i języku obcym
  • List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym kandydat planuje się zajmować realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty student planuje realizować w uczelni zagranicznej)
  • Deklaracja o odbyciu staży zagranicznych
  • Inne doświadczenia (proszę wymienić: aktywność naukową, działalność w kołach naukowych, działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna)
  • Oświadczenie o dotychczasowym uczestnictwie w programie Erasmus+

Wnioski niekompletne tj. brak teczki z dokumentami w formie papierowej, brak rejestracji w systemie USOSweb nie będą rozpatrywane.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

Student maksymalnie może uzyskać 10 punktów. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) osób będzie miało identyczną ilość punktów, o kolejności decyduje wyższa średnia ocen, w przypadku, gdy średnia z egzaminów będzie identyczna, decydują kryteria dodatkowe (pkt. 3, 4) i ostatecznie Komisja Kwalifikacyjna.

Ścieżka rekrutacji:
1. Rejestracja studenta w systemie USOSweb;

2. Dostarczenie teczki z kompletem dokumentów potwierdzających m.in. znajomość języka obcego (kryteria kwalifikacji)- do sekretariatu Katedry Chemii Farmaceutycznej UJCM;
 

 

Wielkość fontu
Kontrast