Kryteria kwalifikacji dla studentów

Sposób składania wniosków:

 1. system USOSweb
 2. teczka z załącznikami

Miejsce złożenia dokumentów:

Teczkę z wymaganymi dokumentami należy złożyć do Dziekanatu pok. 116 do mgr inż. Justyny Trockiej-Piotrowskiej tel. 12 62 05 417, justyna.trocka@uj.edu.pl najpóźniej do 25.09.2020 r. do godz. 12:00 z opisem wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski

Wydział Farmaceutyczny

kierunek: Farmacja/Analityka medyczna/Kosmetologia

Dane teleadresowe: adres, nr tel., email

Wybrane Uczelnie (wg preferencji):

I uczelnia: Universidade de Lisboa

II uczelnia: Univerza v Ljubljani

III uczelnia: Universiteit Utrecht

Termin wyjazdu: semestr letni

 

Harmonogram rekrutacji:

 1.  Czas trwania II rekrutacji 14.09.2020–25.09.2020.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM – 26.09.2020-30.09.2020

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/erasmus

Kryteria kwalifikacji kandydatów:

 1. Dla studentów planujących realizację projektu badawczego lub stażu średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, z uwzględnieniem ocen z ewentualnych egzaminów poprawkowych (do średniej wlicza się oceny z przedmiotów kończących się „zaliczeniem z oceną”) nie niższa niż 3,25 (maks. 4 pkt.) potwierdza dziekanat (na wniosek Koordynatora, na etapie weryfikacji aplikacji studenta w systemie USOSweb).
 2. Dla studentów, planujących realizację kursów w uczelniach zagranicznych średnia ocen za dotychczasowy okres studiów, z uwzględnieniem ocen z ewentualnych egzaminów poprawkowych (do średniej wlicza się oceny z przedmiotów kończących się „zaliczeniem z oceną”) nie niższa niż 4,0 (maks. 4 pkt.) potwierdza dziekanat (na wniosek Koordynatora, na etapie weryfikacji aplikacji studenta w systemie USOSweb).

W formie papierowej student podczas rekrutacji dostarcza:

 1. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego i/lub języka angielskiego (na poziomie minimum B2),
 2. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego uczelni zagranicznej na poziomie minimum B2 dla studentów planujących realizację kursów w uczelniach zagranicznych,
 3. Potwierdzenie aktywności naukowej – czynny udział w kołach naukowych potwierdzony przez opiekuna, czynny udział w konferencjach, opublikowane prace naukowe – 3 pkt.,
  1. kserokopie publikacji; niezależnie od ilości – 1 pkt.,
  2. kserokopie prac nagrodzonych na sympozjach, kongresach naukowych, konferencjach lub konkursach naukowych (międzynarodowe, krajowe, uczelniane); niezależnie od ilości i szczebla – 1 pkt.,
  3. potwierdzony czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych (międzynarodowych, krajowych, uczelnianych); niezależnie od ilości – 1 pkt.,
 4. Działalność w kole naukowym (minimum 1 rok) – 1 pkt. (wymagane zaświadczenie),
 5. Działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna – maks. 2 pkt. (wymagane zaświadczenie).

 Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie USOSweb:

 1. Kierunek wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+,
 2. Deklaracja o znajomości języków obcych,
 3. Informacja o wynikach egzaminów związanych z planowanym wyjazdem,
 4. Życiorys w języku polskim i języku obcym,
 5. List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym kandydat planuje się zajmować realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty student planuje realizować w uczelni zagranicznej),
 6. Deklaracja o odbyciu staży zagranicznych,
 7. Inne doświadczenia (proszę wymienić: aktywność naukową, działalność w kołach naukowych, działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna),
 8. Oświadczenie o dotychczasowym uczestnictwie w programie Erasmus+.

Wnioski niekompletne, tj. brak teczki z dokumentami w formie papierowej, brak rejestracji w systemie USOSweb nie będą rozpatrywane.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

Student maksymalnie może uzyskać 10 punktów. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) osób będzie miało identyczną ilość punktów, o kolejności decyduje wyższa średnia ocen, w przypadku, gdy średnia z egzaminów będzie identyczna, decydują kryteria dodatkowe (pkt. 3, 4) i ostatecznie Komisja Kwalifikacyjna.

Procedura odwoływania się kandydatów:

Należy złożyć wniosek do Koordynatora Programu Erasmus+ w terminie 01-09.10.2020.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 • Prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
 • Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
 • Koordynator ds. Programu Erasmus+ Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
Wielkość fontu
Kontrast