Zasady i kryteria rekrutacji

 
Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów
w Programie Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)
 

1. Program MOSTUM adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych uczelni medycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które przystąpiły do Porozumienia MOSTUM.

2. Przyjęcie studentów odbywa się w ramach tego samego kierunku studiów i formy kształcenia.

3. Wydziałowym Koordynatorem spraw związanych z Programem jest Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. studenckich i dydaktycznych.

4. Do udziału w Programie MOSTUM może aplikować każdy student, który:

 • jest studentem co najmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich (kierunek farmacja lub analityka medyczna) lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia (kierunek kosmetologia),
 • nie odbywa studiów w ostatnim semestrze,
 • nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu Studiów UJ,
 • zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr poprzedzający okres studiów w ramach Programu MOSTUM,
 • uzyskał średnią ocen z egzaminów z dotychczasowego okresu studiów wynoszącą co najmniej 4.0.

5. Student zgłaszający swoją kandydaturę jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie na studia skierowany do Uczelnianego Koordynatora Programu MOSTUM, zaopiniowany pozytywnie przez właściwego Dziekana oraz Uczelnianego Koordynatora macierzystej uczelni,
 • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),
 •  dokumenty i zaświadczenia dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji, o których mowa w punkcie 7.

6. Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 5, winien zostać złożony do dnia 1 czerwca każdego roku. Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej Wydziału.

7. Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów uzyskanych w oparciu o:

 • średnią ocen z egzaminów z dotychczasowego okresu studiów

 

Średnia ocen Punkty
 4.00-4.25  8
 4.26-4.50  10
 4.51-4.75  12
 4.76-5.00  15

 

 • dodatkowe kryteria kwalifikacji

 

Dodatkowe kryteria Punkty
Praca wygłoszona na konferencjach, kongresach, zjazdach towarzystw naukowych lub opublikowana w materiałach konferencji, kongresów, zjazdów  2
Praca wygłoszona na konferencjach STN lub opublikowana w materiałach konferencji  1
Opublikowanie pracy oryginalnej lub przeglądowej czasopismach recenzowanych/nierecenzowanych  5/2
Nagrody rektorskie otrzymane w trakcie studiów  2
Nagrody ministerialne otrzymane w trakcie studiów  4
Działalność na rzecz społeczności akademickiej  2

  

8. Kwalifikacji do programu MOSTUM dokonuje Komisja, w skład której wchodzi:

 • Wydziałowy Koordynator Programu (Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych),
 • kierownik kierunku analityka medyczna,
 • kierownik kierunku kosmetologia,
 • Przedstawiciel studentów,
 • Pracownik Dziekanatu przydzielony do obsługi administracyjnej Programu.

Z postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza protokół, który jest podpisany przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu kwalifikującym kandydatów.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Uczelniany Koordynator Programu MOSTUM powiadamia Wnioskodawcę, Dziekana oraz Uczelnianego Koordynatora macierzystej uczelni wnioskodawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Programu MOSTUM stanowiący Załącznik nr 1 do Porozumienia MOSTUM.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj