Badania

Tematyka badawcza

 • Badania podstawowe nad właściwościami fizyko-chemicznymi wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin (FLC, białko Bence-Jonesa): określenie wpływu właściwości fizyko-chemicznych FLC na ich cytotoksyczność oraz skłonność do tworzenia agregatów. Poszukiwanie nowych markerów prognostycznych rozwoju niewydolności nerek w przebiegu chorób z grupy gammapatii monoklonalnych. Poszukiwanie nowych testów przesiewowych w diagnostyce amyloidozy pierwotnej (dr Joanna Tisończyk, dr hab. Ryszard Drożdż)
 • Poszukiwanie nowych markerów laboratoryjnych ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej niewydolności nerek. Ocena użyteczności diagnostycznej markerów niewydolności nerek (dr Paulina Dumnicka, mgr Paulina Pater, dr hab. Ryszard Drożdż)
 • Badanie mechanizmów agregacji nanocząsteczek srebra (AgNPs) w reakcjach immunologicznych (lek. Anna Lizoń, dr hab. Ryszard Drożdż)
 • Biofilmy mieszane (bakteryjno-bakteryjne, bakteryjno-grzybicze) a choroby zakaźne jamy ustnej jak np. próchnica wczesnego dzieciństwa. Nowe strategie terapeutyczne mające na celu hamowanie kariogennych biofilmów (dr hab. Wirginia Krzyściak)
 • Peptydy przeciwbakteryjne oraz elementy obrony antyoksydacyjnej śliny jako potencjalne biomarkery różnych schorzeń, w tym rozwoju i progresji chorób o charakterze miejscowym jak: próchnica wczesnego dzieciństwa, liszaj płaski jamy ustnej czy chorób systemowych jak choroba Crohna (dr hab. Wirginia Krzyściak)

 

 

Stosowane metody

Elektroforeza SDS-PAGE; elektroforeza kapilarna; western blot; ocena stabilności białek metodą precypitacyjną; testy immunoenzymatyczne; mikroskopia ciemnego pola; rozproszenie światła laserowego; izolacja i hodowla mikroorganizmów mikroaerofilnych; ekstrakcja białek; oczyszczanie peptydów bakteryjnych; izolacja DNA; spektrofotomeria; fluorescencja; chemiluminescencja

 

 

Aparatura badawcza

Zestaw do elektroforezy oraz blottingu Mini Proteain 3 (Bio-Rad Laboratories)
Zestaw do elektroforezy kapilarnej: aparat PRINCE 450, detektor UV-VIS
Spektrofotometr Thermo Scientific MULTISCAN Sky
Spektrofotometr HELIOS GAMMA
Luminometr LUMAT LB 9507 F-MY BERTHOLD
Densytometr MicroSpek™ DSM Dual
Mikroskopy optyczne Delta Optical, kontrast fazowy, ciemne pole
Mikroskop fluorescencyjny Delta Optical L-1000

 

 

Współpraca

 • Zakład Biochemii Fizycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Katedra i Klinika Nefrologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Zakład Cytobiologii, Katedra Farmakobiologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Katedra i Klinika Endokrynologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Zakład Mykologii, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Pracownia Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Zakład Stomatologii Dziecięcej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Katedra Otolaryngologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

Granty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Numer projektu: MNiSW/2016/DIR/181/NN – dr Wirginia Krzyściak kierownik, 2016-2017. Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek biorących udział w regulacji szlaku glikolitycznego u Streptococcus mutans w biofilmach mieszanych
 2. Numer projektu: 2 P05A 162 30 – mgr Wirginia Krzyściak wykonawca, 2006-2008. Analiza stanu oksydacyjnego u szczurów z modelem ostrej przeszczepialnej białaczki promielocytowej; Rozszerzony projekt: 2 P05A 162 30 Badanie uszkodzeń DNA, apoptozy i proliferacji komórek w śledzionie oraz szpiku kostnym szczurów z białaczką promielocytową po podaniu związków o działaniu anty- lub prooksydacyjnym
 3. Numer projektu: Program Operacyjny OPIE – dr Wirginia Krzyściak wykonawca, Dotacja Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, konkurs nr 1/2009 w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy

 

Dotacje statutowe i własne dla młodych naukowców w ramach prac badawczych UJ CM:

 

