Koło naukowe

Pełna nazwa SKN

(wyświetlana w systemie USOS)

 

Koło Naukowe Diagnostów Laboratoryjnych

Nazwa Wydziału UJ CM

 

Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Pełna nazwa jednostki organizacyjnej,

przy której działa SKN

 

Zakład Diagnostyki Medycznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Tytuł/stopień, imię i nazwisko kierownika

jednostki organizacyjnej

 

Dr hab. Ryszard Drożdż

Tytuł/stopień, imię i nazwisko opiekuna SKN

 

Dr hab. Wirginia Krzyściak

Imię i nazwisko przewodniczącego SKN

 

Marcin Magacz

Limit członków SKN

10

   

Wymagania wstępne

(np. Ukończony kurs anatomii,

ocena z zaliczenia min. dobry)

Ukończony kurs z oceną minimum dobry z nst. przedmiotów:

 

Anatomia, Biochemia, Fizjologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Analityka ogólna, Hematologia, Podstawy statystyki.

 

Znajomość podstawowych narzędzi matematycznych.

 

Znajomość podstaw logiki.

 

Dodatkowym atutem dla studentów wykazujących chęć realizowania prac badawczych w Kole Naukowym jest znajomość podstaw ekonomii – przy aplikowaniu do grantów realizowanych w Zakładzie Diagnostyki Medycznej.

 

Pełen opis działalności SKN

(proszę uwzględnić częstotliwość spotkań

oraz ich charakter i przybliżoną tematykę,

działalność naukową koła oraz założone

cele na dany rok akademicki)

Planowana tematyka prac Koła Diagnostów Laboratoryjnych dotyczyć będzie opracowania i optymalizacji testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek;

 

biorących udział w regulacji szlaku glikolitycznego S. mutans w biofilmach jednogatunkowych i mieszanych – koordynuje dr hab. Wirginia Krzyściak;

 

spełniających kryteria predyktorów chorób m.in. nerek (NGAL, KIM-1, L-FABP) – koordynuje dr Paulina Dumnicka

 

Pełny opis:

Dzięki mechanizmom adhezji do powierzchni stałych, S. mutans zdolny jest do kolonizowania jamy ustnej oraz tworzenia w niej biofilmu bakteryjnego, który odgrywa ważną rolę w rozwoju próchnicy.

 

Współczesne leczenie infekcji biofilmowych niesie potrzebę stosowania terapii kombinowanych, które są skierowane na więcej niż jeden składnik złożonego mikrośrodowiska biofilmu, co jest podobne do leczenia raka – prowadzimy badania oceniające wzrost drobnoustrojów skumulowanych w biofilmie oraz oceniające zdolność biofilmotwórczą ww. drobnoustrojów w różnych modelach doświadczalnych. Celem prowadzonych w 2019 roku prac badawczych jest określenie hamowanie produkcji macierzy egzopolisacharydowej (EPS) biofilmu mieszanego pod wpływem stosowania inhibitorów małocząsteczkowych takich jak cykliczne-di‑GMP (c-di-GMP) i cykliczne‑di-AMP, regulujących aktywność egzoenzymów produkujących glukany, np. glukozylotransferazę u S. mutans stosowanie inhibitorów cząsteczek typu ‘small molecules’ – związków organicznych o małej masie cząsteczkowej <900 daltonów i małych rozmiarach ≤ 1 nm, tkj. inhibitory cyklazy di-guanylowej lub cyklazy di-adenylanowej degradujących już utworzoną EPS. Sprawdzimy także kilka potencjalnych inhibitorów adhezyn lub peptydów wiążących adhezynę celem przerwania początkowej inicjacji bakterii do powierzchni komórek gospodarza (w modelu sztucznej jamy ustnej). Dzięki współpracy z U.S.A. testować będziemy cząsteczki typu ‘small molecules’ jako modulatory kontroli biofilmów mieszanych jamy ustnej (w porównaniu z chlorheksydyną czy związkami fluoru); jako element terapii kombinowanej .

 

 

Co ważne, infekcje biofilmu odzwierciedlają wzajemne oddziaływanie między gospodarzem a oportunistycznymi patogenami w ramach złożonej mikrobioty. Biofilmy wielogatunkowe stanowią dodatkowe wyzwanie, wymagające środków przeciwdrobnoustrojowych które są skuteczne wobec wszystkich patogennych drobnoustrojów w biofilmie i ograniczają skuteczność specyficznych dla danego gatunku/gatunków strategii kierowania biofilmem. Wszystkie te wyzwania są odpowiedzią na małą liczbę terapii jeszcze niezbadanych klinicznie.

 

Prace nad biofilmami koordynuje dr hab. Wirginia Krzyściak.

 

Kolejnym z tematów badawczych jest analiza białek śliny w aspekcie jej wykorzystania w diagnostyce laboratoryjnej próchnicy. W prowadzonych w 2019 pracach zamierzamy przebadać wpływ hamowania produkcji EPS poprzez wykorzystanie enzymów degradujących egzopolisacharydy macierzy biofilmu, takich jak: dekstranaza czy mutanaza, które przez niską retencję i enzymatyczną niestabilność mogą cechować się zmniejszoną skutecznością in vivo. Dodatkowo zamierzamy zastosować antybakteryjną β-defensynę 2 szczególnie w kontekście nieaktywnych metabolicznie komórek w biofilmach mieszanych bakteryjno-grzybiczych. – koordynuje dr hab. Wirginii Krzyściak

 

Nanocząsteczki srebra to innowacyjne struktury o szerokim spektrum zastosowań. Celem prac jest opracowanie metody syntezy nanocząsteczek srebra o ściśle określonych parametrach plazmonowego rezonansu powierzchniowego. W dalszej części projektu podjęte zostaną próby funkcjonalizacji nanocząsteczek srebra przy pomocy wybranych fragmentów immunoglobulin – koordynuje dr hab. Ryszard Drożdż

 

W efekcie prowadzonych w Kole Naukowym prac:

Student analizuje dane literaturowe (publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe etc.).

Student projektuje testy biochemiczne in vitro.

Student optymalizuje zaprojektowane metody badawcze:

-potrafi dobrać warunki reakcji enzymatycznych;

-potrafi dobrać właściwe stężenia wszystkich reagentów (enzym, substrat, kofaktor)

-potrafi dobrać odpowiednie parametry fizykochemiczne reakcji (pH, temperatura etc.)

-mierzy aktywności enzymatyczne badanych białek rekombinowanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki laboratoryjnej

 

Wymagania do uzyskania zaliczenia

pracy w kole

(np. Obecność na 50% spotkań koła,

przedstawienie przypadku klinicznego

w trakcie spotkania, podjęcie się

przeprowadzenia badania naukowego

zgodnego z tematyką koła, itd.)

 

 

Obecność na 50% spotkań koła, napisanie streszczenia naukowego z dokonanego samodzielnie przeglądu piśmiennictwa naukowego, samodzielne zaprojektowanie metody badawczej w oparciu o prezentowane w Kole Naukowym przykłady metod prezentowanych na wcześniejszych międzynarodowych zjazdach naukowych lub publikowanych w czasopismach międzynarodowych w wyniku prowadzonych grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Proponowana literatura

Literatura podstawowa

  1. Dembińska-Kieć A, Naskalski J, Solnica B. (2017) Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej Edra Urban & Partner.
  2. Solnica B, Sztefko K. (2015) Medyczne laboratorium diagnostyczne PZWL.
  3. Price PC, Christenson RH. (2011) Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. MedPharm.
  4. Brunzel NA. (2010) Diagnostyka laboratoryjna. Tom 1 i Tom 2. Urban & Partner.

Literatura uzupełniająca

  1. Petrie A, Sabin C. (2009) Medical Statistics at a Glance, 3rd Edition, SBN: 978-1-405-18051-1, Wiley-Blackwell
  2. Cohen JF, Korevaar DA, Altman DG, Bruns DE, Gatsonis CA, Hooft L, Irwig L, Levine D, Reitsma JB, de Vet HC, Bossuyt PM. (2016) STARD 2015 guidelines for reporting diagnostic accuracy studies: explanation and elaboration. BMJ Open. 2016 Nov 14;6(11):e012799. doi: 10.1136/bmjopen-2016-012799.
  3. Szczeklik A. Interna Szczeklika podręcznik chorób wewnętrznych. (2018) ISBN: 9788374305488, Medycyna Praktyczna.

 

Dane do kontaktu do 

przewodniczącego SKN

marcin.magacz@gmail.com