Zadania zespołu

Zadania zespołu określa art. 25 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z nowelizacją Ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku:

Do zadań tych należy:

 •  Udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
 • Udzielanie porad dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia oraz bieżące informowanie personelu o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem zasad 3R,
 • Udzielanie porad w sprawie znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
 •  Udzielanie porad dotyczących socjalizacji zwierząt oddawanych do adopcji
 •  Udzielanie porad w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami,
 •  Opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
 • Monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek,
 • Ułatwienie wzajemnego udostępniania, pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność́ w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, pozyskanych narządów i tkanek,
 •  Monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,
 • Zgłaszaniu kierownikowi jednostki przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu,
 •  Kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami 3R.
 • Ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń́ z treścią̨ uchwały LKE o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia,
 •  Opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń́ na zwierzętach

Opiekę weterynaryjną sprawuje lek. wet Agnieszka Drohobycka-Wawryka

Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek uprawnionych do hodowli zwierząt – hodowca 056

Weterynaryjny numer identyfikacyjny pozwolenia na prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych: 12616201

Rejestracja Zakładu Inżynierii Genetycznej 04-73/2015; nr decyzji 34/2016

Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach – użytkownik 026

 

Linki do ustaw: http://pollasa.pl/wp-content/uploads/2015/02/Ustawa_2015_wersja_podpisana.pdf https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2338