Dydaktyka

ANALITYKA MEDYCZNA

Chemia Fizyczna – wykłady

Chemia Fizyczna – zasady zaliczenia przedmiotu

Chemia Fizyczna seminarium

Chemia Fizyczna ćwiczenia laboratoryjne

 

FARMACJA

Farmakokinetyka – harmonogram wykładów

Farmakokinetyka – harmonogram ćwiczeń

Farmakokinetyka – regulamin zajęć, zasady zaliczenia przedmiotu

 

 

 

Aktualne adresy mailowe prowadzących seminaria oraz ćwiczenia, znajdują się w zakładce – PRACOWNICY ZAKŁADU. 

 

ZAPISY NA PRACĘ MAGISTERSKĄ ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ

Zapraszamy do kontaktu przez telefon 12 6205720 oraz mailowo farmakokinetyka@uj.edu.pl

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy zakwalifikowaniu studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej:

 
FARMACJA:

1. Ocena z egzaminu z Farmakokinetyki.

2. Ocena z egzaminu z Farmacji Fizycznej.

Pierwszeństwo mają studenci, którzy zaliczyli fakultet „Rola farmakokinetyki w optymalizacji farmakoterapii ” lub pracowali w Kole Farmakokinetycznym.

 
ANALITYKA MEDYCZNA:

1. Ocena z egzaminu z Chemii Fizycznej.

Student, który planuje realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej powinien wykazywać zainteresowanie poniższą tematyką. 

Prace dotyczyć będą:

  • opracowania nowej metody wyznaczania koff dla interakcji enzym – inhibitor
  • opracowania metody LC-MS/MS oznaczania amin biogennych w mózgu szczura
  • badań metabolizmu nowych związków aktywnych w warunkach in vitro i ex vivo (perfundowana wątroba) 
  • poszukiwania nowych biomarkerów chorób autoimmunologicznych w modelach zwierzęcych

 

KOSMETOLOGIA:

1. Co najmniej 4.0 z zaliczenia z przedmiotu – Fizykochemiczne metody badań kosmetyków.

Do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej zachęcamy szczególnie studentów zainteresowanych analizą związków aktywnych w kosmetykach przy użyciu różnych technik analitycznych, uwalnianiem substancji aktywnych z nutrikosmetyków oraz analizą danych literaturowych na temat najnowszych osiągnięć w kosmetologii. 

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku FARMACJA

„Optymalizacja dawkowania wankomycyny u pacjentów oddziału intensywnej terapii pediatrycznej”

„Farmakokinetyka i ocena skuteczności nowego inhibitora fosfodiesterazy 7 w eksperymentalnym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”

„Badanie skuteczności nowego inhibitora fosfodiesterazy 7 w eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego u myszy”

„Dystrybucja nowych dualnych inhibitorów fosfodiesterazy 4 i 7 do tkanek myszy po podaniu dootrzewnowym”

„Opracowanie i walidacja metod oznaczania leków przeciwpadaczkowych nowej generacji  w osoczu myszy”

„Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy na farmakokinetykę enancjomerów ibuprofenu u myszy”

„Farmakokinetyka metabolitu tianeptyny – związku MC5 u myszy”

„Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo”

„Porównanie farmakokinetyki tianeptyny u myszy i szczurów”

„Badanie interakcji leków przeciwpadaczkowych z wybranymi związkami pochodzenia naturalnego”

„Ocena farmakokinetyki nowych 7-arylopiperazynyloakilowych pochodnych puryno – 2,6 dionu po podaniu dożołądkowym u szczura”

„Postępy farmakoterapii dyslipidemii”

„Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy i niewydolności wielonarządowej na farmakokinetykę lizofiliny”

„Farmakokinetyka enancjomerów werapamilu u myszy z eksperymentalnym zapaleniem otrzewnej”

„Opracowanie i walidacja metody oznaczania nowego związku o aktywności przeciwdrgawkowej z zastosowaniem techniki LC/MS/MS”

„Postępy farmakoterapii cukrzycy typu 2 „

„Ocena farmakokinetyki nowych pochodnych metyloksantyny u szczura”

„Badania nad rolą transporterów OATP w klirensie wątrobowym wybranych leków”

„Badanie uwalniania leku z implantów bioceramicznych w warunkach in vivo”

 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku KOSMETOLOGIA

„Oznaczanie zawartości resweratrolu w wybranych kosmetykach na bazie ekstraktu z czerwonego wina”

„Nowe oleje pochodzenia roślinnego w kosmetykach – właściwości pielęgnacyjne i lecznicze”

„Przegląd i ocena najnowszych zabiegów i preparatów stosownych w zwalczaniu cellulitu”

„Badanie zawartości biotyny w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC”

„Oznaczanie zawartości i badanie trwałości witaminy E w wybranych kosmetykach”

„Zastosowanie miodu w kosmetologii w aspekcie jego właściwości fizykochemicznych, pielęgnacyjnych i leczniczych”

„Badania trwałości witaminy C w preparatach kosmetycznych”

„Zjawiska fizykochemiczne wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych”

„Badanie zawartości kofeiny w wybranych produktach kosmetycznych”

„Właściwości fizykochemiczne witamin, działanie i zastosowanie w kosmetologii”

„Substancje aktywne w występujące w peelingach chemicznych”

„Kinetyka przenikania składników aktywnych kosmetyków przez skórę”

„Właściwości i zastosowanie złota kolloidalnego”

„Bioaktywne peptydy i ich zastosowanie w kosmetyce”