Dydaktyka

BIOFIZYKA

 

Informacje ogólne i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest w szczególności:

 • Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przez
  • zdanie kolokwiów wstępnych
  • wykonanie części praktycznej ćwiczeń
  • sporządzenie i zaliczenie sprawozdań
 • zdanie kolokwium (kierunek Farmacja) lub egzaminu (kierunek Analityka Medyczna) z materiału wykładowego
 • Zaliczenie wszystkich lekcji na Pegazie

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz warunki zaliczenia dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są w systemie USOS (odsyłacze poniżej)

Kierunek Farmacja Studia Stacjonarne

Kierunek Analityka Medyczna

 

Literatura podstawowa:

1. Jawień W. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki. Skrypt dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

2. Materiały do ćwiczeń

3. Jawień W.: Biofizyka dla studentów farmacji http://pegaz.uj.edu.pl

 

Literatura uzupełniająca:

1. Hrynkiewicz A. Z.Rokita E. (red.): Fizyczne podstawy diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.

2. Jaroszyk F. (red.): Biofizyka, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2002

3. Bożek S.: http://biofizyk.pl

 

 

MATEMATYKA

 

Informacje ogólne i warunki zaliczenia:

Ocena obejmuje w szczególności:

• obecność na zajęciach

• aktywny udział w zajęciach

• prace domowe

• zaliczenie pisemne dwóch kolokwiów:

– kolokwium 1 (śródsemestralne z pierwszej części materiału)

– kolokwium 2 (śródsemestralne z drugiej części materiału)

Końcowa ocena przedmiotu jest średnią z  kolokwium 1 i 2 (oba kolokwia muszą być zaliczone).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz warunki zaliczenia dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są w systemie USOS (odsyłacze poniżej)

Kierunek Farmacja Studia Niestacjonarne

Kierunek Farmacja Studia Stacjonarne

Kierunek Analityka Medyczna

 

Literatura podstawowa:

1. Traczyk T.: Elementy matematyki wyższej. Podręcznik dla studentów farmacji. PZWL Warszawa 1981.

2. Chmaj J.: Matematyka dla studentów. PZWL Warszawa 2000

 

Literatura uzupełniająca:

1. Krysicki W. Włodarski L.: Analiza Matematyczna w zadaniach. PWN Warszawa 1996

 

 

INFORMATYKA

 

Informacje ogólne i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest w szczególności:

 • uzyskanie co najmniej 70% punktów za zadania laboratoryjne
 • zaliczenie sprawdzianów
 • zdanie kolokwium (kierunek Farmacja) z materiału wykładowego

Dodatkowym warunkiem jest aktywowanie osobistych zasobów studenta w strukturze informatycznej uczelni (np. konta w centralnym systemie pocztowym).

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz warunki zaliczenia dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są w systemie USOS (odsyłacze poniżej)

Kierunek Farmacja Studia Niestacjonarne

Kierunek Farmacja Studia Stacjonarne

Kierunek Analityka Medyczna

 

Literatura podstawowa:

1. Jawień W. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z informatyki. Skrypt dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

2  Materiały do ćwiczeń

4. Jawień W.: Informatyka dla studentów farmacji, http://pegaz.uj.edu.pl

 

Literatura uzupełniająca:

1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych, Vizja Press, W-wa 2006.

2. http://atvn.pl

3. Duch W.: http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady

4. Bożek S.: http://biofizyk.pl.

 

 

STATYSTYKA

 

Informacje ogólne i warunki zaliczenia:

Ocena obejmuje w szczególności:

• obecność na zajęciach 

• aktywny udział w zajęciach

• prace domowe

• wykonanie zadań indywidualnych oraz wspólne opracowanie tematów  

  badawczych -obowiązkowe zaliczenie każdego ćwiczenia

• zaliczenie pisemne kolokwium końcowego (z całego materiału z wykładów i ćwiczeń)

Końcowa ocena przedmiotu jest oceną z kolokwium. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oraz warunki zaliczenia dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są w systemie USOS (odsyłacze poniżej)

Kierunek Farmacja Studia Niestacjonarne

Kierunek Farmacja Studia Stacjonarne

Kierunek Analityka Medyczna

 

Literatura podstawowa:;

1. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom I Statystyki podstawowe. StatSoft Polska, Kraków 2006

2. Sawicki F.: Elementy statystyki dla lekarzy. PZWL Warszawa 1982

 

Literatura uzupełniająca:

1. Armitage P.: Metody statystyczne w badaniach medycznych. PWN Warszawa 1978

2. Maczko J.A., Bręborowicz G.H., Tadeusiewicz R.: Statystyka w badaniach medycznych. PWN Warszawa 1998

3. Barnett R. M.: Statystyka w laboratoriach klinicznych. PZWL Warszawa 1978

 

 

MAGISTRANCI – kryteria przyjmowania

 

Chętnie przyjmiemy każdego studenta, który się zgłosi, w miarę dostępnych miejsc. Tym niemniej warto najpierw ocenić, czy będzie się nam dobrze współpracowało. Odpowiedz więc szczerze na poniższe pytania, przyznając sobie za każdą odpowiedź twierdzącą jeden punkt. Im więcej punktów uzyskasz, tym mniejsze są szanse na udaną współpracę.

    Prawda Fałsz
Twój wynik:      
Nie lubię komputerów
farmakokinetyki (tylko studenci farmacji)
matematyki
biofizyki
Miałam(em) ocenę  <4 z informatyki
<3,5 z biofizyki
Wyjeżdżam na stypendium Erasmus w okresie pisania pracy
Nie znam języka angielskiego

Jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc, zmuszeni będziemy przeprowadzić postępowanie konkursowe wg następujących kryteriów:

Kierunek studiów Kryteria
analityka medyczna

 1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów z przedmiotów:

 • biofizyka medyczna
 • technologie informacyjne
 • matematyka z elementami statystyki
 • statystyka medyczna

 2. Zainteresowania naukowe kandydata

farmacja

1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów z przedmiotów:

 • biofizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • statystyka

 2. Zainteresowania naukowe kandydata

kosmetologia

 1. Ocena uzyskana w toku studiów z przedmiotu „zjawiska fizyczne w kosmetologii”

 2. Zainteresowania naukowe kandydata