Ogłoszenia Farmacja

Do Studentów I i II r. Farmacji 

Odbywających kurs Chemii Organicznej

 

Szanowni Państwo,

            Pragnę uprzejmie przypomnieć, że w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zajęcia dydaktyczne z Chemii Organicznej (jak i innych przedmiotów), nie zostały zlikwidowane a jedynie zmieniono ich formę. Pracownicy Katedry wkładają wiele wysiłku w przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych i zadań na platformie zdalnego nauczania Pegaz.

            Z przykrością muszę stwierdzić, że część z Państwa nie przejawia tam żadnej aktywności. Przypominam, że ww. platforma pozwala nam dokładnie monitorować Państwa aktywność, a jej brak będzie traktowany tak samo jak nieobecność na zajęciach. Odpowiednie statystyki są przesyłane dziekanom przez Centrum Zdalnego Nauczania. To nie są ferie!!!

            Moi drodzy, wszyscy przeżywamy ciężkie chwile ale ta nadzwyczajna sytuacja kiedyś z całą pewnością się skończy i tak jak zawsze będzie się liczyć suma zdobytej wiedzy, umiejętności, włożona praca.

            Życzę Wam zdrowia i wszystkiego najlepszego. Zachęcam do pracy i proszę pamiętać, że pracownicy Katedry zawsze chętnie służą wszelką pomocą.

 

Prof. dr hab. Marek Cegła

Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

 

 

KOMUNIKAT -UWAGA ZMIANA GODZIN SPRAWDZIANÓW

 1. Poprawa II Sprawdzianu odbędzie się 29 IV 2020r. o godz.18:00 poprzez platformę PEGAZ.
 2. Sprawdzian III z materiału „Węglowodany i organiczne związki azotu” odbędzie się 4 V 2020r. o godz.18:00 poprzez platformę PEGAZ.

SPRAWDZIANY: poprawkowy oraz III, odbędą się dla Wszystkich o tej samej porze, z limitem czasowym, punktowane w skali 0-60p. Aby pozytywnie zaliczyć sprawdziany należy uzyskać min. 25p.

 1. Dnia 7 V 2020r. o godz. 16:00 na platformie PEGAZ (grupa nadrzędna) odbędzie się seminarium z tematów: Aminokwasy, peptydy, białka. Nukleotydy, kwasy nukleinowe. Poprowadzi go dr Przemysław Szafrański
 2. Dnia 8 V 2020r. o godz. 18:00 na platformie PEGAZ (grupa nadrzędna) odbędzie się kartkówka z tematów: Aminokwasy, peptydy, białka. Nukleotydy, kwasy nukleinowe.
 3. Dnia 14 V 2020r. o godz. 16:00 na platformie PEGAZ (grupa nadrzędna) odbędzie się seminarium z tematów: Terpeny. Steroidy.  Poprowadzi go dr Przemysław Szafrański.
 4. Dnia 15 V 2020r. o godz. 18:00 na platformie PEGAZ (grupa nadrzędna) odbędzie się kartkówka z tematów: Terpeny. Steroidy.

Kartkówki odbędą się dla Wszystkich o tej samej porze, będą one punktowane w skali 0-5p. Aby pozytywnie zaliczyć kartkówki należy uzyskać min. 3p. Obowiązywać będzie również limit czasowy.

 

 1. Seminaria „Zadania powtórzeniowe” będą prowadzone w grupach seminaryjnych zgodnie z ustalonych harmonogramem.

Grupa seminaryjna 1,2 i II roku z dr Moniką Tarsa (platforma PEGAZ grupa nadrzędna 1,2).

Grupa seminaryjna 3 i 5 z dr Elżbietą Kępczyńską (platforma PEGAZ grupa nadrzędna 3,5).

Grupa seminaryjna 4 z dr Joanną Potaczek (platforma PEGAZ grupa seminaryjna 4).

 

 

 

Komunikat: dotyczący zajęć online i zamieszczonych materiałów 

Kontynuując zajęcia dydaktyczne z chemii organicznej informujemy, że:

 1. Na platformie PEGAZ w grupie nadrzędnej w zakładce „Seminaria on-line” dnia 04.2020 o godzinie 15:00 dr Monika Tarsa omówi sposób przeprowadzenia analizy organicznej.

