Badania

Tematyka badawcza:

 • badania toksykokinetyczne nowych związków, ocena toksyczności ostrej, toksykometria,
 • profilowanie zmian stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w matrycach biologicznych w zwierzęcych modelach chorób,
 • opracowanie i walidacja metod bioanalitycznych z zastosowaniem systemu LC/MS/MS, GC/MS/MS, HPLC, GC-FID,
 • ocena toksyczności związków z zastosowaniem metod alternatywnych
 • badanie ścieżek metabolizmu i mechanizmów transportu związków,
 • poszukiwania neurochemiczno – molekularnych mechanizmów toksyczności w odniesieniu do układów i narządów docelowych,
 • modele doświadczalne działania neurotoksycznego in vivo,
 • ocena zmian w układzie glutaminianergicznym w przebiegu chorób neuropsychiatrycznych,
 • analiza toksykologiczna (m.in. wykrywanie i oznaczanie leków, narkotyków, ekotoksyn i  innych ksenobiotyków) ze szczególnym uwzględnieniem zmian w układzie nerwowym i narządach miąższowych,
 • zmiany w wybranych markerach (receptory, enzymy, białka niskocząsteczkowe, neuroprzekaźniki klasyczne, endokanabinoidy) w ocenie niepożądanych działań  ksenobiotyków oraz narażenia zawodowego i środowiskowego,
 • ocena potencjalnego detoksykacyjnego i protekcyjnego działania związków pochodzenia naturalnego, w tym flawonoidów i innych biologicznie aktywnych składników wina,
 • chemia wina,
 • farmakologiczne, toksykologiczne i społeczne aspekty przyjmowania narkotyków, z uwzględnieniem tzw. dopalaczy i nowoczesnych form dopingu,
 • ocena procesów pro/antyoksydacyjnych w modelowych układach in vivo i in vitro,
 • modelowanie wpływu ksenobiotyków na przebieg procesów rodnikotwórczych.

Realizowane granty i projekty naukowe

Wpływ diety wysokotłuszczowej  i wysokocukrowej matki na powstawanie zaburzeń w budowie receptorów NMDA potomstwa oraz regulacji ich aktywności w kontekście zaburzeń pamięci ((Grant NCN 2017-2019). 

 • Poszukiwanie molekularnego podłoża fenotypu narkomana – rola biomarkerów astrocytów (xc-, EAAT-2) oraz metabotropowych receptorów glutaminianergicznych mGluR1, mGluR5, mGluR2/3 w mechanizmie powstawania podatności na uzależnienia (Grnt NCN 2014-2017).
 • Układ endokanabinoidowy mózgu jako obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy (Grant NCN 2011-2014).
 • Charakterystyka wybranych receptorów glutaminianergicznych (jono- i metabotropowych) w mechanizmie uzależnienia od kokainy (Grant NCN 2011-2014).
 • Ocena zdolności protekcyjnych rezweratrolu i kwercetyny w modelach neurotoksyczności indukowanej glinem i manganem (Grant NCN 2011-2014).
 • Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych (Grant NCN 2013-2016).

Stosowane metody

elektroforeza, GC-FID, HPLC, GC/MS/MS, LC/MS/MS, Western Blot, Elisa, spektrofotometria, metody enzymatyczne, metody radioreceptorowe, ultrawirowanie, hodowle komórkowe, zwierzęce modele chorób.

Aparatura badawcza

 • zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją: UV/VIS, DAD, spektrofluorometryczną, masową,
 • zestawy do chromatografii gazowej z detekcją FID, masową,
 • spektrofotometry (pomiary statyczne, analizy kinetyczne), 
 • aparat do elektroforezy żelowej, Trans-Blot Turbo Transfer System, kamera do obrazowania Western Blot,
 • komora laminarna do badań in vitro.

 

Słowa kluczowe

związki psychoaktywne, cytotoksyczność, toksykokinetyka, lipidomika, antyoksydanty, stres oksydacyjny, wolne rodniki, reaktywne formy tlenu, reaktywne formy azotu, transportery błonowe, metabolizm, modele zwierzęce, badania behawioralne, test NOR, aktywność lokomotoryczna, warunkowana preferencja miejsca, środowiskowe zagrożenia zdrowia, uzależnienia, narkomania, doping.