Wytyczne do opisu dobrostanu

Przygotowując wniosek do Lokalnej Komisji Etycznej w opisie warunków, w jakim będą utrzymywane zwierzęta w doświadczeniu, należy uwzględnić następujące informacje:

 

a.  Opis warunków zoohigienicznych pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta:

 

Mysz domowa

Szczur wędrowny

Świnka morska

Królik europejski

temperatura

20-24°C

20-24°C

20-24°C

15-21°C

wilgotność

45-65%

45-65%

45-65%

45-65%

wymiana powietrza

15-20 x /h

15-20 x /h

15-20 x /h

15-20 x /h

ruch powietrza

0,3 m/s

0,3 m/s

0,3 m/s

0,3 m/s

hałas

35-60 dB

35-60 dB

35-60 dB

35-60 dB

dzień świetlny

12/12

12/12

12/12

12/12

 

b. Informację o ilości spożywanej paszy i wody:
– dostęp do paszy i świeżej wody ad libitum
– odstępy czasowe w przypadku odstawienia zwierzętom paszy i jej ponownego zadania

 

c. Informację o stosowaniu urozmaicenia środowiska:
– w klatkach, w których będą przebywały zwierzęta zapewniona będzie odpowiednia dla gatunku ściółka, materiał do gniazdowania oraz materiał wzbogacający do zabawy, zgryzania i schronienia. Merytoryczne uzasadnienie w przypadku niestosowania wzbogacenia.

 

d. Informację o planowanej ilości zwierząt przebywających w klatce wg wymogów:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymanymi w ośrodku (Dz. U UE L 276 z 2010).
– zwierzęta będą przetrzymywane w klatkach przezroczystych z poliwęglanu, z możliwością kontaktu wzrokowego.

 

e. Uzasadnienie w przypadku konieczności utrzymania zwierząt pojedynczo w klatce.
Zwierzęta wykorzystywane do doświadczeń powinny być trzymane w stałych grupach społecznych złożonych ze zgodnie współżyjących osobników. W przypadku, kiedy trzymanie zwierząt pojedynczo jest konieczne, okres takiego trzymania powinien być ograniczony do minimum, a zwierzę powinno mieć zapewniony kontakt wzrokowy, słuchowy, węchowy lub dotykowy z innymi osobnikami z tej samej grupy społecznej.

Uzasadnieniem dla trzymania zwierząt społecznych w izolacji lub oddzielenia ich od ustalonych grup społecznych na krótki lub długi okres jest:

  • Stan zdrowia zwierząt (choroba, pogryzienia).
  • Rekonwalescencja zwierząt po zabiegu.
  • Uniknięcie zaburzenia relacji ustalonych grup badawczych/społecznych przed wprowadzeniem nowego osobnika i niedobraniem zwierząt.
  • Upadki pozostałych osobników w klatce lub zastosowanie humanitarnego uśmiercenia przed zakończeniem procedury.
  • W sytuacji kiedy wpływ innych osobników w klatce może zaburzać wykonywaną czynność w procedurze i uzyskanie wiarygodnych wyników.

 

f. Informację o dokonywaniu codziennej kontroli stanu zdrowia zwierząt:
– zwierzęta będą monitorowane pod względem  stanu zdrowia co najmniej raz dziennie, przez osoby biorące udział w doświadczeniu, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu kart obserwacji i/lub zeszytu laboratoryjnego.
– zwierzęta będą ważone w momencie rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia, jak również w czasie jego trwania, a także w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w ocenie stanu zdrowia zwierząt. Dane z pomiarów masy ciała zostaną odnotowane w dokumentacji badania.
– w przypadku zastosowania znieczulenia ogólnego lub miejscowego oraz produktów leczniczych zwierzęta będą ważone przed wykonywaną czynnością, w celu określenia dawki w stosunku do masy ciała.

 

g. Informację o czasie trwania potrzebną do adaptacji / aklimatyzacji (handling) zwierząt (w przypadku, gdy nie uwzględniono w opisie planowania procedur)
– zwierzęta będą miały zapewniony minimum 3 dniowy okres aklimatyzacji, tak by przyzwyczaiły się do nowych warunków bytowania. Zwierzęta w okresie aklimatyzacji będą oswajane z obecnością człowieka poprzez głaskanie, chwytanie, przenoszenie z klatki do klatki. Wszystkie czynności będą przypominały te, którym zwierzęta będą poddawane w późniejszych procedurach.

 

Odstępstwa od standardowych warunków powinny zostać uzasadnione w opisie.   

Wielkość fontu
Kontrast