Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej (wyjazdy w roku akademickim 2023/2024 – semestr letni):

  • 29.05. – 05.06.2023 – składanie wniosków przez USOSweb
  • 06.06. – 19.06.2023 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
  • 20.06. – 22.06.2023 – procedura odwoławcza
  • 23.06. – 30.06.2023 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Rekrutacja uzupełniająca umożliwia kwalifikację na wyjazdy do niemalże wszystkich uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne, a limit miejsc nie został wyczerpany w rekrutacji podstawowej.

 

Harmonogram I rekrutacji:

  • 16.01. –05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
  • 06.02. –19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb
  • 20.02. –26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
  • 27.02. –05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb

 

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.
 2. Status studenta lub doktoranta UJ.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:
  • średnia ocen za ostatni rok studiów lub
  • w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub
  • w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen – 2) / 3 * 100.

 1. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

 

Procedura przebiegu kwalifikacji:

 1. Kandydat składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.
  • w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.
  • Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.
  • Każda osoba składająca wniosek o wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązana wypełnić edytowalne pola w systemie USOSweb, w tym również życiorys oraz list motywacyjny.
 2. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzy złożone wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.
  • Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.
  • UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Kandydat składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.