Dydaktyka

Adresy mailowe do pracowników prowadzących seminaria oraz ćwiczenia

w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

FARMACJA – FARMAKOKINETYKA

Farmakokinetyka – regulamin zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu

 

ANALITYKA MEDYCZNA – CHEMIA FIZYCZNA

Analityka Medyczna – regulamin zajęć 

Analityka Medyczna –  zasady zaliczenia przedmiotu Chemia Fizyczna

Chemia Fizyczna seminarium

Chemia Fizyczna ćwiczenia laboratoryjne

 

FARMACJA – FARMACJA FIZYCZNA

Farmacja Fizyczna – seminarium

Farmacja Fizyczna – regulamin zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu

 

KOSMETOLOGIA – FIZYKOCHEMICZNE METODY BADANIA KOSMETYKÓW

Fizykochemiczne metody badania kosmetyków – ćwiczenia laboratoryjne SS

Zasady zaliczenia przedmiotu – Studia Stacjonarne

Zaliczenie na ocenę – Studia Stacjonarne

Fizykochemiczne metody badania kosmetyków – ćwiczenia laboratoryjne SN

Zasady zaliczenia przedmiotu – Studia Niestacjonarne

Zaliczenie na ocenę – Studia Niestacjonarne

 

ZAPISY NA PRACĘ MAGISTERSKĄ ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ

Zapraszamy do kontaktu przez telefon 12 6205720 oraz mailowo farmakokinetyka@uj.edu.pl

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy zakwalifikowaniu studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej:

 
FARMACJA:

1. Ocena z egzaminu z Farmakokinetyki.

2. Ocena z egzaminu z Farmacji Fizycznej.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy zaliczyli fakultet “Rola farmakokinetyki w optymalizacji farmakoterapii ” lub pracowali w Kole Farmakokinetycznym.

 
ANALITYKA MEDYCZNA:

1. Ocena z egzaminu z Chemii Fizycznej.

Student, który planuje realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Farmakokinetyki

i Farmacji Fizycznej powinien wykazywać zainteresowanie poniższą tematyką. 

Prace dotyczyć będą:

  • opracowania nowej metody wyznaczania koff dla interakcji enzym – inhibitor
  • opracowania metody LC-MS/MS oznaczania amin biogennych w mózgu szczura
  • badań metabolizmu nowych związków aktywnych w warunkach in vitro i ex vivo (perfundowana wątroba) 
  • poszukiwania nowych biomarkerów chorób autoimmunologicznych w modelach zwierzęcych
KOSMETOLOGIA:

1. Co najmniej 4.0 z zaliczenia z przedmiotu – Fizykochemiczne metody badań kosmetyków.

Do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej zachęcamy szczególnie studentów zainteresowanych analizą związków aktywnych w kosmetykach przy użyciu różnych technik analitycznych, uwalnianiem substancji aktywnych z nutrikosmetyków oraz analizą danych literaturowych na temat najnowszych osiągnięć w kosmetologii. 

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku FARMACJA

“Optymalizacja dawkowania wankomycyny u pacjentów oddziału intensywnej terapii pediatrycznej”

“Farmakokinetyka i ocena skuteczności nowego inhibitora fosfodiesterazy 7 w eksperymentalnym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”

“Badanie skuteczności nowego inhibitora fosfodiesterazy 7 w eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”

“Dystrybucja nowych dualnych inhibitorów fosfodiesterazy 4 i 7 do tkanek myszy po podaniu dootrzewnowym”

“Opracowanie i walidacja metod oznaczania leków przeciwpadaczkowych nowej generacji  w osoczu myszy”

“Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy na farmakokinetykę enancjomerów ibuprofenu u myszy”

“Farmakokinetyka metabolitu tianeptyny – związku MC5 u myszy”

“Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo”

“Porównanie farmakokinetyki tianeptyny u myszy i szczurów”

“Badanie interakcji leków przeciwpadaczkowych z wybranymi związkami pochodzenia naturalnego”

“Ocena farmakokinetyki nowych 7-arylopiperazynyloakilowych pochodnych puryno – 2,6 dionu po podaniu dożołądkowym u szczura”

“Postępy farmakoterapii dyslipidemii”

“Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy i niewydolności wielonarządowej na farmakokinetykę lizofiliny”

“Farmakokinetyka enancjomerów werapamilu u myszy z eksperymentalnym zapaleniem otrzewnej”

“Opracowanie i walidacja metody oznaczania nowego związku o aktywności przeciwdrgawkowej z zastosowaniem techniki LC/MS/MS”

“Postępy farmakoterapii cukrzycy typu 2 “

“Ocena farmakokinetyki nowych pochodnych metyloksantyny u szczura”

“Badania nad rolą transporterów OATP w klirensie wątrobowym wybranych leków”

