Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji:

              I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

 • 15.01. – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

               II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

 • 13.05. – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 28.05. – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 11.06. – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
 • 18.06. – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Rekrutacja uzupełniająca umożliwia kwalifikację na wyjazdy do niemalże wszystkich uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne, a limit miejsc nie został wyczerpany w rekrutacji podstawowej.

 •  

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.
 2. Status studenta lub doktoranta UJ.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

 • średnia ocen za ostatni rok studiów lub
 • w przypadku studentów pierwszego roku studiów II stopnia wynik z rekrutacji na studia lub
 • w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

 

2. Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

 • średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen – 2) / 3 * 100.
 • w przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

 

3. Dodatkowa punktacja będzie obowiązywała za:

 •  
 • stypendium Rektora (+15 punktów)
 • zaangażowanie w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ (+15 punktów):
  • w Samorządzie Studentów UJ lub w Towarzystwie Doktorantów UJ (Samorządy)
  • w organizacjach studenckich i doktoranckich (np. RKN, TBSP UJ, koła naukowe)
  • w stowarzyszeniach działających na Uczelni

 

Procedura przebiegu kwalifikacji:

 1. Kandydat składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.
  • w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.
  • Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.
  • Każda osoba składająca wniosek o wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązana wypełnić edytowalne pola w systemie USOSweb, w tym również życiorys oraz list motywacyjny.
 2. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy złożone wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.
  • Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.
  • UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Kandydat składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.