Opłaty

Opłata za dyplom magisterski

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci w roku akad. 2019/2020 proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

  • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
  • na wniosek absolwenta odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim – 40 zł za każdy komplet.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.
2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020 w zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

  • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

  • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim.

Dodatkowo mogą wnioskować o:

  • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
  • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem student ostatniego roku powinien złożyć osobiście w dziekanacie dla kierunku (druk do pobrania tutaj).

 
Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.

Odsetki ustawowe

Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Studia niestacjonarne

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku (z późn. zm.) w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

  • farmacja 15 000 zł za rok studiów (I – V rok, 1 500 zł za staż w aptece na VI roku)

  • kosmetologia 7 200 zł za rok studiów

 

Opłaty za powtarzanie zajęć – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020. 
 

Zwolnienia z opłat

Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat oraz o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat zgodnie z Uchwałą nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagielloński.

Stosowny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (zgodnie z § 13 pkt. 1. działającego z upoważnienia Rektora Uchwała nr 17/III/2019 Senatu UJ) wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. W przypadku, gdy dokumentacja nie została sporządzona w języku polskim, należy przedstawić również jej poświadczone tłumaczenie na język polski.

Od rozstrzygnięcia Dziekana WFa UJ CM przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia.

 

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (cudzoziemcy) uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Wielkość fontu
Kontrast