Dydaktyka

SEMESTR LETNI 2023/2024

FARMACJA

Farmacja Fizyczna

Harmonogram wykładów

Harmonogram seminaria

Regulamin zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu

FARMACJA

Farmakokinetyka

Harmonogram wykładów

Harmonogram ćwiczeń

Regulamin zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu

 

 

 

Aktualne adresy mailowe prowadzących seminaria oraz ćwiczenia, znajdują się w zakładce – PRACOWNICY ZAKŁADU. 

 

ZAPISY NA PRACĘ MAGISTERSKĄ odbywają się formie zdalnej oraz w sekretariacie Zakładu.

Zapraszamy do kontaktu przez telefon 620 57 20 oraz mailowo farmakokinetyka@uj.edu.pl.

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy zakwalifikowaniu studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej:

 
FARMACJA:

1. Ocena z egzaminu z Farmakokinetyki.

2. Ocena z egzaminu z Farmacji Fizycznej.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy zaliczyli fakultet „Rola farmakokinetyki w optymalizacji farmakoterapii ” lub pracowali w Kole Farmakokinetycznym.

 
ANALITYKA MEDYCZNA:

1. Ocena z egzaminu z Chemii Fizycznej.

Student, który planuje realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej powinien wykazywać zainteresowanie poniższą tematyką. 

Prace dotyczyć będą:

  • opracowania nowej metody wyznaczania koff dla interakcji enzym – inhibitor
  • opracowania metody LC-MS/MS oznaczania amin biogennych w mózgu szczura
  • badań metabolizmu nowych związków aktywnych w warunkach in vitro i ex vivo (perfundowana wątroba) 
  • poszukiwania nowych biomarkerów chorób autoimmunologicznych w modelach zwierzęcych

 

KOSMETOLOGIA:

1. Co najmniej 4.0 z zaliczenia z przedmiotu – Fizykochemiczne metody badań kosmetyków.

Do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej zachęcamy szczególnie studentów zainteresowanych analizą związków aktywnych w kosmetykach przy użyciu różnych technik analitycznych, uwalnianiem substancji aktywnych z nutrikosmetyków oraz analizą danych literaturowych na temat najnowszych osiągnięć w kosmetologii. 

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku FARMACJA

„Optymalizacja dawkowania wankomycyny u pacjentów oddziału intensywnej terapii pediatrycznej”

„Farmakokinetyka i ocena skuteczności nowego inhibitora fosfodiesterazy 7 w eksperymentalnym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”

„Badanie skuteczności nowego inhibitora fosfodiesterazy 7 w eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”

„Dystrybucja nowych dualnych inhibitorów fosfodiesterazy 4 i 7 do tkanek myszy po podaniu dootrzewnowym”

„Opracowanie i walidacja metod oznaczania leków przeciwpadaczkowych nowej generacji  w osoczu myszy”

„Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy na farmakokinetykę enancjomerów ibuprofenu u myszy”

„Farmakokinetyka metabolitu tianeptyny – związku MC5 u myszy”

„Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo”

„Porównanie farmakokinetyki tianeptyny u myszy i szczurów”

„Badanie interakcji leków przeciwpadaczkowych z wybranymi związkami pochodzenia naturalnego”

„Ocena farmakokinetyki nowych 7-arylopiperazynyloakilowych pochodnych puryno – 2,6 dionu po podaniu dożołądkowym u szczura”

„Postępy farmakoterapii dyslipidemii”

„Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy i niewydolności wielonarządowej na farmakokinetykę lizofiliny”

„Farmakokinetyka enancjomerów werapamilu u myszy z eksperymentalnym zapaleniem otrzewnej”

„Opracowanie i walidacja metody oznaczania nowego związku o aktywności przeciwdrgawkowej z zastosowaniem techniki LC/MS/MS”

„Postępy farmakoterapii cukrzycy typu 2 „

„Ocena farmakokinetyki nowych pochodnych metyloksantyny u szczura”

„Badania nad rolą transporterów OATP w klirensie wątrobowym wybranych leków”

„Badanie uwalniania leku z implantów bioceramicznych w warunkach in vivo”

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku KOSMETOLOGIA

„Oznaczanie zawartości resweratrolu w wybranych kosmetykach na bazie ekstraktu z czerwonego wina”

„Nowe oleje pochodzenia roślinnego w kosmetykach – właściwości pielęgnacyjne i lecznicze”

„Przegląd i ocena najnowszych zabiegów i preparatów stosownych w zwalczaniu cellulitu”

„Badanie zawartości biotyny w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC”

„Oznaczanie zawartości i badanie trwałości witaminy E w wybranych kosmetykach”

„Zastosowanie miodu w kosmetologii w aspekcie jego właściwości fizykochemicznych, pielęgnacyjnych i leczniczych”

„Badania trwałości witaminy C w preparatach kosmetycznych”

„Zjawiska fizykochemiczne wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych”

„Badanie zawartości kofeiny w wybranych produktach kosmetycznych”

„Właściwości fizykochemiczne witamin, działanie i zastosowanie w kosmetologii”

„Substancje aktywne w występujące w peelingach chemicznych”

„Kinetyka przenikania składników aktywnych kosmetyków przez skórę”

„Właściwości i zastosowanie złota kolloidalnego”

„Bioaktywne peptydy i ich zastosowanie w kosmetyce”