Kryteria kwalifikacji dla doktorantów

Kryteria kwalifikacji dla doktorantów:

W formie papierowej doktorant podczas rekrutacji dostarcza:

1.Potwierdzenie wpisu na II rok studiów,

2.Zgodę Promotora i krótką opinię wskazującą na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię,

3.Zgodę Kierownika studiów doktoranckich,

4.Potwierdzenie przyjęcia na projekt badawczy na uczelni docelowej (kopia korespondencji),

5.Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego,

6.Ocenie podlega:

– aktywność naukowa w ostatnim roku akademickim (prace opublikowane oraz  udokumentowany udział w konferencjach naukowych jako prelegent) – maks. 9 pkt:.
– w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej z IF – 3 pkt.,
– w recenzowanych czasopismach zagranicznych – 2 pkt.,
– w polskich czasopismach z listy MNiSW – 1 pkt.,
– udział w konferencji zagranicznej – 2 pkt.,
– udział w konferencji krajowej lub plakat – 1 pkt.

Teczkę z wymaganymi dokumentami należy złożyć do sekretariatu Katedry Chemii Farmaceutycznej – lic. Maria Juścik, z opisem wg poniższego wzoru.

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
Wydział Farmaceutyczny kierunek: Farmacja/Analityka medyczna/Kosmetologia

Dane teleadresowe: adres, nr tel., email
Wybrane Uczelnie (wg preferencji):

I uczelnia: Universidade de Lisboa
II uczelnia: Univerza v Ljubljani
III uczelnia: Universiteit Utrecht

Termin wyjazdu: semestr letni/zimowy

Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie USOSweb:

  • Kierunek wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+
  • Deklaracja o znajomości języków obcych
  • Informacja o wynikach egzaminów związanych z planowanym wyjazdem
  • Życiorys w języku polskim i języku obcym
  • List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym kandydat planuje się zajmować realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty student planuje realizować w uczelni zagranicznej)
  • Deklaracja o odbyciu staży zagranicznych
  • Inne doświadczenia (proszę wymienić: aktywność naukową, działalność w kołach naukowych, działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna)
  • Oświadczenie o dotychczasowym uczestnictwie w programie Erasmus+

Wnioski niekompletne tj. brak teczki z dokumentami w formie papierowej, brak rejestracji w systemie USOSweb nie będą rozpatrywane.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

Student maksymalnie może uzyskać 10 punktów. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) osób będzie miało identyczną ilość punktów, o kolejności decyduje wyższa średnia ocen, w przypadku, gdy średnia z egzaminów będzie identyczna, decydują kryteria dodatkowe (pkt. 3, 4) i ostatecznie Komisja Kwalifikacyjna.

Ścieżka rekrutacji:
1. Rejestracja studenta w systemie USOSweb;

2. Dostarczenie teczki z kompletem dokumentów potwierdzających m.in. znajomość języka obcego (kryteria kwalifikacji)- do sekretariatu Katedry Chemii Farmaceutycznej UJCM;
 

 

Wielkość fontu
Kontrast