Pracownicy

Dr hab. Paweł  Zagrodzki, prof. UJ
Kierownik Zakładu Bromatologii, profesor nadzwyczajny 

E-mail Pawel.Zagrodzki@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-71, 671

 

Mgr Katarzyna Babicz
Sekretarka   

E-mail katarzyna.babicz@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-70, 670

 

Dr Joanna Chłopicka
Starszy wykładowca

E-mail joanna.chlopicka@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-74, 674   

 

Dr Justyna Dobrowolska-Iwanek
Adiunkt

E-mail justyna.dobrowolska-iwanek@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (12) 6205-657, 657

 

Mgr inż. Maria Fołta
Starszy specjalista 
  

E-mail mffolta@cyf-kr.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-74, 674

 

Mgr Justyna Frączek
Samodzielny referent

E-mail justyna1.fraczek@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-74, 674   

 

Dr hab. Mirosław Krośniak
Adiunkt    

E-mail mfkrosni@cyf-kr.edu.pl, miroslaw.krosniak@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-75, 675

 

Dr Jadwiga Kryczyk-Kozioł
Asystent 

E-mail  jadwiga.kryczyk@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (12) 6205-676, 676

 

Dr hab. Paweł Paśko
Adiunkt

E-mail p.pasko@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-78, 678    

 

Mgr inż. Marcin Piotrowski
Samodzielny referent

E-mail marcin1.piotrowski@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-75, 675

 

Mgr Ewelina Prochownik
Starszy specjalista   

E-mail ewelina.gajdzik@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (12) 6205-676, 676

 

Mgr Barbara Tatar
Specjalista

E-mail b.tatar@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673   

 

Dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara
Adiunkt

E-mail malgorzata.tyszka-czochara@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-72, 672

 

Mgr inż. Iwona Zagrodnik
Starszy specjalista

E-mail iwona.zagrodnik@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673

 

Doktoranci

Mgr Natalia Bubrowska
Doktorantka
E-mail natalia.kozak@doctoral.uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673

Mgr Marta Grudzińska 
Doktorantka
E-mail marta.grudzinska@doctoral.uj.edu.pl
Adres
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-78, 678

Mgr farm. Agnieszka Wiesner 
Doktorantka
E-mail agnieszka.wiesner@doctoral.uj.edu.pl
Adres
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-78, 678

Mgr Tomasz Rodacki
Doktorant
E-mail rodak13@wp.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673 

Mgr Agnieszka Wojtanowska-Krośniak
Doktorantka
E-mail a.wojtanowska-krosniak@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-75, 675

Byli Pracownicy Zakładu Bromatologii


                                                                      Prof. Zofia Zachwiejowa
                                                                                       (1935 – 2022)

Prof. dr hab. Zofia Zachwiejowa jako absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie uzyskała w roku 1958 tytuł magistra farmacji, a następnie, już jako pracownik naukowy w Zakładzie Chemii organicznej AM, obroniła doktorat (w 1967 r.) z dziedziny farmacji, zatytułowany „Badania fitochemiczne nad korzeniem cykorii podróżnika (Cichorium intybus L.)”. Stopień doktora habilitowanego, także z tej dziedziny, uzyskała w roku 1984 w oparciu o rozprawę pt. „Badania nad fenolokwasami pochodnymi kwasu cynamonowego”. 

Funkcję kierownika Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym AM w Krakowie powierzono dr hab. Zofii Zachwiejowej w dniu 1 maja 1985 r., wówczas adiunktowi w Zakładzie Chemii Organicznej tego wydziału. Kierowanie Zakładem przez doc. Zachwiejową było od początku prowadzone z myślą o rozwoju i unowocześnieniu jego działalności, zarówno dydaktycznej jak i badawczej, oraz zapewnieniu ciepłej, partnerskiej atmosfery do jej prowadzenia.

Realizując te cele, doc. Zachwiejowa opracowała – bardzo uaktualnione pod względem treści – wykłady i seminaria z kilku przedmiotów, które prowadziła dla studentów Wydziału Farmaceutycznego.

