Kryteria kwalifikacji dla studentów

 1. Średnia ocen nie niższa niż 3,25 4 pkt.

Dla studentów planujących realizację stażu badawczego średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, z uwzględnieniem ocen z ewentualnych egzaminów poprawkowych oraz z przedmiotów kończących się „zaliczeniem z oceną”

 1. Średnia ocen nie niższa niż 4,0 4 pkt.

Dla studentów planujących realizację kursów w uczelni zagranicznej średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, z uwzględnieniem ocen z ewentualnych egzaminów poprawkowych oraz z przedmiotów kończących się „zaliczeniem z oceną”

 1. Aktywność naukowa i społeczna 6 pkt.

Udział w kołach naukowych, udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe

 1. kserokopie publikacji; niezależnie od ilości – 1 pkt.
 2. kserokopie prac nagrodzonych na sympozjach, kongresach naukowych, konferencjach lub konkursach naukowych (międzynarodowe, krajowe, uczelniane); niezależnie od ilości i szczebla – 1 pkt.
 3. potwierdzony czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych (międzynarodowych, krajowych, uczelnianych); niezależnie od ilości – 1 pkt.
 4. działalność w kole naukowym (minimum 1 rok; wymagane potwierdzenie przez opiekuna) – 1 pkt.
 5. działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna – 2 pkt.

 

Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie USOSWeb

 1. List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym kandydat planuje się zajmować realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty planuje realizować w uczelni zagranicznej)
 2. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność non-profit, społeczna, charytatywna
 3. Kierunek wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+ (trzy wybrane jednostki zagraniczne)
 4. Deklaracja o znajomości języków obcych
 5. Deklaracja o odbyciu staży zagranicznych
 6. Informacja o wynikach egzaminów związanych z planowanym wyjazdem

 

Dokumenty wymagane do dostarczenia w formie papierowej

(do złożenia w Dziekanacie):

 1. List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym kandydat planuje się zajmować realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty planuje realizować w uczelni zagranicznej)
 2. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna (wymagane zaświadczenia)
 3. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego i/lub języka angielskiego (na poziomie minimum B2),
 4. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego uczelni zagranicznej na poziomie minimum B2 dla studentów planujących realizację kursów w uczelniach zagranicznych,
 5. Oświadczenie o dotychczasowym uczestnictwie w programie Erasmus+.

 

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych

Student maksymalnie może uzyskać 10 punktów. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) osób będzie miało identyczną ilość punktów, o kolejności decyduje wyższa średnia ocen.
W przypadku, gdy średnia z egzaminów będzie identyczna, decydują kryteria dodatkowe (pkt. 3) i ostatecznie Komisja Kwalifikacyjna.