Badania

Tematyka badawcza

Przedmiot badań stanowi analiza leków w zakresie:

  • opracowywania i walidacji metod do analizy jakościowej i ilościowej składników czynnych, pomocniczych, zanieczyszczeń oraz pozostałości metali;
  • badania stabilności substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych, mechanizmów reakcji oraz struktury powstających produktów rozkładu;
  • badania fotostabilności (substancji czynnych i gotowych postaci leku) w roztworach i fazie stałej, mechanizmów reakcji, wpływu składników współobecnych oraz katalizatorów na proces fotodegradacji leku oraz ustalenie struktury powstających produktów degradacji;
  • kinetyczna i termodynamiczna ocena procesu rozkładu leków w odniesieniu do ich właściwości fizykochemicznych;
  • badanie lipofilowości substancji leczniczych metodami chromatograficznymi;
  • zastosowanie spektrofotometrii pochodnej w analizie leków złożonych;
  • oceny czystości substancji farmaceutycznych, badanie przemian polimorficznych, ilościowe oznaczanie wody krystalizacyjnej  i wody zaabsorbowanej metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej.

Ponadto, prowadzone badania dotyczą opracowywania i walidacji metod do analizy ilościowej i jakościowej roślinnych substancji leczniczych w surowcach roślinnym i gotowych postaciach leku.

 

 

​Stosowane metody

Metody chromatograficzne (HPLC, LC-MS, GC, TLC z detekcją densytometryczną), spektroskopowe (UV-VIS, NMR), elektroanalityczne (woltamperometria stripingowa), termoanalityczne (różnicowa kalorymetria skaningowa).

 

 

Aparatura badawcza

Chromatograf cieczowy z detektorem DAD firmy MERCK-HITACHI, chromatograf gazowy z detektorem FID – TRACE 2000 firmy CE INSTRUMENTS, densytometr TLC Scanner  3 firmy CAMAG, spektrofotometr UV-ViS Cary 100 firmy VARIAN, różnicowy kalorymetr skaningowy firmy NANO TECHNOLOGY Inc. , woltamperometr firmy MTM ANKO oraz komora klimatyczna firmy BINDER.

 

 

Wybrane publikacje (2013 – 2021)

 

Szlósarczyk M., Piech R., Milc A., Hubicka U. : Fast and Sensitive Voltammetric Method for the Determination of Rifampicin on Renewable Amalgam Film Electrode, Sensors 2021, 21(17), 5792; https://doi.org/10.3390/s21175792

Talik P.Hubicka U. : A study of the drying behaviour of various types of hydrated hydroxypropyl cellulose (HPC) and their mixtures with drugs of different solubility using DSC. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021 : Vol. 143s. 247-254

Talik P.Piwowarczyk J.Muszyńska B.Hubicka U. : DSC study of hydration and water-holding behaviour of cultured in vitro mycelium and naturally grown fruiting bodies of freeze-dried Boletus badius, Agaricus bisporus and Cantharellus cibarius. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021 : Vol. 143, id. art. 35253532

Gumieniczek A.Kozak I.Żmudzki P.Hubicka U. : LC-UV and UPLC-MS/MS Methods for Analytical Study on Degradation of Three Antihistaminic Drugs, Ketotifen, Epinastine and Emedastine : Percentage Degradation, Degradation Kinetics and Degradation Pathways at Different pH. Processes, 2021 : Vol. 9nr 1, id. art. 64

Żuromska-Witek B.Żmudzki P.Szlósarczyk M.Maślanka A.Hubicka U.. : Development and Validation of Stability-Indicating HPLC Methods for the Estimation of Lomefloxacin and Balofloxacin Oxidation Process under ACVA, H2O2, or KMnO4 Treatment. Kinetic Evaluation and Identification of Degradation Products by Mass Spectrometry. Molecules, 2020 : Vol. 25nr 22

Kubacka M.Rapacz A.Sałat K.Filipek B.Cios A.Pociecha K.Wyska E.Hubicka U.Żuromska-Witek B.Kwiecień A.Marona H.Waszkielewicz Anna M. : KM-416, a novel phenoxyalkylaminoalkanol derivative with anticonvulsant properties exerts analgesic, local anesthetic, and antidepressant-like activities. Pharmacodynamic, pharmacokinetic, and forced degradation studies.  European Journal of Pharmacology, 2020 : Vol. 886

Gumieniczek AnnaBerecka-Rycerz A.Hubicka U.Żmudzki P.Lejwoda K.Kozyra P. : Photodegradation of the H1Antihistaminic Topical Drugs Emedastine, Epinastine, and Ketotifen and ROS Tests for Estimations of Their Potent Phototoxicity. Pharmaceutics, 2020 : Vol. 12nr 6

Hubicka U.Krzek J.Żmudzki P.Żuromska-Witek B.Motyl D.Kryczyk A. : Determination of fluconazole and its oxidation products with kinetic evaluation under potassium per-manganate treatment in acidic solutions by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2019 : Vol. 76nr 1s. 19-27

Kryczyk-Poprawa A.Żmudzki P.Koczurkiewicz P.Pękala E.Hubicka U. : Photostability of Terbinafine Under UVA Irradiation: The Effect of UV Absorbers.  Photochemistry and Photobiology, 2019 : Vol. 95nr 4s. 911-923.

Talik P.Piotrowska J.Hubicka U. : The Influence of Viscosity and Non-freezing Water Contents Bounded to Different Hydroxypropyl Celluloses (HPC) and Hydroxypropyl Methylcelluloses (HPMC) on Stability of Acetylsalicylic Acid.  AAPS PharmSciTech, 2019 : Vol. 20nr 5187.

