Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I   KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

Studenci i doktoranci korzystają ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych obowiązujących wszystkich obywateli, zapisanych w  Ustawie z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami.

Ewidencja uprawnień do świadczeń prowadzona jest w systemie eWUŚ. W przychodniu lub szpitalu okazuje się  dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia albo składa odnośne oświadczenie. Do potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ wystarczy PESEL i dowód osobisty. Status swojego ubezpieczenia można sprawdzać zakładając  osobiste konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (zip.nfz.gov.pl).

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ zawarte są w Piśmie okólnym  nr 2 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Informacja dla studentów – obywateli polskich:

 

Do 26 roku życia  osobę studiującą zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Członkiem rodziny osoby ubezpieczonej są:

  • Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
  • Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Prawo do świadczeń wygasa w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili studenta do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą go u nowego pracodawcy. Należy im przypomnieć wtedy, żeby uczynili to ponownie.

 

W wyjątkowych określonych przepisami przypadkach losowych do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić uczelnia.
Po ukończeniu 26 roku życia do ubezpieczenia może zgłosić studenta uczelnia pod warunkiem, że nie podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. bycia małżonkiem osoby ubezpieczonej lub pracy w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia); szczegółowy wykaz innych tytułów w Piśmie okólnym.

 

Ważne! Jeżeli student był  zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracował podczas nauki w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia, to kiedy zakończy pracę, zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musi zostać ponownie do niego zgłoszony.

 

Ubezpieczany student/doktorant nie może wnioskować o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny (niepracujący małżonek, dzieci) – podstawa prawna:  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne pod poniższym linkiem:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/studenci-i-doktoranci-pochodzenia-polskiego-bez-prawa-do-zgloszenia-do-ubezpieczenia-czlonka-rodziny,8359.html


Po ukończeniu studiów albo skreśleniu z listy studentów, a przed podjęciem pracy,  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ trwa jeszcze 4 miesiące.

 

Informacja dla studentów – obcokrajowców :

 

  1. posiadających Kartę Polaka lub poświadczone pochodzenie polskie w myśl ustawy o repatriacji:

Uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać odnośne składki za studenta posiadającego Kartę Polaka lub poświadczone polskie pochodzenie w myśl ustawy o repatriacji,

  1. będących obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

podstawą korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia na zasadach obowiązujących studentów polskich tylko w przypadku nieposiadania tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania,

 

  1. innych niż wyżej wymienieni:  mogą oni zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ Oddział Kraków, ul. Batorego 24) i opłacać składki we własnym zakresie.

 

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne przez Uczelnię student Wydziału Farmaceutycznego składa w Dziekanacie przy ul. Medycznej 9 w Krakowie w pokoju 7, tam również pod numerem telefonu 12 6205 416 dostępne są informacje dodatkowe.

 

Każdą zmianę w tytule ubezpieczenia należy zgłosić do dziekanatu w ciągu 3 dni od jej zaistnienia osobiście lub na adres barbara.jyz@uj.edu.pl lub barbara.slota@uj.edu.pl z adresu w domenie UJ.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dostępne są na stronie internetowej Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM (LINK).