 • K/ZDS/006102: Badanie procesu agregacji nanocząsteczek srebra metoda bezpośredniej obserwacji rozproszenia światła laserowego. Dr hab. Ryszard Drożdż – kierownik, 2016
 • K/ZDS/007073: Zastosowanie SDS elektroforezy jako półilościowego narzędzia do diagnostyki białkomoczy. Dr hab. Ryszard Drożdż – kierownik; 2017-1018
 • Numer projektu: K/ZBW/000256 – mgr Wirginia Krzyściak kierownik, 2007-2008. Wpływ wybranych pochodnych amin (aminoalkanoli) oraz pochodnych ksantonów o zdefiniowanej aktywności farmakologicznej (na OUN i/lub układ sercowo-naczyniowo) w badaniach in vitro, na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy oraz na stężenie malonylodialdehydu chorych przewlekle hemodializowanych
 • Numer projektu: K/ZBW/000488 – dr Wirginia Krzyściak kierownik, 2009. Badania wybranych wskaźników układu antyoksydacyjnego w wydolnych i niewydolnych fragmentach żył, oraz próbkach krwi chorych z przewlekłą niewydolnością żył kończyn dolnych
 • Numer projektu: K/ZBW/000599 – dr Wirginia Krzyściak kierownik, 2009-2010. Badanie uszkodzeń oksydacyjnych DNA we krwi oraz w tkankach chorych z przewlekłą chorobą żylną po podaniu flawonoidów ex vivo oraz in vitro
 • Numer projektu: K/DSC/001959 – dr Wirginia Krzyściak kierownik, 2014-2015. Analiza metabolizmu Streptococcus mutans we wczesnej próchnicy dziecięcej
 • Numer projektu: K/ZDS/005484 – dr Wirginia Krzyściak wykonawca, 2015-2016. Proteomika układów dynamicznych: białko-bakteria jako przydatne narzędzie diagnostyki próchnicy.
 • Numer projektu: K/ZDS/005485 – dr Wirginia Krzyściak wykonawca, 2015-2016. Ocena wybranych parametrów ślinowych dzieci z próchnicą w połączeniu z oceną mikrobiologiczną jamy ustnej
 • Numer projektu: K/KDU/000354 – dr Wirginia Krzyściak kierownik, 2016. Badanie właściwości antybakteryjnych HM6-Paraden–potencjalne wykorzystanie jako środek przeciwpróchnicowy
 • Numer projektu: K/DSC/007071 – dr hab. Wirginia Krzyściak kierownik, 2016-2017. Analiza mechanizmu degradacji białek glikolizy w metabolizmie bakterii próchnicotwórczych
 • Numer projektu: K/ZDS/007169 – dr hab. Wirginia Krzyściak wykonawca, 2016-2017. Ocena peroksydacji lipidów i stężenie wybranych antyoksydantów w ślinie i surowicy krwi pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Numer projektu: K/ZDS/005515 – dr hab. Wirginia Krzyściak wykonawca, 2015-2017.  Analiza wybranych parametrów oksydacyjno-antyoksydacyjnych w ślinie pacjentów z liszajem płaskim jamy ustnej w połączeniu z oceną lęku i depresji
 • K/DSC/000039: Zastosowanie elektoforezy kapilarnej do oceny zdolności wiązania Congo Red przez różne formy monoklonlanych łańcuchów lekkich immunoglobin. Dr Joanna Tisończyk – kierownik; 2011-2012
 • K/DSC/001411: Zastosowanie nanocząsteczek srebra do oznaczania związków tiolowych w materiałach biologicznych. Dr Joanna Tisończyk – kierownik; 2013
 • K/DSC/001973: Optymalizacja warunków rozdziału monoklonalnych wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin w systemie elektroforezy kapilarnej. Dr Joanna Tisończyk – kierownik; 2014
 • K/DSC/002894: Badanie procesu tiolacji monoklonalnych oraz poliklonalnych łańcuchów lekkich immunoglobulin typu kappa i lambda. Wpływ procesu tiolacji na stabilność termodynamiczną monoklonalnych łańcuchów lekkich. Dr Joanna Tisończyk – kierownik; 2015
 • K/DSC/004298: Badanie dimeryzacji wolnych łańcuchów lekkich imunoglobulin. Wpływ dimeru łańcuchów lekkich na stopień uszkodzenia nerek u pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi. Dr Joanna Tisończyk – kierownik; 2017
 • K/DSC/003543: Badania stabilności nanocząsteczek srebra w środowisku fizjologicznym. Mgr Paulina Mazur – kierownik; 2016
 • K/DSC/004306: Konstrukcja aparatu do pomiaru zmian powierzchniowego rezonansu plazmonowego nanocząsteczek srebra. Mgr Paulina Mazur – kierownik; 2017
 • K/ZDS/007072: Wskaźniki laboratoryjne związane z uszkodzeniem śródbłonka w przewidywaniu ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki we wczesnej fazie choroby. Dr Paulina Dumnicka – kierownik, 2017
 • K/ZDS/007825: Poszukiwanie biomarkerów chorób nerek w moczu i krwi pacjentów poddawanych biopsji nerki. Dr Paulina Dumnicka – kierownik; 2018
 • Dr hab. Wirginia Krzyściak    Analiza mechanizmu degredacji białek glikozy w metabolizmie bakterii próchnicotwórczych.
 • Dr hab. Ryszard Drożdż    Zastosowanie SDS elektroforezy  jako półilościowego narzędzia do diagnostyki białkomoczy.
 • Dr Paulina Dumnicka    Poszukiwanie biomarkerów chorób nerek w moczu i krwi pacjentów poddanych biopsji nerki.
 • Mgr Paulina Mazur    Opracowanie cyfrowe systemu akwizycji danych

