Składanie wniosków

Miejsce składania wniosków:

1. Sekretariat I LKE w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny UJ CM ul. Medyczna 9, III p. bud A, pok 410.

2. Portiernia Wydziału Farmaceutycznego po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretarzem.

Wnioski powinny być w zaadresowanych kopertach: I LKE Arleta Gadocha

Na kopercie powinna być podana data pozostawienia wniosku opatrzona podpisem Wnioskodawcy.

Wnioski

Aby wniosek został złożony poprawnie należy złożyć 3 egzemplarze wniosku w formie papierowej oraz 1 komplet kopii wyznaczeń. Każdy egzemplarz wniosku musi być spięty – sekretarz nie odpowiada za zgubienie stron wniosku, jeśli wniosek nie będzie spięty.

Do wniosku należy dołączyć:

– nietechniczne streszczenie wniosku w wersji elektronicznej

– wersja elektroniczna wniosku i nietechnicznego streszczenia wniosku (na płycie CD lub na adres mailowy sekretarza Komisji).

Wnioski niekompletne lub po terminie nie będą przyjmowane w sekretariacie.

Pisma należy składać również w trzech egzemplarzach (by móc je dołączyć do każdego egzemplarza wniosku, ponieważ są one jego częścią).

Raport użytkownika do oceny retrospektywnej przygotowuje się w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki lub osoba upoważniona. Oprócz wersji papierowej raport użytkownika należy przesłać w formie elektronicznej.

1. Raport użytkownika – plik

2. Wzór oceny retrospektywnej doświadczenia OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

3. Kopia uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

4. Kopia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia.