Dokumenty i akty prawne

Poniżej umieszczono dokumenty zawierające opis ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Farmacja

Analityka medyczna

Kosmetologia

Drug Discovery and Development

Dokumenty ogólne:

Uchwała ws. Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zakres działalności Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku studiów

Zakres działalności Komisji ds. nauczania i jakości kształcenia na kierunku studiów

Kryteria okresowej oceny dydaktycznej

Zakres obowiązków opiekuna roku

Zakres obowiązków kierownika studiów

Zakres obowiązków koordynatora przedmiotu

Oświadczenie dla koordynatora przedmiotu na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Rekomendacje Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dotyczące przygotowania sylabusów przedmiotów dla kierunków jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Dobre praktyki przy formułowaniu tematów prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Procedura zgłaszania przez studenta zastrzeżeń dotyczących zaliczeń końcowych i egzaminów

Zalecenia dla koordynatorów dotyczące formy egzaminów z przedmiotu w I i II terminie

Wytyczne dotyczące realizacji pracy magisterskiej

Zasady i wymagania dotyczące powołania koordynatora przedmiotu na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Zgłoszenia na koordynatora przedmiotu:

Kwestionariusz wypełnia kandydat na koordynatora przedmiotu, jeśli nie pełnił wcześniej takiej roli w ramach danego kierunku studiów. Ponieważ w formularzu niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających wybrane kwalifikacje i uprawnienia, przed przystąpieniem do jego wypełniania należy przygotować kopie formularzy rozliczenia pensum za okres ostatnich 3 (dla kierunku kosmetologia i DDD) lub 5 lat akademickich (kierunek farmacja i analityka medyczna), certyfikaty odbytych szkoleń dydaktycznych oraz informacje dotyczące wyników OZD. 

Link do formularza 

 

Hospitacje zajęć:

Hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzone są przez zespół hospitacyjny zgodnie z planem ustalonym prze Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Po przeprowadzeniu hospitacji do jednostki hospitowanej przekazywany jest protokół zawierający ocenę sposobu przeprowadzenia zajęć oraz zalecenia pohospitacyjne.

Plan hospitacji dydaktycznych w roku akademickim 2023 24 sem letni

Plan hospitacji dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy)

Protokół hospitacji (wzór)