Prof. dr hab. Renata Jachowicz

Dane adresowe

Prof. dr hab. Renata Jachowicz

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel. 12 62-05-600

e-mail: renata.jachowicz@uj.edu.pl, mfjachow@cyf-kr.edu.pl

Stopień naukowy

prof. dr hab. n. farm. – 2007 r.

prof. zw. dr hab. n. farm. – 2011 r.

Pozycja akademicka

Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Kierownik studiów na kierunku farmacja

Kierownik studiów podyplomowych w zakresie farmacji przemysłowej

Badania naukowe

 • technologiczne aspekty poprawy dostępności farmaceutycznej substancji leczniczych bardzo trudno i praktycznie nierozpuszczalnych,
 • optymalizacja nowoczesnych postaci leku w formie: układów wielokompartmentowych, tabletek i filmów ulegających rozpadowi w jamie ustnej (ODT, ODF), tabletek z frakcją płynną, opatrunków hydrożelowych,
 • projektowanie postaci leku w aspekcie terapii spersonalizowanej,
 • zastosowanie narzędzi formowania przyrostowego (druk 3D) w technologii wytwarzania postaci leku.
 • innowacyjne rozwiązania w projektowaniu postaci leku poprzez wykorzystanie zasad Quality by Design i Technologii Analizy Procesu.

Publikacje

5 najważniejszych publikacji

 • Brniak W., Jachowicz R., Krupa A., Skórka T., Niwiński K.: Evaluation of co-processed excipients used for direct compression of orally disintegrating tablets (ODT) using novel disintegration apparatus, Pharm. Dev. Tech., 18(2), 2013, 464 – 474.
 • Krupa A., Descamps M., Willart J.F., Danède F., Jachowicz R., High energy ball milling and supercritical carbon dioxide impregnation as co-processing methods to improve dissolution of tadalafil, Eur J Pharm Sci, 2016 : Vol. 95, s. 130-137.
 • Szafraniec J., Antosik A., Knapik- Kowalczuk J., Kurek M., Syrek K., Chmiel K., Paluch M., Jachowicz R. Planetary ball milling and supercritical fluid technology as a way to enhance dissolution of biceutamide. International Journal of Pharmaceutics (2017) Article in press.
 • Szczurek J., Rams-Baron M., Knapik- Kowalczuk J., Antosik A., Szafraniec J., Jamróz W., Dulski M., Jachowicz R., Paluch M. Molecular Dynamics, Recrystallization Behavior and Water Solubility of the Amorphous Anticancer Agent Bicalutamide and its Polyvinylpyrrolidone Mixtures. Mol. Pharm. 2017, 14, s. 1071-1081.
 • Jamróz W., Kurek M., Łyszczarz E., Szafraniec J., Knapik -Kowalczuk J., Syrek K., Paluch M., Jachowicz R. 3D printed orodispersible films with Aripiprazole, International Journal of Pharmaceutics (2017) Article in press.

Publikacje książkowe

najważniejsze publikacje książkowe

 • Jachowicz R., – red., Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, 2008 Wydanie III 2015 rozszerzone i uzupełnione o nowe rozdziały.
 • Jachowicz R. – red., Farmacja praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 2010, wydanie II 2016 rozszerzone i uzupełnione o nowe rozdziały.
 • Jachowicz R. – red., Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
 • Prost ME., Jachowicz R., Nowak JZ. – red., Kliniczna farmakologia okulistyczna, współautorzy: wydanie I Wrocław 2013, wydanie II 2016 rozszerzone i uzupełnione o nowe rozdziały.

 

Ważniejsze projekty i granty

międzynarodowe

 • Projekt „IPROCOM – The development of in silico process models for roll compaction”. Project No 316555 / FP7-PEOPLE-2012-ITN 2013 – 2016.
 • Projekt Delivery of Protein and peptide drugs through dry powder inhalation”, 2/3/POL-SIN/2012 K/PBI/000048 2012 – 2015.
 • Projekt międzynarodowy Deutscher Akademisher Austaushdienst DAAD-MNII „Artificial neural networks as modelling tools in pellet preparation by extrusion/spheronisation” partner: Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Heinrich Heine-Universität, Düsseldorf, Niemcy (2007-2008).
 • Projekt Leonardo da Vinci Project PL/06/B/F/PP/174049 „Standards of Continuing and Professional Development Education in Specific Fields of Pharmacy on the European Level” (2006 – 2008).

krajowe

 • Projekt SYMFONIA 3 „Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie” (Umowa nr UMO-2015/16/W/NZ7/00404).
 • Projekt (POIG 01.01.02-12-012/09-00) „Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 (2010-2013) –zadanie 7 w projekcie.
 • granty KBN/MNiSW, projekty w ramach badań statutowych oraz projektów na działalność statutową finansowane z MNiSW.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Członek Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik (APV)
 • Członek European Association of Pharma Biotechnology
 • Działalność na rzecz międzynarodowego środowiska naukowego i dydaktycznego
 • Ekspert WHO np. Farmakopei oraz Postaci Leku (2001 – nadal).
 • Członek Executive Committee European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP – członek z wyboru – 2009 – nadal).
 • Członek International Advisory Board International Conference of Pharmaceutical Technology and World Meetings of Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Geneva 2006, Barcelona 2008, Malta 2010, Istambuł 2013, Lizbona 2014, Glasgow 2016.
 • Członek Komitetu Naukowego, Chair of Conference 2nd European Conference on Pharmaceutic „Novel dosage forms, innovative technologies”, Kraków 2017.
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego 9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences, Kraków 2017.