 

Komercyjna działalność umowna:

K/KDU/000420: Wykonanie oznaczenia jodurii w moczu. Dr Joanna Tisończyk – kierownik; 2017

 

 

Publikacje

2018
1.    Dyląg KA, Wroński B, Przybyszewska K, Dumnicka P. Air pollution is associated with incidence of viral croup among children living in Kraków area, Poland. Folia Med Crac. 2018; 58: 69-79
2.    Krzanowski M, Krzanowska K, Gajda M, Dumnicka P, Kopeć G, Guzik B, Woziwodzka K, Dziewierz A, Litwin JA, Sułowicz W. Asymmetric dimethylarginine as a useful risk marker of radial artery calcification in patients with advanced kidney disease. Pol Arch Med Wew. 2018; 128: 157-165.
3.    Kolber W, Dumnicka P, Maraj M, Kuśnierz-Cabala B, Ceranowicz P, Pędziwiatr M, Maziarz B, Mazur-Laskowska M, Kuźniewski M, Sporek M, Walocha J. Does the Automatic Measurement of Interleukin 6 Allow for Prediction of Complications during the First 48 h of Acute Pancreatitis? Int J Mol Sci. 2018; 19: 1820.
4.    Krzanowski M, Krzanowska K, Dumnicka P, Gajda M, Woziwodzka K, Fedak D, Grodzicki T, Litwin JA, Sułowicz W. Elevated Circulating Osteoprotegerin Levels in the Plasma of Hemodialyzed Patients With Severe Artery Calcification. Ther Apher Dial. 2018 : Jul 4. doi: 10.1111/1744-9987.12681.
5.    Szczeklik K, Krzyściak W, Cibor D, Domagała-Rodacka R, Pytko-Polończyk J, Mach T, Owczarek D. Indicators of lipid peroxidation and antioxidant status in the serum and saliva of patients with active Crohn’s disease. Pol Arch Med Wew. 2018; 128: 362-370.
6.    Maraj M, Kuśnierz-Cabala B, Dumnicka P, Gala-Błądzińska A, Gawlik K, Pawlica-Gosiewska D, Ząbek-Adamska A, Mazur-Laskowska M, Ceranowicz P, Kuźniewski M. Malnutrition, Inflammation, Atherosclerosis Syndrome (MIA) and Diet Recommendations among End-Stage Renal Disease Patients Treated with Maintenance Hemodialysis. Nutrients. 2018; 10: 69.
7.    Żyłka A, Dumnicka P, Kuśnierz-Cabala B, Gala-Błądzińska A, Ceranowicz P, Kucharz J, Ząbek-Adamska A, Maziarz B, Drożdż R, Kuźniewski M. Markers of Glomerular and Tubular Damage in the Early Stage of Kidney Disease in Type 2 Diabetic Patients. Mediat Inflamm. 2018; 2018: 7659243.
8.    Szczeklik K, Krzyściak W, Cibor D, Domagała-Rodacka R, Pytko-Polończyk J, Mach T, Owczarek D. Markers of lipid peroxidation and antioxidant status in the serum and saliva of patients with active Crohn disease. Pol Arch Med Wew. 2018; 128: 362-370.
9.    Komorowski M, Tisonczyk J, Kolakowska A, Drozdz R, Kozbor D. Modulation of the Tumor Microenvironment by CXCR4 Antagonist-Armed Viral Oncotherapy Enhances the Antitumor Efficacy of Dendritic Cell Vaccines against Neuroblastoma in Syngeneic Mice. Viruses. 2018; 10: 455.