W 1987 roku dokonała zakupu pierwszego w Zakładzie (i jednego z pierwszych na Wydziale Farmaceutycznym AM) komputera typu IBM PC/XT, który umożliwił zastosowanie nowoczesnej techniki obliczeniowej do nauczania studentów zasad prawidłowego żywienia. Umiejętność pracy z młodymi ludźmi i znakomite kontakty ze studentami zaowocowały przyznaniem jej licznych nagród Rektora AM za działalność dydaktyczną. W seminariach zakładowych przez nią prowadzonych, często brali udział goście krajowi i zagraniczni, prezentując tematykę badawczą, realizowaną w ich ośrodkach.

Doc. Z. Zachwieja zreformowała także od podstaw sferę badań naukowych Zakładu. Pod jej kierunkiem Zakład zaczął rozwijać cykl prac nad wpływem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na ich zawartość w żywności i we włosach ludzkich. Uruchomienie we wrześniu 1992 r. bardzo nowoczesnego wówczas spektrometru absorpcji atomowej otworzyło nowe możliwości badawcze Zakładu, a zakupienie pieca mikrofalowego do mineralizacji próbek pozwoliło na zorganizowanie pracowni analiz spektralnych.

W czerwcu 1996 roku, po otrzymaniu przez dr hab. Zofię Zachwiejową tytułu profesora, Zakład Bromatologii został przekształcony w samodzielną jednostkę Wydziału. Wkrótce potem, w strukturze Zakładu powołana została Pracownia Biopierwiastków. Umożliwiło to realizowanie nowych, dużych programów i zamówień badawczych, dotyczących oznaczania pierwiastków w bardzo szerokim spektrum materiałów biologicznych. Ponadto, Pracownia służyła z sukcesem klinikom i szpitalom w diagnostyce nagłych zatruć i rzadkich przypadków klinicznych a także brała udział w krajowych programach badań klinicznych.

Dorobek naukowy prof. Zachwiejowej jest bardzo bogaty i obejmuje ponad 100 publikacji naukowych i prawie 200 doniesień zjazdowych. Są to prace poświęcone głównie substancjom bioaktywnym pochodzenia roślinnego, oddziaływaniu skażeń środowiskowych na zawartość szkodliwych metali w środkach spożywczych, analizie porównawczej makro- i mikropierwiastków w różnych częściach organizmu dzieci mieszkających na terenach skażonych i czystych ekologicznie, poszukiwaniom nowych dietetycznych źródeł tych pierwiastków. Natomiast efektem studiów literaturowych była, wydana w roku 2008, pod redakcją prof. Zachwiejowej, monografia poświęcona wpływom pożywienia na działanie leków pt. „Leki i pożywienie – interakcje”.

Prof. Z. Zachwiejowa, jako uznana specjalistka w dziedzinie zagadnień związanych z żywnością i żywieniem, była członkiem dwóch Komitetów PAN („Nauki o Żywieniu Człowieka” od 1999 r., oraz „Człowiek i Środowisko”, od 2003), wielu Komisji PAN oraz towarzystw naukowych, a także członkiem Komitetu Narodowego do Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych.

W latach 1999-2007 jako Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, prof. Zachwiejowa nadała niezwykły zakres i tempo aktywności naukowej Towarzystwa, organizując w tym krótkim okresie kilkadziesiąt wykładów z udziałem pracowników naukowych i studentów, nie tylko macierzystej ale również innych uczelni.

Prof. Zachwiejowa bardzo dbała o naukowy rozwój pracowników Zakładu Bromatologii. Promowała ich udział w konferencjach i wyjazdy na staże naukowe do wiodących ośrodków w Polsce i w wielu krajach europejskich. Inspirowała prowadzenie badań w nowych dziedzinach. Pod Jej kierunkiem pięcioro pracowników uzyskało stopień doktora nauk farmaceutycznych. 

W roku 1996 prof. Zachwiejowa uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Funkcję kierownika Zakładu prof. Zofia Zachwiejowa pełniła do czasu przejścia na emeryturę w październiku 2006 r. W następnych latach, i aż do śmierci, utrzymywała bliskie kontakty z pracownikami Zakładu, interesowała się jego rozwojem, wspierała swoją wiedzą i doświadczeniem.

Była człowiekiem zawsze wiernym swoim zasadom, bezinteresownym i życzliwym. W naszej pamięci pozostanie na zawsze autorytetem moralnym i naukowym.

 

Paweł Zagrodzki                                                                                                                                             Henryk Bartoń