Działalność na rzecz środowiska naukowego i zawodowego w kraju

 • Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk (2002 – nadal, członek z wyboru ), Przewodnicząca Komisji Postaci Leku i Biofarmacji.
 • Członek Komisji Farmakopei Polskiej (2000 – 2011).
 • Przewodnicząca Grupy Eksperckiej Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei Polskiej (2004 – nadal), Członek Podkomisji Wymagań Ogólnych i Nazewnictwa, członek Podkomisji Zespołu np. Adaptacji Wymagań Farmakopei Polskiej do Farmakopei Europejskiej (2004 – 2011), członek Grupy Eksperckiej Monografii Narodowych Komisji Farmakopei Polskiej (2009 – nadal).
 • Konsultant krajowy ds. farmacji aptecznej (1999 – 2008).
 • Członek Komisji Akredytacyjnej do opiniowania wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów przy Ministerstwie Zdrowia (2003 – nadal).
 • Członek Zespołu Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do opracowania programu specjalizacyjnego w zakresie farmacji aptecznej oraz farmacji przemysłowej.
 • Członek Sekcji np. Projektów Celowych Komitetu Badań Naukowych (2001- 2004).
 • Członek Zespołu Ekspertów np. Uzgodnień kształcenia przed- i podyplomowego z ekspertami Państw członków Unii Europejskiej (przewodniczenie sesji 2002).
 • Członek Rady Naukowej Centrum Naukowego Techniki Terahercowej przy Politechnice Wrocławskiej (od 2012 – nadal).
 • Konsultant naukowy – „Pliva” Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. (1996 – 2009).
 • Członek Komitetów Redakcyjnych czasopism:
  • Ophtha Therapy
  • Farmacja Polska

Recenzje i opinie

 • Opinie dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Genewa.
 • Opinie i opracowania dla: Ministerstwa Zdrowia, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładów Farmaceutycznych „Pliva”, Naczelnej Izby Aptekarskiej.
 • Recenzent prac naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Powder Technology, Drug Development and Industrial Pharmacy, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Acta Pharmaceutia, Acta Poloniae Pharmaceutica, Farmacja Polska, książek, a także projektów badawczych, projektów celowych finansowanych przez KBN, MNiSzW, projektu z grupy POIG 1.

Działalność organizacyjna

 • Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kierownik studiów przeddyplomowych na kierunku farmacja.
 • Kierownik studiów podyplomowych w zakresie farmacji przemysłowej.
 • Przewodnicząca Komisji ds. Nauczania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku farmacja.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauczania i Dydaktyki (1985 – 2002).
 • Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego CMUJ (1996 – 2002).
 • Członek Senatu UJ (1994 – 1996) i (2002 – 2008).
 • Członek Stałej Senackiej Komisji Dydaktycznej UJ (1999 – 2002), (2005 – 2012),
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej UJ (1999 – 2002), (2005 – 2008).

Dydaktyka

Kształcenie przeddyplomowe

K i e r u n e k   f a r m a c j a

Koordynator zajęć, prowadzenie wykładów z przedmiotu:

  • technologia postaci leku – rok III, IV, V
  • biofarmacja – rok V
  • farmacja praktyczna – rok V

Koordynator praktyk studenckich w aptece ogólnodostępnej i aptece szpitalnej.

Koordynacja pracy Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji CMUJ (1998 – nadal).

K i e r u n e k k o s m e t o l o g i a

Koordynator zajęć z przedmiotów: receptura preparatów kosmetycznych – rok II, przemysłowa technologia kosmetyków – rok I.

K i e r u n e k w e t e r y n a r i a

Opracowanie sylabusa programu zajęć z zakresu podstaw wytwarzania i stosowania produktów weterynaryjnych.

 

Kształcenie podyplomowe

Studia podyplomowe z farmacji przemysłowej

 • Kierownik studiów podyplomowych.
 • Współtwórca programu studiów podyplomowych z zakresu farmacji przemysłowej.
 • Koordynator zajęć oraz wykładowca w ramach modułu: „Wytwarzanie produktów leczniczych”

Studia podyplomowe Badania kliniczne produktów leczniczych

 • Koordynator zajęć oraz wykładowca modułu: „Rozwój produktów leczniczych”.

Szkolenia pracowników przemysłu farmaceutycznego w ośrodkach zagranicznych

 • Technology Training Center, Binzen, Niemcy 2004-2015 – wykładowca organizowanych co roku kursów “Granulation & Tabletting”.

Nagrody

 • Złoty Krzyż Zasługi (2000).
 • Srebrny Medal Brussels Eureka – The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation (2014).
 • Medal za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2010).
 • Medal Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2008).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005).
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego PRO ARTE DOCENDI (2005) (prof. dr hab. Renata Jachowicz i prof. dr hab. Jerzy Brandys).
 • Laur Aptekarski (2005).
 • Indywidualna Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za rozprawę habilitacyjną (1997).
 • Indywidualne Nagrody Naukowe oraz Indywidualne Nagrody Dydaktyczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.
 • Indywidualna Nagroda Prezydenta m. Krakowa (1975).
 • Medal im. Mikołaja Kopernika – tytuł najlepszej studentki Krakowa (1975).