Rekrutacja

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 

Dokument dla opiekuna naukowego (klikając na tekst dokument zostanie wyświelony)

 

 

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie 2018/2019:

 

I termin rekrutacji

Termin rejestracji kandydatów w Systemie ERK i dostarczenie dokumentacji do Dziekanatu: 21.05.2018 do 13.06.2018

Potwierdzenie rejestracji do 15.06.2018 do godz: 12.00

Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych:  planowane w dniach 19.06.2018 do 27.06.2018

– egzamin z j. angielskiego odbędzie się dnia : 26.06.2018 godz: 9.00-11.00 sala 1/1D

– rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia : 26.06.2018 od godz: 12.00 sala 1/1D (kolejność rozmowy kandydatów ustala sekretarz komisji)

Ogłoszenie listy rankingowej : 29.06.2018

Wpisy na studia : 2.07.2018-04.07.2018

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce “wymagane dokumenty” po zatwierdzeniu formularza ” dane do wpisu”. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nie przyjęciem na studia.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacyjne kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie podanym przez dział ERK.

Wszyscy kandydaci dokonujący wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani  do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Dostarczenie przez kandydatów zaświadczeń, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy: 6.09.2018

 

II termin rekrutacji

Limit przyjęć w pierwszym naborze nie został wyczerpany – rekrutacja odbywa się według harmonogramu:

Terminy rejestracji kandydatów w Systemie ERK : od 24.08.2018 do 05.09.2018

Potwierdzenie rejestracji: do 07.09.2018 do godz:12.00

Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych: W dniach 11-20.09.2018

– egzamin z j. angielskiego odbędzie się dnia: 12.09.2018 godz: 9.00-11.00 sala 1/1D

– rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia: 12.09.2018 od godz: 12.00 sala 1/1D

(kolejność rozmowy kandydatów ustala sekretarz komisji)

Ogłoszenie listy rankingowej: 24.09.2018

Wpisy na studia: 25.09.2018 do 26.09.2018

 

Dostarczenie przez kandydatów zaświadczeń, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy: 10.10.2018

Wielkość fontu
Kontrast