“Badanie uwalniania leku z implantów bioceramicznych w warunkach in vivo”

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku KOSMETOLOGIA

“Oznaczanie zawartości resweratrolu w wybranych kosmetykach na bazie ekstraktu z czerwonego wina”

“Nowe oleje pochodzenia roślinnego w kosmetykach – właściwości pielęgnacyjne i lecznicze”

“Przegląd i ocena najnowszych zabiegów i preparatów stosownych w zwalczaniu cellulitu”

“Badanie zawartości biotyny w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC”

“Oznaczanie zawartości i badanie trwałości witaminy E w wybranych kosmetykach”

“Zastosowanie miodu w kosmetologii w aspekcie jego właściwości fizykochemicznych, pielęgnacyjnych i leczniczych”

“Badania trwałości witaminy C w preparatach kosmetycznych”

“Zjawiska fizykochemiczne wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych”

“Badanie zawartości kofeiny w wybranych produktach kosmetycznych”

“Właściwości fizykochemiczne witamin, działanie i zastosowanie w kosmetologii”

“Substancje aktywne w występujące w peelingach chemicznych”

“Kinetyka przenikania składników aktywnych kosmetyków przez skórę”

“Właściwości i zastosowanie złota kolloidalnego”

“Bioaktywne peptydy i ich zastosowanie w kosmetyce”

 

FARMAKOKINETYKA – kierunek FARMACJA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów oraz samodzielne wykonanie analizy farmakokinetycznej w programie Phoenix WinNonlin.

 

Literatura podstawowa:

1. Derendorf H. Gramatte T. Schafer H. G. Staab A. (red. wyd. pol. Wyska E.): Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2013

2. Evans E. Schentag J. J. Jusko W. J. (eds).: Applied Pharmacokinetics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 3rd ed., Applied Therapeutics, Inc., Vancouver 1992

3. Gibaldi M. Perrier D.: Pharmacokinetics. (2nd ed, revised and expanded), Marcel Dekker, New York, 1982

 

Literatura uzupełniająca:

1. Hermann T. W.: Farmakokinetyka. Teoria i praktyka. PZWL, Warszawa 2002

2. Adamska-Dyniewska H. (red): Terapia monitorowania. Wydawnictwo TTM, Łódź 1994

 

FARMACJA FIZYCZNA – kierunek FARMACJA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

• obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach,

• pozytywna ocena z prezentacji ustnej (seminarium),

• pozytywna ocena z trzech kolokwiów pisemnych,

• zaliczenie 12 ćwiczeń uzyskane na podstawie:  

− samodzielnego wykonania części praktycznej,  

− otrzymania poprawnych wyników pomiarów,

− otrzymania pozytywnej oceny ze znajomości zagadnień teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia,

− prawidłowego opracowania wyników w formie sprawozdania pisemnego.     

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie  seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Literatura podstawowa:

1. Hermann T.W. (red): Chemia fizyczna – podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. PZWL, Warszawa 2007

2. Atkins A.W.: Chemia fizyczna. PWN, Warszawa 2001

3. Danek A. (red): Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów farmacji PZWL, Warszawa 1987

 

 Literatura uzupełniająca:

1. Atkins A. W.: Zbiór zadań z rozwiązaniami. PWN, Warszawa 2001.

2. Sinko PJ (ed.): Martin’s physical pharmacy and pharmaceutical sciences. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA 2011

 
 

CHEMIA FIZYCZNA – kierunek ANALITYKA MEDYCZNA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

obecność  na wszystkich zajęciach ( w przypadku nieobecności zwolnienie należy okazać do 1 tygodnia, po przekroczeniu tego terminu materiał z danego tematu należy zaliczyć w formie kolokwium pisemnego na ostatnich zajęciach seminaryjnych)
• zaliczenie 3 kolokwiów pisemnych z zakresu ćwiczeń seminaryjnych oraz zadań rachunkowych z termodynamiki  na ocenę pozytywną
• zaliczenie (teoretyczne i praktyczne) wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych warunkuje przystąpienie do ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z Chemii Fizycznej jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych.

 

FIZYKOCHEMICZNE METODY BADAŃ KOSMETYKÓW – kierunek KOSMETOLOGIA

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

•  obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach, w przypadku nieobecności zwolnienie należy okazać do 1 tygodnia, po przekroczeniu tego terminu materiał z danego tematu należy zaliczyć w formie  kolokwium pisemnego
•  zaliczenie praktyczne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Literatura:

1. Danek A.: “Chemia fizyczna”
2. Hermann W. T.: “Farmacja fizyczna” – podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej
3. Atkins W. P.: “Podstawy chemii fizycznej”

 
Wielkość fontu
Kontrast