 

2017
1.    Krzyściak W, Kościelniak D, Papież M, Jurczak A, Vyhouskaya P. Methods of Biotyping of Streptococcus mutans Species with the Routine Test as a Prognostic Value in Early Childhood Caries. Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 6859543.
2.    Krzyściak W, Papież M, Jurczak A, Kościelniak D, Vyhouskaya P, Zagórska-Świeży K, Skalniak A. Relationship between Pyruvate Kinase Activity and Cariogenic Biofilm Formation in Streptococcus mutans Biotypes in Caries Patients. Front Microbiol. 2017; 8: 856.
3.    Jurczak A, Kościelniak D, Skalniak A , Papież M, Vyhouskaya P, Krzyściak W. The role of the saliva antioxidant barrier to reactive oxygen species with regard to caries development. Redox Rep. 2017; 22: 524-533.
4.    Chmiel E, Kuśnierz-Cabala B, Gala-Błądzińska A, Dumnicka P, Mazur-Laskowska M, Kuźniewski M, Kucharz J, Maziarz B, Solnica B. Wartość prognostyczna oznaczeń szerokości rozkładu objętości erytrocytów u chorych w 5. stadium przewlekłej choroby nerek leczonych hemodializami. Diagn Lab. 2017; 53: 17-22.
5.    Maleszka A, Dumnicka P, Matuszyk A, Pędziwiatr M, Mazur-Laskowska M, Sporek M, Ceranowicz P, Olszanecki R, Kuźniewski M, Kuśnierz-Cabala B. The diagnostic usefulness of serum total bile acid concentrations in the early phase of acute pancreatitis of varied etiologies. Int J Mol Sci. 2017; 18: 106.
6.    Buda-Nowak A, Kucharz J, Dumnicka P, Kuzniewski M, Herman RM, Zygulska AL, Kusnierz-Cabala B. Sunitinib-induced hypothyroidism predicts progression-free survival in metastatic renal cell carcinoma patients. Med Oncol. (Northwood) 2017; 34: 68.
7.    Gala-Błądzińska A, Żyłka A, Dumnicka P, Kuśnierz-Cabala B, Kaziuk MB, Kuźniewski M. Sterile leukocyturia affects urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin concentration in type 2 diabetic patients. Arch Med Sci. 2017; 13: 321-327.
8.    Kuśnierz-Cabala B, Gala-Błądzińska A, Mazur-Laskowska M, Dumnicka P, Sporek M, Matuszyk A, Gil K, Ceranowicz P, Walocha J, Kucharz J, Pędziwiatr M, Bartuś K, Trąbka R, Kuźniewski M. Serum uromodulin levels in prediction of acute kidney injury in the early phase of acute pancreatitis. Molecules. 2017; 22: 988.
9.    Dumnicka P, Kuśnierz-Cabala B, Sporek M, Mazur-Laskowska M, Gil K, Kuźniewski M, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembiński A, Bonior J, Drożdż R. Serum concentrations of angiopoietin-2 and soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) are associated with coagulopathy among patients with acute pancreatitis. Int J Mol Sci. 2017; 18: 753.
