Dokumenty i akty prawne

Poniżej umieszczono dokumenty zawierające opis ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Farmacja

Standardy kształcenia dla kierunku farmacja (Rozporządzenie MNiSW z 26 lipca 2019 roku)

Standardy kształcenia dla kierunku farmacja (Rozporządzenie MNiSW z 9 maja 2012 roku)

Analityka medyczna

Kosmetologia

Efekty kształcenia dla kierunku kosmetologia (Zał. nr 74 do Uchwały nr 34/III/2012 Senatu UJ z 28 marca 2012 roku z późń.zmianami)

Drug Discovery and Development

Dokumenty ogólne:

Uchwała ws. Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zakres działalności Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku studiów

Zakres działalności Komisji ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku studiów

Kryteria okresowej oceny dydaktycznej

Hospitacje zajęć:

Hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzone są przez Zespoły Hospitacyjne zgodnie z planem ustalonym prze Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Po przeprowadzeniu hospitacji do jednostki hospitowanej przekazywany jest protokół zawierający ocenę sposobu przeprowadzenia zajęć oraz zalecenia pohospitacyjne.

Plan hospitacji na rok akad. 2019/2020

Wielkość fontu
Kontrast