Konkurs na stanowisko studenta stypendysty

Nazwa jednostki

Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska

student stypendysta

Wymagania:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ7/01742 pt. „Funkcjonalnie selektywni odwrotni agoniści receptora 5-HT6 oraz podwójne inhibitory 5-HT6/MAO-B – w poszukiwaniu nowych podejść terapeutycznych do leczenia choroby Alzheimera”

Wymagania wobec kandydata
 • student III roku, kierunek: Farmacja, Analityka Medyczna
 • aktywne uczestnictwo w Kołach Naukowych
 • znajomość podstawowych technik badawczych, opartych na reakcjach enzymatycznych z odczytem fluorescencji lub bioluminescencji
 • znajomość technik immunoenzymatycznych i hodowli komórkowych
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej w tym wielofunkcyjnego czytnika płytek
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, prezentację wyników na konferencji międzynarodowej
 • podstawowa znajomość języka niemieckiego
 • aktywne uczestnictwo w Towarzystwach Studenckich
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe
Opis zadań Wykonywanie testów enzymatycznych i mikrobiologicznych w ramach realizacji zadań projektu. Wykonawca będzie zaangażowany w analizę zdolności związków do inhibicji enzymów MAO-A i MAO-B przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej. Badania będą również dotyczyły analizy genotoksyczności związków z wykorzystaniem testów mikrobiologicznych. Analiza uzyskanych wyników.
Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

Termin składania ofert

4 lutego 2019, 23:59

Forma składania ofert

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia

przewidziano stypendium naukowe wypłacane comiesięcznie do lipca 2019 r.

Wymagane dokumenty
 • zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta III roku studiów na kierunku: farmacja, analityka medyczna
 • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
 • życiorys z uwzględnieniem dotychczasowego uczestnictwa w pracach badawczych i opisem badań prowadzonych w ramach Kół Naukowych (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
Zgłoszenia

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Paweł Zajdel, Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej, pawel.zajdel@uj.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.

Dodatkowe informacje
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 8 lutego 2019 r.
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: luty  2019 r.