Aktualności

Spotkanie w ramach konsorcjum projektu finansowanego ze środków NAWA.

W dniach 12-13 stycznia 2024 r. w Katedrze gościliśmy konsorcjantów projektu finansowanego ze środków NAWA pt. „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa” (nr: BPI/PST/2021/1/00002/U/00001). W spotkaniu uczestniczył prof. Roman Lesyk z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego LNUM (https://new.meduniv.lviv.ua/) oraz prof. Anna Bielawska i prof. Krzysztof Bielawski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (www.umb.edu.pl).

 

 


Dr Vittorio Canale został jednym z laureatów programu badań naukowych PHC Polonium, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w oparciu o rekomendację polsko-francuskiej komisji wspólnej, dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu projektu pod tytułem Zrównoważona mechanochemiczna synteza stronniczych i klatkowych ligandów receptora 5-HT6″, którego kierownikiem jest dr Vittorio Canale. Projekt ten jest kontynuacją wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Farmaceutycznym UJCM a Instytutem Biocząsteczek im. Maxa Mousserona Uniwersytetu (IBMM) w Montpellier. W ostatnich latach współpraca ta zaowocowała publikacją licznych artykułów (13 publikacji w ciągu ostatnich 5 lat), przyznaniem dwóch patentów oraz komercjalizacją wyników projektu.

Program realizowany jest w Polsce przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a we Francji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MEAE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (MESRI).

Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców i pogłębienie współpracy naukowej między Polską i Francją.

 


Zakończono badania in vitro nowego związku hamującego melanogenezę.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z sukcesem zakończono badania in vitro nowego związku hamującego melanogenezę, które wykonano w ramach projektu „Innowacyjny produkt kosmetyczny wspomagający terapię przebarwień u ludzi” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie Lider XI. Badania prowadził zespół pracowników Zakładu Chemii Bioorganicznej we współpracy z pracownikami Zakładu Biochemii Farmaceutycznej w składzie: dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak, dr Justyna Popiół, dr Karolina Słoczyńska, dr Dorota Żelaszczyk, dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk, dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła, mgr Agnieszka Ładyka i mgr Magda Borczuch-Kostańska.

Obecnie trwają poszukiwania partnera biznesowego w celu komercjalizacji wynalazku – związku do zastosowania w produktach kosmetycznych wspomagających terapię przebarwień. 

 

  


 

Mgr inż. Małgorzata Kabat zdobyła II miejsce za prezentację posterową podczas konferencji 2nd Natural Cosmetics Meeting.

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Doktorantka mgr inż. Małgorzata Kabat zdobyła II nagrodę za prezentację posterową pt.: “Evaluation of antioxidant properties, cytotoxicity and inhibition of melanogenesis by extracts from Inonotus obliquus mycelial cultures obtained from various hosts” podczas międzynarodowej konferencji 2nd Natural Cosmetics Meeting.

 

 


 

Dr Vittorio Canale laureatem I miejsca w konkursie o nagrodę im. prof. Franciszka Sączewskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz kolega dr Vittorio Canale uzyskał I miejsce za wystąpienie pt. ,,Medicinal Mechanochemistry, an emerging strategy for a sustainable synthesis of biologically active compounds” w konkursie o nagrodę im. prof. Franciszka Sączewskiego. Nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej podczas XI Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie.

 

         

 

Informacja dotycząca nagrody Twitter.


Dr Przemysław Szafrański wraz z zespołem otrzymał wyróżnienie w X edycji konkursu EUREKA Dziennika Gazeta Prawna. 

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał wyróżnienie w X edycji konkursu Eureka! DGP Odkrywamy polskie wynalazki, za wynalazek „Reaktywne pochodne barwników Safirinium oraz ich zastosowanie”. Kierowany przez dr Przemysława Szafrańskiego (Katedra Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM) zespół w składzie dr Patryk Kasza, prof. dr hab. Marek Cegła oraz dr inż. Joanna Fedorowicz i prof. dr hab. Jarosław Sączewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) opracował azydkowe i alkinowe znaczniki fluorescencyjne, pochodne barwników Safirinium. Tego typu znaczniki można wykorzystać do znakowania fluorescencyjnego z zastosowaniem koncepcji tzw. click chemistry (Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za rok 2022). Ogólnopolski konkurs Eureka! DGP organizowany jest corocznie przez Dziennik Gazetę Prawną.

 

             


Mgr Michał Kamiński z wyróżnieniem prezentacji swojej pracy magisterskiej na międzynarodowej konferencji studenckiej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować o wyróżnieniu jakie uzyskał nasz kolega Michał Kamiński za prezentację wyników swojej pracy magisterskiej pt. „Synteza związków PZ-976 i PZ-1190, wielocelowych ligandów receptorów serotoninowych i dopaminowych o właściwościach antypsychotycznych z zastosowaniem metod mechano chemicznych” podczas międzynarodowej konferencji studenckiej International Medical Students Conference. Praca powstała w ramach aktywności Studenckiego Koła Naukowego Syntezy Organicznej.

 

        


Mgr Aleksander Szkółka rozpocznie staż na Uniwersytecie w Tsukubie (Japonia).

Miło nam poinformować, że Aleksander Szkółka, zeszłoroczny magistrant w Zakładzie Chemii Organicznej oraz członek Koła Syntezy Organicznej, rozpocznie staż na Uniwersytecie w Tsukubie (Japonia). W ramach dwumiesięcznego stażu, koordynowanego przez Japoński Narodowy Instytut Nauk Materiałowych (NIMS), pan Aleksander będzie uczestniczył w badaniach nad projektowaniem z zastosowaniem metod komputerowych, syntezą oraz oceną właściwości biopolimerów w zespole prof. Masanobu Naito (Data-Driven Polymer Design Group).


