Erasmus+ Studia

Uzupełnienie Learning Agreement for Studies 

wzór dokumentu do pobrania

  1. Before the mobility

Tabela A – tabela z programem ustalonym przed wyjazdem. Należy wpisać wszystkie przedmioty, które będą realizowane podczas wymiany. Liczbę punktów ECTS należy uzgodnić z uczelnią przyjmującą.

Tabela B – tabela z programem, który realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM i który zostanie zaliczony (zastąpiony) programem studiów realizowanym w ramach wyjazdu Erasmus+ w uczelni przyjmującej za granicą.

  1. During the Mobility

Tabela A – należy wpisać każdą zmianę przedmiotów z części Before the mobility (tabela A) – uprzednio uzgodnioną z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+ uczelni zagranicznej.

Tabela B – należy wpisać każdą zmianę przedmiotów z części Before the mobility (tabela B) – uprzednio uzgodnioną z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+ uczelni macierzystej. Jeśli modyfikacje tabeli B nie następują w wyniku zmian wykazanych w tabeli A, to można jej nie wypełniać lub zaznaczyć „bez zmian”.

  1. After the mobility

Jest to część, którą należy wypełnić po zrealizowaniu studiów za granicą.

Tabela C i Tabela D – to wykaz zdobytych zaliczeń uzgodnionych zarówno z uczelnią przyjmującą, jak i macierzystą.

 

Informacje dodatkowe:

Każdy student, który zamierza realizować część studiów w uczelni zagranicznej zobowiązany jest do złożenia przed wyjazdem wniosku skierowanego do Prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych. Do wniosku należy dołączyć sylabus danego przedmiotu zarówno z uczelni zagranicznej, jak i macierzystej. Decyzję o zaliczeniu przedmiotu do toku studiów podejmuje Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, biorąc pod uwagę realizowane efekty kształcenia. Wniosek należy złożyć w Dziekanacie pok. 4.

 

Rozliczenie pobytu na wymianie w ramach programu Erasmus+

Do rozliczenia pobytu na wymianie konieczne będą następujące dokumenty:

  1. Learning Agreement for Studies część After the Mobility
  2. Raport (4-5-stronnicowy) prezentujący wprowadzenie w obszar badawczy, założenia, cel pracy oraz opis wyników, literaturę. Ważnym jest, aby zakres ujawnienia wyników/rezultatów został ustalony z opiekunem i nie naruszał zasad poufności – dotyczy studentów realizujących projekt badawczy

Wskazane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie pok. 4.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych