Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 22

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 22

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Nazwa stanowiska:  Stypendysta

Celem konkursu jest  wyłonienie kandydata  do realizacji projektu finansowanego przez NCN nr umowy UMO-2021/43/B/NZ7/01938 pt. „Badania nad aktywnością przeciwzapalną ligandów GPR18 oraz ich udziałem w modulacji fenotypów mikrogleju – nowego celu terapii stanów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego”

Wymagania

– zainteresowanie pracą naukową w laboratorium biologii molekularnej

– teoretyczna/praktyczna znajomość z następujących technik:

  • hodowla komórkowa (linie komórkowe),
  • izolacja RNA

– mile widziana umiejętność pracy w programie GraphPad

– znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie (prezentacja wyników prowadzonych prac w czasie  konferencji międzynarodowych) oraz czytanie i pisanie prac naukowych

– samodzielność, kreatywność,  odpowiedzialność oraz motywacja do poznawania nowych metod pracy naukowej

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

CEL STYPENDIUM

Osoba zatrudniona na stanowisku stypendysty będzie uczestniczyła w realizacji badań zaplanowanych w projekcie.  Projekt ma na celu poszukiwanie związków o charakterze przeciwzapalnym, które mogłyby mieć potencjalne zastosowanie w schorzeniach neurologicznych. Celem badań projektu jest poszerzenie wiedzy na temat potencjalnego neuroprotekcyjnego działania ligandów receptora GPR18. Do zadań stypendysty będzie należało prowadzenie hodowli komórek ssaczych, testy proliferacyjne, testy żywotności, oznaczanie toksyczności badanych połączeń, ocena roli ligandów GPR18 w aktywności i polaryzacji podtypów komórek mikrogleju

CZAS TRWANIA

12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 9 miesięcy)

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Umowa stypendialna

Wysokość wynagrodzenia: 3500 zł (kwota wolna od podatku, wypłacana w całości).

12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 9  miesięcy)

 

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert: 15.11.2023 r.

Preferowana data rozpoczęcia pracy: grudzień 2023

Forma składania ofert: email

WAŻNE INFORMACJE

Z wybranymi kandydatami będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna przez Komisję Stypendialną.

W szczególności oceniana będzie ogólna znajomość metod biologii molekularnej, rozumienie metodologii badań
i zasad analizy wyników.

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Podanie/list motywacyjny uzasadniający chęć podęcia badań
  • Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (np. lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, uczestnictwa w grantach)
  • dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata),
  • Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan): oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
  • wniosek o przyznanie stypendium (podpisany skan)

 

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres:

KONTAKT

prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz, Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, CMUJ

e-mail: mfkonono@cyf-kr.edu.pl z tematem –  stypendium w konkursie OPUS 22