10.    Kostecka-Matyja M, Fedorowicz A, Bar-Andziak E, Bednarczuk T, Buziak-Bereza M, Dumnicka P, Górska M, Krasnodębska M, Niedźwiedzka B, Pach D, Ruchała M, Siewko K, Solnica B, Sowiński J, Szelachowska M, Trofimiuk-Muldner M, Wachowiak-Ochmańska K, Hubalewska-Dydejczyk A. Reference values for TSH and free thyroid hormones in healthy pregnant women in Poland: a prospective, multicenter study. Eur Thyroid J. 2017; 6: 82-88.
11.    Krzanowski M, Krzanowska K, Gajda M, Dumnicka P, Dziewierz A, Woziwodzka K, Litwin JA, Sułowicz W. Pentraxin 3 as a new indicator of cardiovascular-related death in patients with advanced chronic kidney disease. Pol Arch Med Wew. 2017; 127: 170-7.
12.    Dumnicka P, Maduzia D, Ceranowicz P, Olszanecki R, Drożdż R, Kuśnierz-Cabala B. The interplay between inflammation, coagulation and endothelial injury in the early phase of acute pancreatitis: clinical implications. Int J Mol Sci. 2017; 18: 354.
13.    Gala-Błądzińska A, Dumnicka P, Kuśnierz-Cabala B, Rybak K, Drożdż R, Żyłka A, Kuźniewski M. Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin is complementary to albuminuria in diagnosis of early-stage diabetic kidney disease in type 2 diabetes. BioMed Res Int. 2017; 2017: 4691389.
14.    Woziwodzka K, Pawica M, Dumnicka P, Krzanowski M, Sorysz D, Krzanowska K, Sułowicz W. Body composition assessed by bioimpedance correlates with left ventricular mass index (LVMI) in stage 5 chronic kidney disease (CKD) patients treated by peritoneal dialysis. Prz Lek. 2017; 74: 627-632.
15.    Krzyściak W, Kościelniak D, Papież M, Vyhouskaya P, Zagórska-Świeży K, Kołodziej I, Bystrowska B, Jurczak A. Effect of a Lactobacillus Salivarius Probiotic on a Double-Species Streptococcus Mutans and Candida Albicans Caries Biofilm. Nutrients. 2017; 9: 1242.
16.    Papież MA, Krzyściak W. Epicatechin acts synergistically with curcumin-induced cytogenotoxic effect in acute promyelocytic leukemia HL-60 cell line. J Unexplored Med Data. 2017; 2: 52-59.
17.    Herman R, Sładek M, Pieczarkowski S, Dumnicka P, Fyderek K. Is mean platelet volume a good predictor of sustained response to one year infliximab therapy in pediatric patients with Crohn’s disease? Folia Med Crac. 2017; 57: 63-71.
18.    Wajda J, Sporek M, Kuśnierz-Cabala B, Dumnicka P, Sporek R, Kuźniewski M, Pędziwiatr M, Maziarz B, Mazur-Laskowska M, Ceranowicz P, Walocha J. Kliniczna użyteczność skali BISAP we wczesnym przewidywaniu ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki. Prz Lek. 2017; 74: 653-657.
19.    Krzanowski M, Jurczyszyn A, Dumnicka P, Krasniak A, Woziwodzka K, Chowaniec E, Szostek M, Drożdż R, Krzanowska K, Sułowicz W. Recovery of kidney function in a patient with multiple myeloma after using high cutoff dialyzers as a preparation for successful autologous stem-cell transplantation. Prz Lek. 2017; 74: 713-716.

