Informacje ogólne

Studia na kierunku analityka medyczna trwają 5 lat i prowadzone są w systemie jednolitym, w trybie stacjonarnym. Obejmują zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne oraz praktyki w medycznych laboratoriach diagnostycznych po II, III i IV roku studiów. Zajęcia są realizowane w systemie semestralnym. Program studiów obejmuje przedmioty o treściach podstawowych oraz przedmioty o treściach kierunkowych. Poszczególne przedmioty podstawowe kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Przedmioty kierunkowe kończą się egzaminem, który obejmuje część praktyczną oraz teoretyczną lub zaliczeniem. Każdemu przedmiotowi przypisana jest odpowiednia liczba punktów kredytowych (ECTS – European Credit Transfer System). Suma punktów przyznana na cały rok wynosi 60. Uzyskanie wymaganej ilości punktów oznacza zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów. Osoba kończąca studia na kierunku analityka medyczna powinna zgromadzić łącznie 300 punktów ECTS, wykonać i obronić pracę magisterską oraz zdać egzamin magisterski.

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje stopień magistra. Zgodnie z Ustawą o Zawodzie Diagnosty Laboratoryjnego osoba taka otrzymuje tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego.

Absolwent kierunku analityka medyczna jest przygotowany do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, w ośrodkach naukowo-badawczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach w dziedzinie biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska.

Na mocy uchwały nr 818/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium Wydział Farmaceutyczny w Krakowie- kierunek analityka medyczna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym otrzymał pozytywną ocenę na okres 5 lat.

 

Kierownik studiów na kierunku Analityka medyczna

dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka
malgorzata.knapik-czajka@uj.edu.pl

 

Opiekunowie poszczególnych lat studiów

I rok

dr Anna Apola
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

(12) 6205-484
anna.apola@uj.edu.pl


II rok

dr Jagoda Drąg 
Zakład Analityki Biochemicznej

(12) 6205-663
jagoda.drag@uj.edu.pl


III rok

dr Anna Gawędzka
Zakład Analityki Biochemicznej

(12) 6205-663
anna.gawedzka@uj.edu.pl


IV rok

dr hab. Beata Bystrowska
Zakład Biochemii Toksykologicznej

(12) 6205-423
beata.bystrowska@uj.edu.pl


V rok

dr Jagoda Drąg 
Zakład Analityki Biochemicznej

(12) 6205-663
jagoda.drag@uj.edu.pl