Dydaktyka

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych (V Rok OAM)

 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Drożdż, dr hab. Wirginia Krzyściak

 

Wykłady

Poruszane zagadnienia:

 • Normy prawne regulujące funkcjonowanie medycznych laboratoriów diagnostycznych.
 • Główne korzyści z wdrożenia systemu wg PN-EN ISO/IEC 17025:2001
 • Czynniki determinujące wiarygodność wyników badań laboratoryjnych (PN-EN ISO/IEC 15189 – 2006).
 • Diagnostyka laboratoryjna – osobna dziedzina medycyny.
 • Zawód diagnosty laboratoryjnego zawodem zaufania publicznego.
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne. Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U.04.43.408.) (podział na „centralne” i „specjalistyczne”)
 • Wymagania dla punktu pobrań do analiz laboratoryjnych (Dz. U. 213, poz. 1568).
 • Polityka projakościowa w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Zarządzenie jakością w fazie preanalitycznej (zabezpieczenie i transport próbki; transport materiałów niebezpiecznych; transport materiałów wrażliwych na temperaturę).
 • Zarządzenie jakością w fazie pomiarowej (wyposażenie; kontrola działania wyposażenia; odczynniki; księga procedur; monitorowanie; kontrola jakości w fazie pomiarowej).
 • Kontrola jakości w fazie postanalitycznej (wartości krytyczne; wartości referencyjne, walidacja medyczna).
 • Ocena biegłości laboratorium w świetle wymagań normy ISO 17043:2011.
 • Systemy pomiarowe.
   

Seminaria:

Poruszane zagadnienia:

 • Zarządzanie jakością – walidacja metod badawczych (szacowanie niepewności pomiaru; weryfikacja, metodologia, walidacja).
 • Wzorcowanie (certyfikowane bufory do pomiaru pH; wzorce masy, szczepy wzorcowe z Amerykańskiej Kolekcji Kultur Typowych – ATCC).
 • Wyniki uzyskane w międzylaboratoryjnej kontroli jakości.
 • Ocena niepewności wyników.
 • Test Dixona.
 • Metody walidacji w laboratoriach medycznych (metody półilościowe, ilościowe, jakościowe).
 • Protokół z walidacji (parametry charakterystyki metody podlegające walidacji).
 • Błędy systematyczne.
 • Kryterium jakości metody.
 • Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości (Karty Levey-Jenningsa, ocena reguł interpretacyjnych).
 • Rodzaje błędów – ocena testów lekowrażliwości.
 • Parametry określane w ramach weryfikacji metod badawczych.
 • Dokumentacja badań odzysku.
 • Szacowanie niepewności wyniku

 

Literatura:

 • DZ.U.04.144.1529. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.
 • ISO 9000 – 2000
  Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
 • ISO 9001 – 2000
  Systemy zarządzania jakością – Wymagania
 • ISO 9004 – 2002
  Systemy zarządzania jakością – Wytyczne do doskonalenia
 • PN-EN ISO / IEC 17025 – 2001, PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących
 • PN-EN ISO / IEC 15189 – 2006 „Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji
 • PN-EN 12286
  Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro – Pomiar wielkości w próbkach pochodzenia biologicznego – prezentacja referencyjnych procedur pomiarowych.”
 • Dz.U.04.93.896. Ustawa o wyrobach medycznych
  (z dnia 30 kwietnia 2004 r. z póź. zm.)
 • Dz.U. 04.251.2515. Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (z dnia 3 listopada 2004 r., z póź. zm)
 • Dz.U.04.43.408. Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (z dnia 3 marca 2004r.)
 • Dz.U. MZ 11. 77.2002. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i wdrażania systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych (z dnia 13 grudnia 2002 r.)
 • Dz.U.06.61.435. Rozporządzenie MZ w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
  (z dnia 23 marca 2006r.)
 • Dz.U.06.213.1568 Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (z dnia 10 listopada 2006 r.)
 • Dz.U. 04.126.1319 Rozporządzenie MZ w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (z dnia 16 kwietnia 2004 r., z póź. zm.)
 • Dz.U. 04.269.2680 Rozporządzenie MZ w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (z dnia 7 grudnia 2004r.)

 

Potrzebne linki

http://www.pkn.pl

http://isap.sejm.gov.pl

http://www.gum.gov.pl/pl/strona-glowna

http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/dzienniki_urzedowe

https://www.ilac.org

http://www.iaf.nu

http://www.european-accreditation.org

http://kidl.org.pl/index.php?page=akty-prawne

http://www.fda.gov/ScienceResearch/FieldScience/LaboratoryManual/ucm171877.htm

http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/mv

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM368107.pdf

 

Prace magisterskie