Dla studentów

  • Decyzja nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2021 roku w sprawie: zajęć praktycznych dla studentów w szpitalach Małopolski (treść) oraz zasady zaliczenia w poczet zajęć programowych wolontariatu zrealizowanego przez studentów kierunku analityka medyczna lub farmacja. W przypadku wolontariatu, który nie może zostać zaliczony w poczet zajęć praktycznych, informacja o realizacji wolontariatu może zostać umieszczona w suplemencie do dyplomu. Student musi przekazać do Dziekanatu zaświadczenie o odbyciu wolontariatu zanim wystąpi z wnioskiem o wydanie dyplomu.
  • Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (treść ogłoszenia)
  • Zasady organizacji zajęć realizowanych w roku akad. 2020/2021 na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM (treść ogłoszenia)
  • Procedura postępowania dla studentów w przypadku zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 (english version)
  • Procedury – zajęcia nauczyciele akademiccy i studenci (english version)
  • ELSwszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawą są tu: art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), który mówi między innymi, iż w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.