Dydaktyka

Rok akademicki 2018/2019

 

II rok Analityki Medycznej

BIOLOGIA MOLEKULARNA

wykłady:14 godz.

seminaria: 18 godz.

ćwiczenia: 48 godz.

 

IV rok Analityki Medycznej

BIOCHEMIA KLINICZNA

wykłady: 30 godz.

seminaria: 30 godz.

ćwiczenia: 45 godz.

 

V rok Analityki Medycznej

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

wykłady: 12 godz.

seminaria: 8 godz.

ćwiczenia: 10 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

seminaria: 10 godz.

ćwiczenia: 80 godz.

 

MIESIĘCZNA PRAKTYKA PROGRAMOWA PO IV ROKU (ANALITYKA MEDYCZNA)

1-tydzień hematologia,

2-tygodnie chemia kliniczna,

1-tydzień analityka ogólna

Dziennik praktyk IV ROK

Zamieszczony plik PDF należy wydrukować, zszyć oraz oprawić

Ankieta po odbyciu praktyki zawodowej w laboratorium diagnostycznym – IV ROK

Zamieszczony plik PDF należy wydrukować

 

OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Literatura podstawowa:
• Brown TA. Genomy. PWN, 2009
• Bal J. red. Biologia molekularna w medycynie. PWN 2008.
• Słomski R: Analiza DNA. Praktyka. 2014
• Lewandowska Ronnegren A. techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. MedPharm Polska 2018.

Literatura uzupełniająca:
• B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson. Molecular biology of the cell.
• Turner P.C, .McLennan. A.D. Bałeś, M.R.H. White, Biologia molekularna. Krótkie wykłady. 2001

 

BIOCHEMIA KLINICZNA III i IV rok:

Literatura podstawowa:
Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.
Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:
Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

  1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz. U. nr 2006, 61, poz. 435.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
  5. Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
  6. Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.PN-EN ISO 15189:2013-05

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:
Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl; Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – http://www.cobjwdl.lodz.pl

 

 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW:

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok

BIOCHEMIA KLINICZNA III i IV rok

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok

 

 

 

PRACE MAGISTERSKIE:

Ocena poziomu transkryptów dla elongazy 5 i desaturazy 6 w tkance tłuszczowej szczurów otrzymujących fluwastatynę (2018/2019)

Wpływ fluwastatyny na poziom mRNA dla elongazy 5 oraz delta 6 desaturazy w tkance wątrobowej szczurów (2017/2018)

Ocena działanie fluwastatyny na poziom mRNA dla adipocytowej lipazy triglicerydów oraz lipazy hormonowrażliwej w wątrobie szczurów (2017/2018)

Oznaczenie wpływu fluwastatyny na poziom transkryptów dla elongazy 6 oraz desaturazy stearylo – CoA w wątrobie szczurów (2017/2018)

Okreslenie wpływu fluwastatyny na poziom mRNA dla transaminazy rozgałęzionych aminikwasów w tkance wątrobowej szczurów (2016/2017)

Ocena wpływu fluwastatyny na aktywność kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów w tkance wątrobowej szczurów (2015/2016)

Wielkość fontu
Kontrast