Dydaktyka

CHEMIA FIZYCZNA – na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

 

FARMACJA FIZYCZNA na kierunku FARMACJA

FIZYKOCHEMICZNE METODY BADANIA KOSMETYKÓW na kierunku KOSMETOLOGIA

 

FARMAKOKINETYKA na kierunku FARMACJA

 

 

Kryteria które będą brane pod uwagę przy zakwalifikowaniu studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej.

 
FARMACJA:

1. Ocena z egzaminu z Farmakokinetyki.

2. Ocena z egzaminu z Farmacji Fizycznej.

 
ANALITYKA MEDYCZNA:

1. Ocena z egzaminu z Chemii Fizycznej.

(Prace dotyczyć będą badań na zwierzętach oraz metabolizmu in vitro i ex vivo)

 
KOSMETOLOGIA:

1. Co najmniej 4.0 z zaliczenia z przedmiotu – Fizykochemiczne metody badań kosmetyków.

 

 

FARMAKOKINETYKA – kierunek FARMACJA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów oraz samodzielne wykonanie analizy farmakokinetycznej w programie Phoenix WinNonlin.

 

Literatura podstawowa:

1. Derendorf H. Gramatte T. Schafer H. G. Staab A. (red. wyd. pol. Wyska E.): Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2013

2. Evans E. Schentag J. J. Jusko W. J. (eds).: Applied Pharmacokinetics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 3rd ed., Applied Therapeutics, Inc., Vancouver 1992

3. Gibaldi M. Perrier D.: Pharmacokinetics. (2nd ed, revised and expanded), Marcel Dekker, New York, 1982

 

Literatura uzupełniająca:

1. Hermann T. W.: Farmakokinetyka. Teoria i praktyka. PZWL, Warszawa 2002

2. Adamska-Dyniewska H. (red): Terapia monitorowania. Wydawnictwo TTM, Łódź 1994

 

 

FARMACJA FIZYCZNA – kierunek FARMACJA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

• obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach,

• pozytywna ocena z prezentacji ustnej (seminarium),

• pozytywna ocena z trzech kolokwiów pisemnych,

• zaliczenie 12 ćwiczeń uzyskane na podstawie:  

− samodzielnego wykonania części praktycznej,  

− otrzymania poprawnych wyników pomiarów,

− otrzymania pozytywnej oceny ze znajomości zagadnień teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia,

− prawidłowego opracowania wyników w formie sprawozdania pisemnego.     

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie  seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Literatura podstawowa:

1. Hermann T.W. (red): Chemia fizyczna – podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. PZWL, Warszawa 2007

2. Atkins A.W.: Chemia fizyczna. PWN, Warszawa 2001

3. Danek A. (red): Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów farmacji PZWL, Warszawa 1987

 

 Literatura uzupełniająca:

1. Atkins A. W.: Zbiór zadań z rozwiązaniami. PWN, Warszawa 2001.

2. Sinko PJ (ed.): Martin’s physical pharmacy and pharmaceutical sciences. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA 2011

 
 

CHEMIA FIZYCZNA – kierunek ANALITYKA MEDYCZNA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

obecność  na wszystkich zajęciach ( w przypadku nieobecności zwolnienie należy okazać do 1 tygodnia, po przekroczeniu tego terminu materiał z danego tematu należy zaliczyć w formie kolokwium pisemnego na ostatnich zajęciach seminaryjnych)
• zaliczenie 3 kolokwiów pisemnych z zakresu ćwiczeń seminaryjnych oraz zadań rachunkowych z termodynamiki  na ocenę pozytywną
• zaliczenie (teoretyczne i praktyczne) wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych warunkuje przystąpienie do ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z Chemii Fizycznej jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych.

 

 

FIZYKOCHEMICZNE METODY BADAŃ KOSMETYKÓW – kierunek KOSMETOLOGIA

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

•  obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach, w przypadku nieobecności zwolnienie należy okazać do 1 tygodnia, po przekroczeniu tego terminu materiał z danego tematu należy zaliczyć w formie  kolokwium pisemnego
•  zaliczenie praktyczne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Literatura:

1. Danek A.: “Chemia fizyczna”
2. Hermann W. T.: “Farmacja fizyczna” – podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej
3. Atkins W. P.: “Podstawy chemii fizycznej”

 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku FARMACJA

“Opracowanie i walidacja metod oznaczania leków przeciwpadaczkowych nowej generacji w osoczu myszy.”

“Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy na farmakokinetykę enancjomerów ibuprofenu u myszy.”

“Farmakokinetyka metabolitu tianeptyny – związku MC5 u myszy.”

“Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo”.

“Porównanie farmakokinetyki tianeptyny u myszy i szczurów”.

“Badanie interakcji leków przeciwpadaczkowych z wybranymi związkami pochodzenia naturalnego”.

“Ocena farmakokinetyki nowych 7-arylopiperazynyloakilowych pochodnych puryno – 2,6 dionu po podaniu dożołądkowym u szczura”.

“Postępy farmakoterapii dyslipidemii”.

“Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy i niewydolności wielonarządowej na farmakokinetykę lizofiliny”.

“Farmakokinetyka enancjomerów werapamilu u myszy z eksperymentalnym zapaleniem otrzewnej”.

“Opracowanie i walidacja metody oznaczania nowego związku o aktywności przeciwdrgawkowej

z zastosowaniem techniki LC/MS/MS”.

“Postępy farmakoterapii cukrzycy typu 2 “.

“Ocena farmakokinetyki nowych pochodnych metyloksantyny u szczura”.

“Badania nad rolą transporterów OATP w klirensie wątrobowym wybranych leków”.

“Badanie uwalniania leku z implantów bioceramicznych w warunkach in vivo”.

 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku KOSMETOLOGIA

“Badanie zawartości biotyny w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.”

“Oznaczanie zawartości i badanie trwałości witaminy E w wybranych kosmetykach.”

“Zastosowanie miodu w kosmetologii w aspekcie jego właściwości fizykochemicznych, pielęgnacyjnych i leczniczych”. “

“Badania trwałości witaminy C w preparatach kosmetycznych”.

“Zjawiska fizykochemiczne wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych”.

“Badanie zawartości kofeiny w wybranych produktach kosmetycznych”.

“Właściwości fizykochemiczne witamin, działanie i zastosowanie w kosmetologii”.

“Substancje aktywne w występujące w peelingach chemicznych”.

“Kinetyka przenikania składników aktywnych kosmetyków przez skórę”.

“Właściwości i zastosowanie złota kolloidalnego”.

“Bioaktywne peptydy i ich zastosowanie w kosmetyce”. 

Wielkość fontu
Kontrast