Należy zapoznać się z:

 1. Przewodnikiem po analizie (dr M. Tarsa, dr E. Kępczyńska) – platforma PEGAZ
 2. Skrypt „Analiza jakościowa związków organicznych” (Barbara Drożdż) – platforma PEGAZ

Po tym spotkaniu na platformie PEGAZ zostanie zamieszczony „Test rozpuszczalności” w grupie nadrzędnej. Test ten stanowi podstawę do zajęć laboratoryjnych. Aby uzyskać zaliczenie należy go rozwiązać z wynikiem 100%. Dostęp do tego testu będzie nieograniczony czasem jak również ilością podejść. W przypadku niezaliczenia tego testu nie będzie możliwości rozpoczęcia praktycznych zajęć laboratoryjnych.

 1. Na platformie PEGAZ (na prośbę studentów) zamieszczono dodatkowe zadania z nomenklatury systematycznej związków heterocyklicznych.

Planowane jest spotkanie online dotyczące związków heterocyklicznych 15.04.2020 o godzinie 15:00 (platforma PEGAZ, grupa nadrzędna, seminaria on-line). Poprowadzi je dr Elżbieta Kępczyńska.

Bardzo prosimy, aby starości grup do dnia 10.04.2020 postarali się w swoich grupach seminaryjnych zebrać problemy oraz pytania ze związków heterocyklicznych i drogą mailową przesłać do dr E. Kępczyńskiej.

 1. W grupie nadrzędnej zostaną zamieszczone zadania powtórkowe (do egzaminu) – są to materiały seminaryjne. Każda grupa seminaryjna proszona jest o przerobienie tych zagadnień. W grupach seminaryjnych zostaną zorganizowane zajęcia online. W związku z tym wszyscy studenci proszeni są o przesłanie pytań i problemów do prowadzących seminaria. Zagadnienia te zostaną omówione na spotkaniu on-line w grupach seminaryjnych. Terminy tych spotkań zostaną omówione ze starostami grup ( 20.04.2020).

 

Komunikat: Spektroskopia – ZADANIE Z INTERPRETACJI WIDM

Na platformie PEGAZ zostało uruchomione zadanie z interpretacji widm.

Każdy student zobowiązany jest wejść na swoją grupę ćwiczeniową (jedną z 15), uruchomić zadanie z interpretacji widm do oceny przez……, następnie uruchomić zestawy widm Student 20192020 pdf, wykonać zadanie zgodnie z wytycznymi i przez platformę PEGAZ (oddaj zadanie) przesłać do asystenta celem uzyskania zaliczenia (przypominam o prawidłowym formacie i tytule). Uwagi i wytyczne zostały wcześniej zamieszczone na platformie PEGAZ.

Źle opisane, a także prace wypełnione niezgodnie z wytycznymi nie będą poprawiane.

Wszystkie uwagi kierować drogą e-mailową do asystentów sprawdzających Państwa prace lub przez starostę roku do koordynatora dr Moniki Tarsa.

 

Komunikat: Pracownia Spektroskopia

Na platformie PEGAZ ( w Materiały teoretyczne – dotyczące zajęć zawieszonych) zamieszczono materiały dotyczące Zadań z interpretacji widm.

Sprawozdania   należy przesłać przez platformę PEGAZ w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020 r.

Wszystkie pytania kierować drogą e-mailową do poszczególnych asystentów, do których powinni Państwo przesłać sprawozdania. Przez platformę PEGAZ każdy student otrzyma informację zwrotną.

Zaliczenie sprawozdania oznacza +1punkt, zwrot sprawozdania oznacza, że należy go poprawić i przesłać ponownie (ale wtedy jest ono zaliczone na 0p), przy kolejnym niezaliczeniu lub braku przesłanego sprawozdania -5p (jest to traktowane jak nie zaliczone ćwiczenie obowiązkowe na pracowni).

Obszerniejsze wyjaśnienie na platformie PEGAZ.

 

Komunikat: Preparatyka – Kolokwium (ćwiczenia laboratoryjne)

Na platformie PEGAZ zamieszczone będzie i dostępne w dniach 7 i 8 IV 2020r. (wtorek i środa), kolokwium z preparatyki (ćwiczenia laboratoryjne). Jest to 10-punktowe kolokwium, które miało być na ćwiczeniach – razem z kolokwium praktycznym.

 

Zasady zaliczenia tego kolokwium:

 1. Wytyczne dotyczące zakresu obowiązującego materiału:
 • preparatyka – wstępy teoretyczne wszystkich działów: acylacja, diazowanie, estryfikacja, fluorowcowanie, kondensacja, nitrowanie, redukcja, sulfonowanie, utlenianie
 • równania reakcji preparatów z działów: acylacja, diazowanie, estryfikacja, kondensacja, redukcja
 • podstawowe czynności laboratoryjne
 1. Jest to kolokwium OBOWIĄZKOWE.
 2. Kolokwium składać się będzie z ok. 40 pytań.
 3. Aby go pozytywnie zaliczyć należy uzyskać wynik minimum 5 punktów.
 4. Kolokwium to będzie posiadało ograniczenie czasowe.
 5. Po rozpoczęciu można go zrealizować tylko jeden raz (tak jak kolokwium pisemne) – jest to I termin.
 6. W przypadku niezaliczenia tego kolokwium na minimum 5 punktów, będzie uruchomiony II termin ( i też tylko raz) w dniach 15 IV 2020r.
 7. Jeśli ktoś nie zaliczy II terminu, to poprawkowy, jako III termin, przewidziany jest w czerwcu (razem z innymi poprawkowymi) – patrz Zasady zaliczania chemii organicznej -platforma PEGAZ.

 

Komunikat: Nomenklatura związków heterocyklicznych – Kolokwium

Na platformie PEGAZ zamieszczone będzie i dostępne w dniach 1 i 2 IV 2020r. (środa, czwartek), kolokwium z nomenklatury związków heterocyklicznych. Jest to 15-punktowe kolokwium, które miało być na seminarium.

Zasady zaliczenia tego kolokwium:

 1. Wytyczne dotyczące zakresu obowiązującego materiału zostały zamieszczone na platformie PEGAZ 20 III 2020 (i wcześniej 14 lutego).
 2. Jest to kolokwium OBOWIĄZKOWE.
 3. Składa się ono z 15 pytań punktowanych 1/0.
 4. Aby go pozytywnie zaliczyć należy uzyskać wynik minimum 12 punktów.
 5. Kolokwium to będzie posiadało ograniczenie czasowe.
 6. Po rozpoczęciu można go zrealizować tylko jeden raz (tak jak kolokwium pisemne) – jest to I termin.
 7. W przypadku niezaliczenia tego kolokwium na minimum 12 punktów, będzie uruchomiony II termin (i też tylko raz) w dniu 6 IV 2020r.
 8. Jeśli ktoś nie zaliczy II terminu to poprawkowy jako III termin przewidziany jest w czerwcu (razem z innymi poprawkowymi) – patrz Zasady zaliczania chemii organicznej – platforma

 

Ogłoszenie

Na zajęcia seminaryjne dnia 23 marca 2020 r. przewidziany (zgodnie z harmonogramem) jest temat związki heterocykliczne.

W związku z zawieszeniem zajęć obowiązują następujące wytyczne:

– kolokwium (15 p. z heterocykli) chwilowo zawieszone

– materiał zawarty w prezentacji Heterocykle pod red. dr E. Kępczyńska, dr M. Tarsa (platforma-PEGAZ ) jest do OBOWIĄZKOWEGO INDYWIDUALNEGO przerobienia i stanowi obligatoryjną wiedzę do kolokwium i egzaminu.

 

W związku z reorganizacją zajęć dydaktycznych, przesyłam informację dotyczącą zajęć z przedmiotu Chemia Organiczna.

Na platformie PEGAZ zostały udostępnione materiały teoretyczne dotyczące związków azotowych (pod red. dr M. Tarsa i dr E. Kępczyńska). Należy się z nimi zapoznać i je przyswoić. W materiałach tych znajdują się również wskazówki do zadań (ORGANICZNE ZWIĄZKI AZOTU – zadania) , które miały być rozwiązywane na zajęciach seminaryjnych. Materiały, które zostały zamieszczone do przerobienia stanowią obowiązkowy zakres materiału do kolokwium.

