Kryteria kwalifikacji dla doktorantów

Sposób składania wniosków:

 1. system USOSweb
 2. teczka z załącznikami

Miejsce złożenia dokumentów:

Teczkę z wymaganymi dokumentami należy złożyć do Dziekanatu pok. 116 do mgr inż. Justyny Trockiej-Piotrowskiej tel. 12 62 05 417, justyna.trocka@uj.edu.pl najpóźniej do 25.09.2020 r. do godz. 12:00 z opisem wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski

Wydział Farmaceutyczny

Studia doktoranckie WFa

Dane teleadresowe: adres, nr tel., email

Wybrane Uczelnie (wg preferencji):

I uczelnia: Universidade de Lisboa

II uczelnia: Univerza v Ljubljani

III uczelnia: Universiteit Utrecht

Termin wyjazdu: semestr letni

Harmonogram rekrutacji:

 1.  Czas trwania II rekrutacji 14.09.2020–25.09.2020
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM – 26.09.2020-30.09.2020

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/erasmus

Elektroniczna rejestracja w systemie USOSweb dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest obowiązkowa. Aby wziąć udział w rekrutacji doktorant powinien najpierw zarejestrować się elektronicznie w systemie USOSweb, a następnie dostarczyć komplet dokumentów w formie papierowej (opisanych poniżej).

W formie papierowej doktorant podczas rekrutacji dostarcza:

 1. Potwierdzenie wpisu na III rok studiów,
 2. Zgodę Promotora i krótką opinię wskazującą na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię,
 3. Zgodę Kierownika studiów doktoranckich,
 4. Potwierdzenie przyjęcia na projekt badawczy na uczelni docelowej (kopia korespondencji),
 5. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego.

Ocenie podlega aktywność naukowa doktoranta w ostatnim roku akademickim (prace opublikowane oraz udokumentowany udział w konferencjach naukowych jako prelegent) – maks. 9 pkt. (w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej z IF – 3 pkt.,  w recenzowanych czasopismach zagranicznych – 2 pkt., w polskich czasopismach z listy MNiSW – 1 pkt., udział w konferencji zagranicznej – 2 pkt., udział w konferencji krajowej lub plakat – 1 pkt.).

Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie USOSweb:

 1. Kierunek wyjazdu w ramach stypendium Erasmus+,
 2. Deklaracja o znajomości języków obcych,
 3. Informacja o wynikach egzaminów związanych z planowanym wyjazdem,
 4. Życiorys w języku polskim i języku obcym,
 5. List motywacyjny w języku polskim i języku obcym (wyjaśnienie czym kandydat planuje się zajmować realizując projekt badawczy/staż; lub wyjaśnienie jakie przedmioty student planuje realizować w uczelni zagranicznej),
 6. Deklaracja o odbyciu staży zagranicznych,
 7. Inne doświadczenia (proszę wymienić: aktywność naukową, działalność w kołach naukowych, działalność na rzecz społeczności akademickiej lub inna),
 8. Oświadczenie o dotychczasowym uczestnictwie w programie Erasmus+.

Wnioski niekompletne, tj. brak rejestracji w systemie USOSweb, brak teczki z dokumentami w formie papierowej, nie będą rozpatrywane.

Zasady tworzenia list głównych i rezerwowych:

Doktorant maksymalnie może uzyskać 10 punktów. W przypadku, gdy dwie (lub więcej) osób będzie miało identyczną ilość punktów, o kolejności decyduje wyższa średnia ocen, w przypadku, gdy średnia z egzaminów będzie identyczna, decydują kryteria dodatkowe (pkt. 3, 4) i ostatecznie decyzja Komisji Kwalifikacyjnej.

Procedura odwoływania się kandydatów:

 Należy złożyć wniosek do Koordynatora Programu Erasmus+ w terminie 01-09.10.2020

 Skład komisji kwalifikacyjnej:

 • Prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
 • Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
 • Koordynator ds. Programu Erasmus+ Wydziału Farmaceutycznego UJ CM,
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
Wielkość fontu
Kontrast