Maślanka A.Stolarczyk M.Apola A.Kwiecień A.Hubicka U.Opoka W.: Simultaneous Determination of Acetylsalicylic Acid, Hydrochlorothiazide, Enalapril, and Atorvastatin in a Polypill-Based Quaternary Mixture by TLC.  Journal of AOAC International, 2018 : Vol. 101nr 3s. 708-716.

Talik P., Hubicka U. : The DSC approach to study non-freezing water contents of hydrated hydroxypropylcellulose (HPC). A study over effects of viscosity and drug addition.  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018 : Vol. 132nr 1s. 445-451. 

Kryczyk A., Żmudzki P., Koczurkiewicz P, Piotrowska J., Pękala E., Hubicka U.: The impact of ZnO and TiO2 on the stability of clotrimazole under UVA irradiation: Identification of photocatalytic degradation products and in vitro cytotoxicity assessment. J. Pharm. Biomed. Anal., 2017: vol. 145, 283-292.
 
Kryczyk A., Żmudzki P., Hubicka U.: Determination of bifonazole and identification of its photocatalytic degradation products using UPLC-MS/MS: Photocatalytic degradation of bifonazole. Biomed. Chromatogr., 2017:
 
Nunes R., Pasko P., Tyszka-Czochara M., Szewczyk M., Szlósarczyk M., Carvalho I.S.: Antibacterial, antioxidant and anti-proliferative properties and zinc content of five south Portugal herbs. Pharmaceutical Biology, 2016: vol. 55(1), 114-123.
 
Kryczyk A., Żmudzki P., Hubicka U.: Determination of itraconazole and its photodegradation products with kinetic evaluation by Ultra-Performance Liquid Chromatography/ Tandem Mass Spectrometry. Biomed. Chromatogr., 2016: vol. 30 (11), 1733-1743.
 
Hubicka U., Żuromska-Witek B., Komsta Ł., Krzek J.: Lipophilicity study of fifteen fluoroquinolones by reversed-phase thin-layer chromatography. Anal. Methods, 2015: vol. 7 (9), 3841-3848.
 
Hubicka U., Żmudzki P., Żuromska-Witek B., Zajdel P., Krzek J.: Determination and characterization of selected fluoroquinolones oxidation products under potassium permanganate treatment.,  Acta Pol. Pharm., 2015: vol. 72 (6), 1101-1114.
 
Stolarczyk M., Hubicka U., Żuromska-Witek B., Krzek J.: Simultaneous Determination of Eight Hypotensive Drugs of Various Chemical Groups in Pharmaceutical Preparations by HPLC-DAD.  J. AOAC Int., 2015: vol. 98 (6), 1542-1548.
 
Hubicka U., Krzek J., Maślanka A., Żuromska-Witek B.: Application of TLC-MS to Drug Photodegradation Studies. W: Planar Chromatography – Mass Spectrometry. Ed. by Teresa Kowalska, Mieczyslaw Sajewicz, Joseph Sherma. Boca Raton ; London ; New York :CRC Press, 2015. s. 233-254  (Chromatographic Science Serries; Vol. 110). p-ISBN: 9781498705882.
 
Długosz M., Żmudzki P., Kwiecień A., Szczubiałka K., Krzek J., Nowakowska M.: Photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in aqueous solution using a floating TiO2-expanded perlite photocatalyst. J. Hazard. Mater., 2015: vol. 298, 146-153.
 
Hubicka U., Żuromska-Witek B., Piotrowska J., Krzek J.: Determination of neomycin in the form of neomycin derivative with dabsyl chloride by thin layer chromatog-raphy and densitometry. Acta Pol. Pharm., 2015: vol. 72 (1), 31-37.
 
Kulinowski P., Młynarczyk A., Jasiński K., Talik P., Gruwel M., Tomanek B., Węglarz W., Dorożyński P.: Magnetic resonance microscopy for assessment of morphological changes in hydrating hydroxypropylmethylcellulose matrix tablets in situ–Is it possible to detect phenomena related to drug dissolution within the hydrated matrices? Pharm. Res., 2014: vol. 31, 2383–2392.
 
Podolak I., Hubicka U., Żuromska-Witek B., Janeczko Z., Krzek J.: Quantification of saponins in different plant parts of Lysimachia L. species by validated HPTLC-densitometric method. J. Planar Chromatogr.-Modern TLC, 2013: vol 26 (3), 248-253.
 
 
 

Współpraca

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych – Komisja Farmakopei

 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

Opracowanie i walidacja metod chromatograficznych do kontroli jakości suplementów diety zawierających witaminy K oraz D3. K/ZDS/007108
 
Badanie procesu fotokatalitycznej degradacji wybranych leków przeciwgrzybiczych z uwzględnieniem kinetyki tego procesu oraz identyfikacja powstających fotoproduktów. K/DSC/003522
 
Fotodegradacja meroprenemu z zastosowaniem różnych układów katalitycznych metodą UHPLC/MS/MS. K/ZDS/007107
 
Zastosowanie elektrod o podłożu stałym w woltamperometrycznej analizie wybranych leków o aktywności przeciwbakteryjnej. K/ZDS/005586
 
Badanie uwalniania półsyntetycznych biopolimerów oraz ich mieszanin ze związkami o zróżnicowanej rozpuszczalności metodą DSC. K/ZDS/005592
 
Badanie lipofilowości wybranych fluorochinolonów. K/DSC/001963
 

Kontakt