Dokumenty i akty prawne

Poniżej umieszczono dokumenty zawierające opis ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Farmacja

Standardy kształcenia dla kierunku farmacja (Rozporządzenie MNiSW z 26 lipca 2019 roku)

Standardy kształcenia dla kierunku farmacja (Rozporządzenie MNiSW z 9 maja 2012 roku)

Analityka medyczna

Kosmetologia

Efekty kształcenia dla kierunku kosmetologia (Zał. nr 74 do Uchwały nr 34/III/2012 Senatu UJ z 28 marca 2012 roku z późń.zmianami)

Drug Discovery and Development

Dokumenty ogólne:

Uchwała ws. Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zakres działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku studiów

Zakres działalności Komisji ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku studiów

Kryteria okresowej oceny dydaktycznej

Zakres obowiązków koordynatora przedmiotu

Oświadczenie dla koordynatora przedmiotu na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Hospitacje zajęć:

Hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzone są przez zespół hospitacyjny zgodnie z planem ustalonym prze Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Po przeprowadzeniu hospitacji do jednostki hospitowanej przekazywany jest protokół zawierający ocenę sposobu przeprowadzenia zajęć oraz zalecenia pohospitacyjne.

Plan hospitacji

Wielkość fontu
Kontrast