Badania

Słowa kluczowe

metabolizm, biotransformacja, ADMET, hodowle komórkowe, cytotoksyczność, genotoksyczność

 

 

Tematyka badawcza

Badania naukowe prowadzone obecnie w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej obejmują:

 • Badania nad biotransformacją leków i związków o potencjalnym charakterze leków w różnych modelach in vitro i in silico

 • Badania bezpieczeństwa stosowania związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej w modelach prokariotycznych i eukariotycznych

 • Poszukiwania wśród związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego pochodnych o działaniu przeciwnowotworowym; badania nad mechanizmem działania

 

 

Projekty naukowe

 1. „Bioremediacja zanieczyszczeń wody wywołanych lekami i kosmetykami przez grzyby Cunninghamella – biotechnologiczna strategia oczyszczania środowiska”- K/PBO/000813- kierownik dr Karolina Słoczyńska – 2021-2025;
 2. „Innowacyjny produkt kosmetyczny wspomagający terapię przebarwień u ludzi” (akronim: DepigmentCosm) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER XI nr umowy LIDER/26/0094/L-11/19/NCBR/2020 – kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak. Wartość Projektu i dofinansowania: 1 199 025,00 zł, okres realizacji: 01.01.2021 r.– 31.12.2023 r. Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum;
       
 3. „Nowoczesna fotoprotekcja – opracowanie skutecznych i bezpiecznych filtrów UV w grupach pochodnych arylidenohydantoiny i kwasu cynamonowego” – K/PBO/000483 – kierownik: Prof. dr hab. Elżbieta Pękala- 2017-2020;
 4. „Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modelujące aktywność doksorubicyny – nowa perspektywa w terapii nowotworów” – K/PBD/000197 – kierownik: dr Paulina Koczurkiewicz – 2017-2020;
 5. „Określenie wpływu inhibitora fosfodiesterazy 4, roflumilastu, na indukowane TGF-B i zależne od kinazy białkowej A różnicowanie fibroblastów płucnych w miofibroblasty” – K/MNT/000034 -kierownik: dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła – 07.12.2017 – 06.12.2018;
 6. „7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjale ograniczającym przebudowę drzewa oskrzelowego w astmie – badania w modelach in vitro i in vivo” -K/PBO/000627 – kierownik: dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła 27.06.2018 – 26.06.2021;
 7. „CBR1-zależny metabolizm i ABCB1-zależny wyrzut doksorubicyny – w poszukiwaniu nowego mechanizmu przełamywania oporności komórek nowotworowych” – K/PBM/000553 – kierownik: mgr Kamil Piska – 2018-2021;
 8. „Badania biologiczne in vitro nowych związków aktywnych o potencjalnym zastosowaniu farmakologicznym” –  K/ZDS/007826 – kierownik: Prof. dr hab. Elżbieta Pękala;
 9. „Opracowanie receptury maseczki do włosów na bazie placenty roślinnej. Analiza cytotoksyczności, mutagenności i potencjału antyoksydacyjnego” – K/KDU/000382 – kierownik: dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła – 2017;
 10. „Opracowanie innowacyjnych produktów kosmetycznych z wykorzystaniem komórek macierzystych przez przedsiębiorstwo AERO BW” numer naboru: RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17.

 

 

Stosowane metody

Metody badawcze stosowane w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

 • hodowle komórek prokariotycznych i eukariotycznych
 • testy oceniające biotransformację leków i związków biologicznie aktywnych w modelach in vitro (izolowane mikrosomy różnych gatunków zwierząt, izoformy cytochromu CYP450, modele mikrobiologiczne – Cuninghamella)
 • testy oceniające cytotoksyczność naturalnych i syntetycznych związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej
 • testy oceniające potencjał mutagenny/antymutagenny leków i związków biologicznie aktywnych (test Ames’a, Vibrio harvei)

 

 

Współpraca

 • Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 • Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny, UJCM
 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, UJCM
 • Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, UJCM
 • Katedra Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny UJCM
 • Department of Chemistry, University of Liverpool
 • Pharmaceutical Institute, University of Bonn
 • National Institutes of Health, Rockville, Bethesda