Kryteria kwalifikacji dla doktorantów

 1. Aktywność naukowa i społeczna 9 pkt.

Ocenie podlega aktywność naukowa doktoranta w ostatnim roku akademickim:

 • prace opublikowane w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej z IF – 3 pkt.
 • prace opublikowane w recenzowanych czasopismach zagranicznych – 2 pkt.
 • prace w polskich czasopismach z listy MNiSW – 1 pkt.
 • udział w konferencji zagranicznej – 2 pkt.
 • udział w konferencji krajowej lub plakat – 1 pkt.

 

Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie USOSWeb:

 1. List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym doktorant planuje zajmować się realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty planuje realizować w uczelni zagranicznej)
 2. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczna, charytatywna
 3. Kierunek wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+ (trzy wybrane jednostki zagraniczne)
 4. Deklaracja o znajomości języków obcych
 5. Deklaracja o odbyciu staży zagranicznych

 

Dokumenty wymagane do dostarczenia w formie papierowej

(do złożenia w Dziekanacie):

 1. List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym doktorant planuje zajmować się realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty planuje realizować w uczelni zagranicznej)
 2. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w stowarzyszeniach, działalność non-profit, społeczna, charytatywna
 3. Zgoda Promotora wraz z krótką opinią wskazującą na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię
 4. Zgoda Kierownika Studiów Doktoranckich
 5. Potwierdzenie przyjęcia na projekt badawczy na uczelni zagranicznej (kopia korespondencji)
 6. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego.

 

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych

Doktorant maksymalnie może uzyskać 9 punktów. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) osób będzie miało identyczną ilość punktów, o kolejności decyduje ostatecznie Komisja Kwalifikacyjna.