Opłaty

Opłata za dyplom magisterski

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci w roku akad. 2019/2020 proszeni są o dostarczenie do Dziekanatu:

a) potwierdzenia opłaty za:

 • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
 • na wniosek absolwenta odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim – 40 zł za każdy komplet.

Opłatę należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb).

b) dostarczenie zaświadczeń dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.
2. Absolwenci, którzy wznowili studia od roku akad. 2019/2020 w zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

 • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

 • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim.

Dodatkowo mogą wnioskować o:

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
 • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem student ostatniego roku powinien złożyć osobiście w dziekanacie dla kierunku (druk do pobrania tutaj).

 
Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.

Odsetki ustawowe

Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Studia niestacjonarne

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku (z późn. zm.) w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 • farmacja 15 000 zł za rok studiów (I – V rok, 1 500 zł za staż w aptece na VI roku)

 • kosmetologia 7 200 zł za rok studiów

 

Opłaty za powtarzanie zajęć – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

Zwolnienia z opłat

Polscy studenci i doktoranci na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach lub studiach doktoranckich, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, które określa uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagielloński.

Wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego  terminu,  jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację, potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca maja danego roku akademickiego.

Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpoznaniu.

Student lub doktorant może złożyć odwołanie od decyzji dziekana wydziału do 14 dni od dnia doręczenia decyzji dziekana.

Studenci i doktoranci – cudzoziemcy na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (cudzoziemcy) uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Student lub doktorant może ubiegać się o:

 • obniżenie  opłaty;
 • całkowite zwolnienie z opłaty;
 • przedłużenie terminu wniesienia opłaty;
 • wniesienie opłaty w ratach.

Stosowny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Pełnomocnik Prorektora UJ CM ds. kształcenia wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. Dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski.

Od decyzji Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum student lub doktorant może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wielkość fontu
Kontrast