Przygotowanie wniosków

Przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić uwagę na prawidłowe określanie kategorii dotkliwości procedur (zał. VIII. Dyrektywy).

Klasyfikacja celu doświadczenia

Rejestry

Wzór wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU 

Wzór uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Wzór wniosku uzupełniającego OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. A do wniosku uzupełniającego – dodatkowe zwierzęta OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. B do wniosku uzupełniającego – dodatkowe procedury OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. C do wniosku uzupełniającego – zmiana / dodanie ośrodka OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. D do wniosku uzupełniającego – dodatkowe osoby OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

 

 1. Przed każdym złożeniem wniosku, proszę sprawdzać aktualnie obowiązujące wzory na stronie Krajowej Komisji Etycznej.
 2. Na pierwszej stronie należy koniecznie skreślić jeden z punktów:
  “Projekt doświadczenia na zwierzętach objęty wnioskiem (lub jego część):
  – nie był wcześniej rozpatrywany przez żadną lokalną komisję etyczną ds. doświadczeń na zwierzętach,
  – jest ponowioną lub zmodyfikowaną wersją projektu, który był już złożony do … lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w ……………….i był procedowany pod numerem ………”.
 3. W punkcie 1 wniosku należy wpisać dane zgodnie z rejestrem użytkownika
 4. Numer użytkownika jest czterocyfrowy, hodowcy – trzycyfrowy a dostawcy – dwucyfrowy
 5. Cel naukowy lub edukacyjny musi zawierać klasyfikację celu procedur oraz symbol. Cel naukowy musi być tylko jeden.
 6. Ogólny opis doświadczenia (pkt 6B) musi być zwięzły i koniecznie nie dłuższy niż 250 słów.
 7. Opis doświadczenia (pkt. 6C). Tekst musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, nie więcej niż 250 słów. W tekście nie należy opisywać szczegółowo planowanych procedur i czynności – należy odwoływać się do procedur poprzez podanie ich numerów, zgodnie z pkt 7 wniosku.
 8. W punkcie 7B należy podać rasę, szczep, linię, stado, płeć.
 9. W punkcie 7C należy wpisać warunki, w jakich będą utrzymywane zwierzęta (w szczególności: temperatura, wilgotność, cykl świetlny, liczbę wymian powietrza na godzinę etc.), oraz opisać i uzasadnić odstąpienie od standardowych warunków utrzymania zwierząt (np. utrzymanie gatunków społecznych pojedynczo w klatce, niestosowanie wzbogacenia środowiska). Odesłanie do obowiązujących przepisów uznaje się za niewystarczające!
 10. Wniosek powinien być napisany poprawną polszczyzną i zawierać jak najmniej błędów literowych.
 11. Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres sekretarza Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Wnioski najlepiej przesyłać w formie elektronicznej kilka dni przed terminem, by był czas na ewentualne poprawki.
 12. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych informacji lub zaproszony na posiedzenie Komisji w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.

NIETECHNICZNE STRESZCZENIA

Do wniosku należy dołączyć streszczenie nietechniczne napisane prostym językiem, zrozumiałym dla niespecjalisty – streszczenie nietechniczne top dokument, który jest informacją publiczną i jest publikowane na stronie UE.

Poniżej pomoc w wypełnieniu nietechnicznego streszczenia (punkty budzące największe wątpliwości):

1. Punkty 1-14 wypełnia wnioskodawca (punkty o SDN zostawiamy puste);

2. Opisać cele projektu np. zbadanie pewnych niewiadomych naukowych lub odpowiedzenie na potrzeby kliniczne.

3. Potencjalne korzyści – należy wyjaśnić w jaki sposób projekt może przyczynić się do postępów w nauce lub też jakie korzyści mogą czerpać z niego ludzie, środowisko, zwierzęta.

4. Jakie są przewidywane/szkodliwe skutki dla zwierząt?

5. Spodziewane szkody – odnośnik do arkusza expected harms – proszę wypełnić

6. Los zwierząt utrzymywanych przy życiu – odnośnik do arkusza –  Fate of animals kept alive – wypełnić tylko, jeśli zwierzęta zostają utrzymywane przy życiu.

7. Punkt 39 wypełnia LKE!

 

Wnioski, które nie będą spełniały powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane przez I LKE.

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast