Badania naukowe

Wydział posiada kategorię A+ w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale związana są z szeroko pojętą tematyką badań nad lekiem.

 

Obecnie realizowanych jest na Wydziale Farmaceutycznym:

136 projektów krajowych, w tym:

 • 26 grantów NCN
 • 70 projektów badań statutowych
 • 40 grantów dla młodych naukowców

 

7 projektów międzynarodowych finansowanych przez NCBiR i z funduszy 7PR UE

 

Tematyka badań naukowych obejmuje:

 • Badania o charakterze chemiczno-farmakologicznym

______

Poszukiwanie i synteza nowych oryginalnych związków z różnych grup chemicznych o przewidywanym działaniu biologicznym z zastosowaniem nowoczesnych metod w projektowaniu leków

 • Badania farmakologiczne

 

Badanie mechanizmów działania leków i oryginalnych nowych związków poprzez badania receptorowe in vitro oraz badania in vivo

 • Badania farmakokinetyczne

 

Farmakokinetyka eksperymentalna i kliniczna leków, badanie metabolizmu oraz mechanizmu transportu błonowego leków, modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

 • Biotechnologia famaceutyczna

 

Biotechnologia roślin i grzybów: Kultury in vitro roślin leczniczych i kultury mycelialne grzybów wyższych, badania nad akumulacją ważnych terapeutycznie metabolitów w tych kulturach, procesy biotransformacji z udziałem roślinnych komórek w kulturach in vitro.

Badanie ekspresji genów pożądanych białek z użyciem linii komórkowych, prowadzenie procesów biotransformacji z zastosowaniem (nie)modyfikowanych genetycznie (nie)immobilizowanych mikroorganizmów, (nie)rekombinowanych enzymów, konstrukcja i zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i abzymów, badania nad testami alternatywnymi pozwalającymi szacować (geno)toksyczność i metabolizm związków biologicznie aktywnych

 • Badania nad lekiem naturalnym

 

Analiza fitochemiczna jakościowa i ilościowa surowców roślinnych, badanie aktywności biologicznej wyizolowanych z roślin i grzybów związków farmakologicznie czynnych

 • Badania z technologii postaci leku

 

Doustne postaci leku: mikrosfery, peletki, granulaty flotacyjne; technologia leków do oczu. Badanie układów stałych rozproszeń, makrocząsteczkowych, mikroemulsyjnych i samoemulgujących

 • Badania mikrobiologiczne

 

Badanie mechanizmów oporności na antybiotyki patogenów bakteryjnych i grzybiczych; ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych substancji

 • Badania histochemiczne

 

Ocena wpływu egzogennych i endogennych czynników na wybrane parametry homeostazy

 • Analiza leków

 

Nowe metody ilościowe do oznaczeń preparatów farmaceutycznych; oznaczanie zanieczyszczeń w lekach, badanie trwałości preparatów farmaceutycznych

 • Badania toksykologiczne

 

Ocena zanieczyszczeń środowiska w badaniach in vivo i in vitro; toksyczności rozpuszczalników organicznych; normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych

 • Badania bromatologiczne

 

Ocena aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych oraz tkanek zwierząt i ludzi; mikropierwiastki w żywności i w organizmie człowieka.

 • Badania wykorzystujące różne techniki komputerowe

 

Sztuczne sieci neuronowe do optymalizacji technologii sporządzania postaci leku. Komputerowo wspomagane projektowanie leków

 • Historia farmacji

 

Historia farmacji i aptekarstwa polskiego.