 

2016
1.    Szczeklik K, Krzyściak W, Domagała-Rodacka R, Mach P, Darczuk D, Cibor D, Pytko-Polończyk J, Rodacki T, Owczarek D. Alterations in glutathione peroxidase  and superoxide dismutase activities in plasma and saliva in relation to disease activity in patients with Crohn’s disease. J Physiol Pharmacol. 2016; 67: 709-715.
2.    Papież MA, Krzyściak W, Szade K, Bukowska-Strakova K, Kozakowska M, Hajduk K, Bystrowska B, Dulak J, Jozkowicz A. Curcumin enhances the cytogenotoxic effect of etoposide in leukemia cells through induction of reactive oxygen species. Drug Des Dev Ther. 2016; 10: 557-570.
3.    Darczuk D, Krzyściak W, Vyhouskaya P, Kęsek B, Gałecka-Wanatowicz D, Lipska W, Kaczmarzyk T, Głuch-Lutwin M, Mordyl B, Chomyszyn-Gajewska M. Salivary oxidative status in patients with oral lichen planus. J Physiol Pharmacol. 2016; 67: 885-894.
4.    Sporek M, Dumnicka P, Gala-Błądzińska A, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembiński A, Stępień E, Walocha J, Drożdż R, Kuźniewski M, Kuśnierz-Cabala B. Angiopoietin-2 is an early indicator of acute pancreatic-renal syndrome in patients with acute pancreatitis. Mediators Inflamm. 2016; 2016: 5780903.
5.    Gawlik K, Naskalski JW, Fedak D, Pawlica-Gosiewska D, Grudzień U, Dumnicka P, Małecki MT, Solnica B. Markers of antioxidant defense in patients with type 2 diabetes. Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 2352361.
6.    Kuźniewski M, Fedak D, Dumnicka P, Kapusta M, Stępień E, Chowaniec E, Krzanowska K, Krzanowski M, Chmiel G, Solnica B, Sułowicz W. Carboxylated and intact osteocalcin predict adiponectin concentration in hemodialyzed patients. Ren Fail. 2016; 38: 451-457. doi: 10.3109/0886022X.2016.1138830
7.    Kuźniewski M, Fedak D, Dumnicka P, Stępień E, Kuśnierz-Cabala B, Cwynar M, Sułowicz W. Osteoprotegerin and osteoprotegerin/TRAIL ratio are associated with cardiovascular dysfunction and mortality among patients with renal failure. Adv Med Sci. 2016; 61: 269-275.
8.    Sporek M, Gala-Błądzińska A, Dumnicka P, Mazur-Laskowska M, Kielczewski S, Walocha JA, Ceranowicz P, Kuźniewski M, Mituś J, Kuśnierz-Cabala B. Urine NGAL is useful in the clinical evaluation of renal function in the early course of acute pancreatitis. Folia Med Crac. 2016; 56: 13-25.
9.    Kucharz J, Giza A, Dumnicka P, Kuzniewski M, Kusnierz-Cabala B, Bryniarski P, Herman R, Zygulska AL, Krzemieniecki K. Macrocytosis during sunitinib treatment predicts progression-free survival in patients with metastatic renal cell carcinoma. Med Oncol. (Northwood) 2016; 33: 109.
10.    Fedak D, Kuźniewski M, Dumnicka P, Kapusta M, Chmiel G, Solnica B, Sułowicz W. Association between serum fetuin-A concentrations and vascular calcifications among patients on maintenance hemodialysis. Postępy Nauk Med. 2016; 29: 611-619.
11.    Rybak K, Sporek M, Gala-Błądzińska A, Mazur-Laskowska M, Dumnicka P, Walocha J, Drożdż R, Kuźniewski M, Ceranowicz P, Kuśnierz-Cabala B. Badanie ogólne moczu u chorych z ostrym zapaleniem trzustki we wczesnej fazie rozwoju choroby. Prz Lek. 2016; 73: 88-92.
12.    Dyląg KA, Sikora-Sporek A, Bańdo B, Boroń-Zyss J, Drożdż D, Dumnicka P, Przybyszewska K, Sporek M, Walocha JW, Wojciechowski W, Urbanik A. Magnetic resonance imaging (MRI) findings among children with fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS) and alcohol related neurodevelopmental disorders (ARND). Prz Lek. 2016; 73: 605-609.
13.    Sporek M, Dumnicka P, Gala-Błądzinska A, Mazur-Laskowska M, Walocha J, Ceranowicz P, Warzecha Z, Dembiński A, Kuźniewski M, Olszanecki R, Kuśnierz-Cabala B. Determination of serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin at the early stage of acute pancreatitis. Folia Med Crac. 2016; 56: 5-16.
14.    Dumnicka P, Sporek M, Mazur-Laskowska M, Ceranowicz P, Kuźniewski M, Drożdż R, Ambroży T, Olszanecki R, Kuśnierz-Cabala B. Serum soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) predicts the severity of acute pancreatitis. Int J Mol Sci. 2016; 17: 2038.
15.    Żyłka A, Gala-Błądzińska A, Dumnicka P, Ceranowicz P, Kuźniewski M, Gil K, Olszanecki R, Kuśnierz-Cabala B. Is urinary NGAL determination useful for monitoring kidney function and assessment of cardiovascular disease? A 12-month observation of patients with type 2 diabetes. Dis Markers. 2016; 2016: 8489543.
16.    Fedak D, Kuźniewski M, Fugiel A, Wieczorek-Surdacka E, Przepiórkowska-Hoyer B, Jasik P, Miarka P, Dumnicka P, Kapusta M, Solnica B, Sułowicz W. Serum uromodulin concentrations correlate with glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease. Pol Arch Med Wewn. 2016; 126: 995-1004.
17.    Fedak D, Kuźniewski M, Dumnicka P, Kapusta M, Chmiel G, Solnica B, Sułowicz W. Relationship between fetuin-A, bone turnover and inflammatory markers concentrations in serum of maintenance hemodialyzed patients. Prz Lek. 2016; 73: 799-804.

 

 

Słowa kluczowe

właściwości fizyko-chemiczne białek; łańcuchy lekkie immunoglobulin; gammapatie monoklonalne; amyloidoza pierwotna; stabilność białek; ostre uszkodzenie nerek; przewlekła choroba nerek; funkcjonalizacja nanocząsteczek srebra; zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy (LSPR)