Badania

Tematyka badawcza

 • Określenie poziomu benzofenonu-3 w strukturach mózgu oraz mechanizmu jego neurotoksycznego działania.
 • Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego na poziomie komórkowym – badania in vivo i in vitro.
 • Ocena hemolitycznego i gonadotoksycznego działania rozpuszczalników organicznych z grupy eterów glikolu etylenowego.
 • Badanie wpływu i mechanizmów działania ksenobiotyków na funkcje układu immunologicznego.
 • Badanie mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych.
 • Badanie wpływu i mechanizmu neurotoksycznego działania ksenobiotyków.
 • Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (NDS) dla substancji chemicznych.
 • Badanie wpływu syntetycznych przeciwutleniaczy na żywotność komórek neuronalnych  w warunkach in vitro.
 • Ocena cytotoksyczności octanu 2-etoksyetanolu i octanu 2-metoksyetanolu na linii spermatocytów mysich GC2spd i linii neuroblastomy ludzkiej SH-SY5Y.

 Realizowane granty i projekty naukowe

 • Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenonu-3 Grant NCN (2015-2018).
 • Wpływ eterów glikolu etylenowego na parametry stresu oksydacyjnego i wybrane enzymy metabolizujące glukozę w mózgu (Grant NCN 2011-2014).
 • Udział receptora GPR39 w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych (Grant NCN 2012-2015).
 • Wpływ naskórnej aplikacji benzofenonu-2 na stężenie tego związku oraz markery stresu oksydacyjnego i procesu apoptozy w korze czołowej i hipokampie szczura (K/ZDS/006222).
 • Markery stresu oksydacyjnego oraz rola neurosteroidów w niedokrwiennym udarze mózgu (K/DSC/000779).
 • Wpływ białek szoku cieplnego (HSP) na enzymatyczną zdolność antyoksydacyjną tkanki nerwowej w rozwoju tolerancji na niedokrwienie (K/DSC/000793).
 • Ocena neurotoksycznego działania pochodnych benzofenonu w warunkach in vitro (K/ZDS/004140).
 • Wpływ syntetycznych przeciwutleniaczy na żywotność komórek neuronalnych w warunkach in vitro (K/ZDS/006226).