Prace magisterskie

Rok akademicki 2022/2023

Kryteria przyjęcia studentów do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

  • ocena z egzaminu – przedmiot:  diagnostyka mikrobiologiczna/mikrobiologia
  • odbyte staże, szkolenia, wolontariat w laboratorium mikrobiologicznym
  • udział w pracach kół naukowych
  • autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych/doniesień konferencyjnych szczególnie w zakresie zagadnień związanych z mikrobiologią medyczną
  • umotywowane przez studenta zainteresowania w zakresie mikrobiologii

Studenci zainteresowani realizacją pracy magisterskiej w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM składają w sekretariacie Zakładu pisemny wniosek w którym motywują chęć realizacji pracy magisterskiej oraz opisują swoje zainteresowania w obszarze mikrobiologii a także ewentualnie odbyte staże, szkolenia, udział w projektach czy współautorstwo w publikacjach/doniesieniach zajazdowych. We wniosku należy wskazać adres mailowy i numer telefonu do kontaktu.