Przygotowanie wniosków

Przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić uwagę na prawidłowe określanie kategorii dotkliwości procedur (zał. VIII. Dyrektywy).

Klasyfikacja celu doświadczenia

Rejestry

Wzór wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU 

Wzór uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Wzór wniosku uzupełniającego OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. A do wniosku uzupełniającego – dodatkowe zwierzęta OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. B do wniosku uzupełniającego – dodatkowe procedury OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. C do wniosku uzupełniającego – zmiana / dodanie ośrodka OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zał. D do wniosku uzupełniającego – dodatkowe osoby OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

 

 1. Przed każdym złożeniem wniosku, proszę sprawdzać aktualnie obowiązujące wzory na stronie Krajowej Komisji Etycznej.
 2. Na pierwszej stronie należy koniecznie skreślić jeden z punktów:
  „Projekt doświadczenia na zwierzętach objęty wnioskiem (lub jego część):
  – nie był wcześniej rozpatrywany przez żadną lokalną komisję etyczną ds. doświadczeń na zwierzętach,
  – jest ponowioną lub zmodyfikowaną wersją projektu, który był już złożony do … lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w ……………….i był procedowany pod numerem ………”.
 3. W punkcie 1 wniosku należy wpisać dane zgodnie z rejestrem użytkownika
 4. Numer użytkownika jest czterocyfrowy, hodowcy – trzycyfrowy a dostawcy – dwucyfrowy
 5. Cel naukowy lub edukacyjny musi zawierać klasyfikację celu procedur oraz symbol. Cel naukowy musi być tylko jeden.
 6. Ogólny opis doświadczenia (pkt 6B) musi być zwięzły i koniecznie nie dłuższy niż 250 słów.
 7. Opis doświadczenia (pkt. 6C). Tekst musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, nie więcej niż 250 słów. W tekście nie należy opisywać szczegółowo planowanych procedur i czynności – należy odwoływać się do procedur poprzez podanie ich numerów, zgodnie z pkt 7 wniosku.
 8. W punkcie 7B należy podać rasę, szczep, linię, stado, płeć.
 9. W punkcie 7C należy wpisać warunki, w jakich będą utrzymywane zwierzęta (w szczególności: temperatura, wilgotność, cykl świetlny, liczbę wymian powietrza na godzinę etc.), oraz opisać i uzasadnić odstąpienie od standardowych warunków utrzymania zwierząt (np. utrzymanie gatunków społecznych pojedynczo w klatce, niestosowanie wzbogacenia środowiska). Odesłanie do obowiązujących przepisów uznaje się za niewystarczające!
 10. Wniosek powinien być napisany poprawną polszczyzną i zawierać jak najmniej błędów literowych.
 11. Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres sekretarza Komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych. Wnioski najlepiej przesyłać w formie elektronicznej kilka dni przed terminem, by był czas na ewentualne poprawki.
 12. Wnioski należy drukować dwustronnie.
 13. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych informacji lub zaproszony na posiedzenie Komisji w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.

NIETECHNICZNE STRESZCZENIA

Do wniosku należy dołączyć streszczenie nietechniczne napisane prostym językiem, zrozumiałym dla niespecjalisty – streszczenie nietechniczne top dokument, który jest informacją publiczną i jest publikowane na stronie UE.

Poniżej pomoc w wypełnieniu nietechnicznego streszczenia (punkty budzące największe wątpliwości):

1. Punkty 1-14 wypełnia wnioskodawca (punkty o SDN zostawiamy puste);

2. Opisać cele projektu np. zbadanie pewnych niewiadomych naukowych lub odpowiedzenie na potrzeby kliniczne.

3. Potencjalne korzyści – należy wyjaśnić w jaki sposób projekt może przyczynić się do postępów w nauce lub też jakie korzyści mogą czerpać z niego ludzie, środowisko, zwierzęta.

4. Jakie są przewidywane/szkodliwe skutki dla zwierząt?

5. Spodziewane szkody – odnośnik do arkusza expected harms – proszę wypełnić

6. Los zwierząt utrzymywanych przy życiu – odnośnik do arkusza –  Fate of animals kept alive – wypełnić tylko, jeśli zwierzęta zostają utrzymywane przy życiu.

7. Punkt 39 wypełnia LKE!

 

Wnioski, które nie będą spełniały powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane przez I LKE.