Opłaty

Opłata za dyplom magisterski

Szczegóły znajdują się tutaj

 

Odsetki ustawowe

Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Opłaty za studia

Zarządzenia Rektora UJ

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 

Opłaty za powtarzanie zajęć – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020. 

Zwolnienia z opłat

Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat oraz o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat zgodnie z Uchwałą nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagielloński.

Stosowny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (zgodnie z § 13 pkt. 1. działającego z upoważnienia Rektora Uchwała nr 17/III/2019 Senatu UJ) wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. W przypadku, gdy dokumentacja nie została sporządzona w języku polskim, należy przedstawić również jej poświadczone tłumaczenie na język polski.

Od rozstrzygnięcia Dziekana WFa UJ CM przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia.

 

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (cudzoziemcy) uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.