Badania

Tematyka badawcza

Główne tematy obejmują badania behawioralne właściwości farmakologicznych związków działających na ośrodkowy układ nerwowy, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów receptorów monoaminergicznych, glutaminionergicznych i GABA-ergicznych.

Badane cząsteczki mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób psychicznych, chorób neurodegeneracyjnych i epilepsji, jak stać się lekami przeciwbólowymi.
• Prowadzone są badania farmakologiczne in vivo i in vitro nowo syntetyzowanych związków w celu określenia szeroko rozumianych zależności struktura chemiczna – powinowactwo i struktura chemiczna – aktywność.
• Metabolizm witaminy D i zmienność genetyczna jej receptora, a ciśnienie tętnicze, struktura i funkcja naczyń tętniczych oraz lewej komory serca. Tematyka ta jest realizowana poprzez ocenę:
1. czynników wpływających na poziom witaminy D w populacji Polski południowej;
2. związku witaminy D i wskaźników jej metabolizmu z ciśnieniem tętniczym, strukturą i funkcją lewej komory oraz dużych naczyń tętniczych;
3. zależności między poziomem witaminy D, a aktywacją układu renina-angiotestena oraz wskaźnikami procesu zapalnego;
4. związki polimorfizmów genu receptora witaminy D i jego haplotypów z ciśnieniem tętniczym oraz fenotypami sercowo-naczyniowymi.

 

 

Stosowane metody

1. Badanie aktywności lokomotorycznej myszy – Opto-M3 – system 20 klatek z czujnikami w osi X i osi Y dla myszy.
2. Badanie aktywności eksploracyjnej u szczurów – automatyczny system monitorujący.
3. Aktywność przeciwdrgawkowa – generator szoków dla myszy i szczurów.
4. Aktywność przeciwbólowa – gorąca płytka dla myszy i szczurów.
5. Aktywność przeciwlękowa
• automatyczny system do badania aktywności przeciwkonfliktowej szczurów w teście konfliktu wg Vogla
• badanie aktywności przeciwlękowej – podniesiony labirynt krzyżowy dla szczurów
6. Aktywność przeciwdepresyjna – badanie zachowania myszy i szczurów w teście wymuszonego pływania i zawieszenia za ogon.
7. Zachowanie myszy i szczurów w teście katalepsji – test pręta.

 

 

Wyposażenie

 • HPLC Waters Alliance 2695 Separation Module
 • Tail suspension stations for automatic assay (Campden Instruments Ltd.
 • Aron Apparatus (Bioseb)Elevated Plus-maze station for rats (Campden Instruments Ltd.)
 • Motor monitor automatic system for rats (Capmden Instruments Ltd.)
 • Vogel Test System for rats (TSE)
 • Opto-M3 Dual Axis 20 Cage System with 8 inch X axis sensors and 4 inch Y axis sensors for mice (Columbus Instruments)
 • Hot plate analgesia for mice and rats (COMMAT LTD.)
 • Elektorshoker generator for mice and rats (ugo basile s.r.l)
 • Catalepsy – bar test for mice and rats
 • Aparat do biernego/aktywnego unikania u myszy
 • Aparat do pomiaru reakcji bólowych u myszy i szczurów

 

 

Wielkość fontu
Kontrast