2nd EUROPEAN CONFERENCE on Pharmacceutics

 


Galeria


Międzynarodowa Konferencja European Conferences on Pharmaceutics to naukowe spotkanie przedstawicieli nauki i przemysłu, które co dwa lata organizowane jest w kooperacji trzech towarzystw farmaceutycznych z Włoch, Francji i Niemiec: A.D.R.I.T.E.L.F. (“Associazione Docenti Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche”), APGI (“International Society of Drug Delivery Sciences and Technology“) oraz APV (“International Association for Pharmaceutical Technology“). Druga edycja konferencji miała miejsce w dniach 3 i 4 kwietnia 2017 w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Konferencja zorganizowana pod hasłem „Novel dosage forms & innovative technologies” została objęta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha Nowaka. Uroczystość otwarcia konferencji poprowadzili jej organizatorzy: prof. dr hab. Renata Jachowicz (Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UJCM), prof. Joerg Breitkreutz (prezydent APV, Niemcy), prof. Jurgen Siepmann (prezydent APGI, Francja), prof. A.M. Fadda (prezydent ADRITELF, Włochy). W imieniu Jego Magnificencji gości powitał Pełnomocnik Rektora ds. nauki i rozwoju w UJCM prof. dr hab. Marek Sanak.
Konferencja została zorganizowana z myślą o współpracy badawczej
i wymianie doświadczeń dotyczących najnowszych rozwiązań i osiągnięć w zakresie postaci leku oraz innowacyjnych technologii między jednostkami naukowymi Europy oraz przemysłu farmaceutycznego. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące zarówno opracowania nowych substancji leczniczych, rozwoju technik analitycznych jak i prac formulacyjnych z zakresu projektowania i wytwarzania form leku, wyrobów medycznych, testów stabilności, korelacji wyników badań in vitro z in vivo, regulacji prawnych oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych do modelowania procesów technologicznych.
O wysokiej randze konferencji świadczy dobór tematyki wykładów w następujących grupach tematycznych:
– from bench to bedside – from technologies to clinical success,
– married: SMART devices and SMART drugs,
– novel delivery strategies for non-Lipinski molecules,
– novel strategies to overcome physiological barriers,
– enabling technologies for poorly bioavailable drugs.
W tym wysokiej rangi wydarzeniu wzięło udział przeszło 500 osób, w tym naukowcy, doktoranci oraz przedstawiciele 37 jednostek przemysłowych reprezentujący 32 kraje z 4 kontynentów.
Ze strony polskiej wykład przewodni na temat makrocząsteczek o potencjalnym zastosowaniu jako leki lub nośniki substancji leczniczych wygłosiła prof. dr hab. Maria Nowakowska (Kierownik Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Chemii UJ), zaś ustną prezentację na temat wpływu parametrów procesu technologicznego na biodostępność substancji leczniczej w stałym rozproszeniu przedstawiła dr Anna Krupa (Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UJCM).
Swoją obecnością konferencję uświetnił Profesor Alexander T. Florence, który znany jest ze swojej niezwykłej osobowości i wybitnych osiągnięć w zakresie technologii farmaceutycznej, w tym również nanotechnologii. Osiągnięciom naukowym, których miarą jest autorstwo ponad 300 publikacji naukowych, wielu książek i podręczników, towarzyszy niezwykły entuzjazm dydaktyczny i łatwość przekazywania wiedzy. Za swój nieoceniony wkład w rozwój nauk farmaceutycznych nagrodzony został tytułem Profesora Honorowego.
Konferencja 2nd European Conference on Pharmaceutics pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy między naukowcami zajmującymi się naukami podstawowymi z przedstawicielami przemysłu. Była ponadto doskonałą okazją dla młodych naukowców, którzy poprzez prezentację wyników swoich badań w postaci posterów i wystąpień ustnych mieli okazję skonfrontowania wyników swojej pracy z najnowszymi osiągnięciami naukowymi wiodących ośrodków naukowych z niemal całego świata oraz wysłuchania wykładów światowej klasy specjalistów na temat osiągnięć oraz perspektyw w dziedzinie badań preformulacyjnych, opracowywania nowoczesnych (nano)nośników substancji leczniczych, nowych form leków oraz innowacyjnych technologii ich wytwarzania i dostarczania, a także kontroli jakości, badań stabilności czy inżynierii białkowej.
Połączenie wysokiego poziomu naukowego konferencji z atmosferą Krakowa, wiodącego ośrodka naukowo-kulturalnego w Polsce sprawiły, że konferencja spełniła stawiane jej oczekiwania uzyskując od uczestników najwyższe pochwały.