Wzory pism do pobrania

Uprzejmie informujemy, że w USOSweb została udostępniona możliwość składania elektronicznych podań w sprawach związanych z tokiem studiów na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego. Lista spraw, które studenci mogą w ten sposób załatwić, dostępna jest w USOSWeb w zakładce Dla Studentów -> Podania

Zachęcamy do korzystania z funkcji, która umożliwia złożenie podania i otrzymania odpowiedzi bez obiegu dokumentacji papierowej. Wprowadzenie elektronicznej formy wniosków oznacza, że nie będą już przyjmowane ich skany. W pozostałych sprawach, nieobjętych listą należy składać wnioski w wersji papierowej. 

 

wniosek o uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów 

wniosek o powtarzanie roku studiów

wniosek o realizacje przedmiotów awansem

rezygnacja ze studiów przed 1.10. br.

wniosek o skreślenie z listy studentów po 1.10.br

wniosek o zwrot opłaty/nadpłaty 

wniosek ogólny do Dziekana

wniosek ogólny do Prodziekana ds. studenckich

oświadczenie o zmianie danych osobowych

upoważnienie do odbioru dokumentów, dziennika praktyk – ogólne

rezygnacja z ubezpieczenia zdrowotnego

wniosek studenta/doktoranta o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ

wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ członka rodziny przez UJ studenta/doktoranta