Profesor Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego.

23 stycznia 2023 r. profesor Paweł Zajdel odebrał prestiżową Polsko-Francuską Nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego (Société Chimique de France) w uznaniu osiągnięć naukowych i zasług w rozmaitych przedsięwzięciach realizowanych we współpracy ze stroną francuską.

 

  

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/148445869

https://new.societechimiquedefrance.fr/distinctions_cat/franco-polonais/?laureats=true


W środę 18 stycznia br. na Wydziale Farmaceutycznym odbyło się seminarium pt. „Zielona Chemia w UJ CM”. Wydarzenie było zorganizowane przez przewodniczącego zespołu ds. Ekologii w UJ CM dr hab. Pawła Zagrodzkiego, prof. UJ oraz członka w/w zespołu prof. dr hab. Pawła Zajdla. 

 

                             

     
Zielona chemia jest koncepcją zakładającą projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych w taki sposób, aby ograniczać używanie i powstawanie szkodliwych substancji. Celem seminarium była dyskusja nad możliwościami implementacji zasad zielonej chemii w działaniu laboratoriów analitycznych oraz syntetycznych. W pierwszej części spotkania prelegenci skupili się na ogólnych informacjach na temat zielonej chemii oraz metodach ewaluacji zieloności procesów analitycznych i nowoczesnych metod analitycznych w chemii sądowej i klinicznej. Druga część spotkania dotyczyła tematów z zastosowania chemii przepływowej i mechanochemii jako zielonych alternatyw dla klasycznych metod syntezy do otrzymania związków organicznych. 

Powyższa problematyka była dyskutowana w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju na naszej uczelni. 

SEMINARIUM ,,ZIELONA CHEMIA W UJ CM”

Prelegentami seminarium byli: 

dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ, dr Paweł Nowak – Zakład Chemii Analitycznej Wydział Chemii UJ; 

dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ – Zakład Bromatologii Wydział Farmaceutyczny UJ CM; 

prof. dr hab. Paweł Zajdel, dr Vittorio Canale, mgr Wojciech Trybała – Katedra Chemii Organicznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM. 


Dr Vittorio Canale wyróżniony prestiżową nagrodą ESMEC Alumni Award.

 

 

Miło nam poinformować, że dr Vittorio Canale, pracownik naukowy Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, otrzymał prestiżową nagrodę ESMEC Alumni Award.

ESMEC Alumni Award jest nagrodą ustanowioną przez Europejską Szkołę Chemii Medycznej w Urbino oraz Europejską Federację Chemii Medycznej i przyznawana jest co roku w uznaniu za osiągnięcia naukowe dla wyróżniających się naukowców w dziedzinie chemii medycznej w Europie.


W dniach 14-15 czerwca br. w Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences w Paryżu odbyło się sympozjum pt. “Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne”.

 

 

W dniach 14-15 czerwca br. w Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences w Paryżu odbyło się sympozjum pt. “Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne”. Wydarzenie było współorganizowane przez PAN Stację Naukową w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Biocząsteczek im. Maxa Mousserona (IBMM) Uniwersytetu w Montpellier oraz Instytut Genomiki Funkcjonalnej w Montpellier.

https://paris.pan.pl/events/antagonisci-receptora-serotoninowego-typu-6-postep-w-zrownowazonych-metodach-syntezy-oraz-nowe-wskazania-terapeutyczne/

Obszar badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi i psychiatrycznymi jest jednym z głównych priorytetów badawczych programów Unii Europejskiej. Sympozjum, jako multidyscyplinarna platforma wymiany w obszarze chemii medycznej, biologii strukturalnej i molekularnej oraz farmakologii, była okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju nowych podejść terapeutycznych w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Aby opracować bardziej kompleksowe strategie poszukiwania związków o aktywności biologicznej, tematyka spotkania ogniskowała się wokół zwiększenia synergii między działaniami rozproszonych zespołów badawczych z różnych dziedzin.

Celem dwudniowego sympozjum była dyskusja nad osiągnięciami i wyzwaniami związanymi z opracowywaniem leków o zastosowaniu w leczeniu chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących I) metod syntezy związków biologicznie aktywnych tj. chemii przepływowej i mechanochemii, II) nowych wskazań dla oryginalnych cząsteczek w chorobach neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych i bólu neuropatycznym oraz III) analizy potencjalnych celów biologicznych dla rozwoju nowych leków do leczenia chorób o wieloczynnikowej etiologii. Powyższe cele były dyskutowane w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum reprezentowali pracownicy Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr hab. Paweł Zajdel, dr Katarzyna Grychowska, dr Vittorio Canale z Zakładu Chemii Organicznej oraz dr hab. Karolina Pytka, prof. UJ z Zakładu Farmakodynamiki. 

POSTER


Dr Monika Tarsa i dr Joanna Potaczek wyróżnione za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej.

 

 

W dniu 31 maja 2022 w Auditorium Maximum UJ odbyło się Absolutorium Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań kadrze akademickiej i wręczenia pamiątkowych dyplomów. W uznaniu za zaangażowanie  w przekazywanie wiedzy oraz szczególne zasługi dla społeczności studenckiej wyróżniono dr Monikę Tarsę i dr Joannę Potaczek, starszych wykładowców z Katedry Chemii Organicznej.