Zajęcia z ćwiczeń laboratoryjnych do 25 marca 2020 są zawieszone. Każdy student zobowiązany jest do nauczenia się wstępów do wszystkich procesów preparatywnych (PEGAZ – Preparatyka).

Po wznowieniu zajęć odbędą się wszystkie zaplanowane kolokwia i kartkówki. Na pewno ulegną zmianie ich terminy. Nowe terminy zostaną uzgodnione po wznowieniu zajęć.

Następna prezentacja, która zostanie zamieszczona dotyczyć będzie związków heterocyklicznych (ich nazewnictwa, reaktywności).

Do sprawdzianu (15 punktów) z nomenklatury związków heterocyklicznych obowiązuje zakres materiału: 1. NOMENKLATURA ZWYCZAJOWA (PEGAZ) od piroliny do ksantonu (bez porfiny i koryny), plus piperazyna (1,4-diazyna), czyli zredukowana pirazyna – NA PAMIĘĆ (umieć z nazwy narysować wzór i odwrotnie). 2. NOMENKLATURA ZWYCZAJOWA (PEGAZ) umieć nazwać zwyczajowo związki z narysowanego wzoru związku lub jego pochodnej ( czyli z narysowanego wzoru podać, że to pochodna np. morfiny)

a) koenzym A, acetylokoenzym A

b) FAD, FADH2

c) chinina

d) ksantyna i pochodne

e) morfina i pochodne

f) penicylina

g) cefalosporyna

h) pochodne tropanu, tropiny

i) kwas barbiturowy i pochodne

j) porfina i pochodne

k) koryna i pochodne

l) witaminy

Studenci proszeni są o analizowanie komunikatów na stronie Katedry oraz na platformie PEGAZ na bieżąco. Wszystkie wątpliwości należy konsultować z koordynatorem dr. Moniką Tarsą.

 

UWAGA

W związku z zaistniałą sytuacją Katedra Chemii Organicznej UJCM wstrzymuje zajęcia (ćwiczenia, seminaria, kolokwia) do 25 marca.

Studenci zobowiązani są zapoznać się i indywidualnie przerobić zadania z materiałów zamieszczonych na platformie PEGAZ. Termin kolokwium poprawkowego z dnia 13 marca 2020r. również zostaje zawieszony.

Studenci proszeni są o analizowanie komunikatów na stronie Katedry oraz na platformie PEGAZ na bieżąco. Wszystkie wątpliwości należy konsultować z koordynatorem dr. Moniką Tarsa.

 

Stałe godziny konsultacyjne w Katedrze Chemii Organicznej  – piątki w godzinach 11.00 – 12.30

 

Zajęcia seminaryjne z Chemii Organicznej rozpoczynają się 02.03.2020 (grupy A i C) i 03.03.2020 (grupy B, D, E).

Ćwiczenia laboratoryjne rozpoczynają się 02.03.2020

 

UWAGA!

Wszystkie materiały do seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych są zamieszczone na platformie PEGAZ.

 

Uwaga!

Na platformie Pegaz zostały umieszczone materiały dotyczące PREPARATYKI.

Na pierwszych ćwiczeniach z preparatyki (w terminie 02.03 – 05.03.2020) będą realizowane preparaty zgodnie z zamieszczonym schematem „Preparaty na ćwiczenia 7” .

Każdy student ma:

·         mieć wydrukowany przepis danego preparatu

·         umieć wstępy teoretyczne działów, z których będą robione preparaty w obrębie danego stołu (np. stół I, dwójki 1-4, działy: estryfikacja i acylacja; bez względu na to, czy dana dwójka robi preparat z np. acylacji; ma umieć oba działy)

·         umieć równania reakcji wszystkich preparatów z działów, z których będą robione preparaty w obrębie danego stołu

·         mieć znajomość ogólnego przebiegu danego procesu (nie ilości substratów, ale jakie i po co)

 

HARMONOGRAM TEMATYCZNY ĆWIECZEŃ LABORATORYJNYCH II SEMESTR

 

HARMONOGRAM SEMINARIA II SEMESTR

 

PREPARATY NA ĆWICZENIA 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast