Dokumenty i akty prawne

Poniżej umieszczono dokumenty zawierające opis ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Farmacja

Analityka medyczna

Kosmetologia

Drug Discovery and Development

Dokumenty ogólne:

Uchwała ws. Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zakres działalności Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku studiów

Zakres działalności Komisji ds. nauczania i jakości kształcenia na kierunku studiów

Kryteria okresowej oceny dydaktycznej

Zakres obowiązków kierownika studiów

Zakres obowiązków koordynatora przedmiotu

Oświadczenie dla koordynatora przedmiotu na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Rekomendacje Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dotyczące przygotowania sylabusów przedmiotów dla kierunków jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Hospitacje zajęć:

Hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzone są przez zespół hospitacyjny zgodnie z planem ustalonym prze Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Po przeprowadzeniu hospitacji do jednostki hospitowanej przekazywany jest protokół zawierający ocenę sposobu przeprowadzenia zajęć oraz zalecenia pohospitacyjne.

Plan hospitacji dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy)

Protokół hospitacji (wzór)