Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2019/2020

I r. FARMACJI

   Prozdrowotne działanie wina gronowego z elementami winoterapii
   seminaria
   Czy wszystkie kosmetyki są bezpieczne
   seminaria

IV r. FARMACJI

     Toksykologia
     wykłady / seminaria / ćwiczenia
     Narkomania
     wykłady / seminaria

IV r. ANALITYKI MEDYCZNEJ

    Toksykologia
    seminaria / ćwiczenia
    Uzależnienia
    seminaria

V r. ANALITYKI MEDYCZNEJ

    Postępy we współczesnej analizie toksykologicznej i kryminalistycznej
    wykłady / seminaria

I r. KOSMETOLOGII

    Winoterapia w kosmetyce
    seminaria

II r. KOSMETOLOGII

    Toksykologia dla kosmetologów
    wykłady / seminaria / ćwiczenia

    Uzależnienia
    wykłady

IV r. WETERYNARII

    Toksykologia
    wykłady / seminaria / ćwiczenia

I, II r. DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT

    Toksykologia
    wykłady
 
STUDIA PODYPLOMOWE

    Toksykologia – Osoba Wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

    Enologia

    Farmacja Przemysłowa

STUDIA DOKTORANCKIE

Obowiązująca literatura

Farmacja

  Literatura podstawowa:

 1. Toksykologia – Wybrane zagadnienia. J. Brandys (red). Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.
 3. Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL, Warszawa 2006.

  Literatura uzupełniająca:

 1. Toxicology. Casarett and Doull’s. Macmillan Publishing Company 2008.
 2. Toxicology. R. Niesink, J. De Vries, M.Hollinger. CRC Press1996.
 3. Principles and Methods of Toxicology. Red. A. Wallace Hayes, CRC Press 2008.
 4. Farmakologia i toksykologia. E. Mutschler (wyd. polski W. Buczko) MedPharm Polska,, 2010.

Kosmetologia

 1. Toksykologia i farmakologia. Mutschler E. MedPharm  Wrocław 2010.
 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL W-wa 2006.
 3. Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL W-wa 2006.
 4. Podstawy toksykologii. Red. J. K. Piotrowski. WNT W-wa 2006.

Weterynaria
  Literatura podstawowa:

 1. Toksykologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienie. D. Barski, A. Spodniewska, UWM, Olsztyn 2014.
 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.

  Literatura uzupełniająca:

 1. Piotrowski J. (red.): Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. WN-T, Warszawa, 2008.
 2. Starek A.: Toksykologia narządowa, PZWL, Warszawa, 2007.
 3. Campbell A., Chapman M.: Zatrucia u psów i kotów, SIMA WLW, Warszawa 2010.

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów IV roku Farmacji
w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w wyznaczonym terminie dla osób z zaległościami).
 2. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne  kolokwium z materiału realizowanego na poprzednich zajęciach.
 3. Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
 5. Na każdych zajęciach laboratoryjnych oceniana jest odpowiedź ustna studenta z wyznaczonej partii materiału oraz poprawność praktycznego wykonania ćwiczenia.
 6. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.
 7. Student zobowiązany jest do złożenia pracy pisemnej z toksykologii (wersja pisemna + wersja elektroniczna przesłana na adres: a.moniczewski@cm-uj.krakow.pl) w terminie do 14-01-2019 r.
 8. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem.
 9. Warunkiem zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, pracy pisemnej oraz materiału wykładowego.
 10. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).
 11. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.
 12. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się: średnia ważona ocen z egzaminu końcowego oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I (zajęcia seminaryjne, zaliczenie z  materiału wykładowego, praca poglądowa) i II semestrze (ćwiczenia laboratoryjne).

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów II roku Kosmetologii
w roku akademickim 2019/2020

 

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium i ćwiczeniach laboratoryjnych (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą).
 3. Na seminarium odbywa się pisemne zaliczenie materiału realizowanego na poprzednich zajęciach. Na każdych zajęciach laboratoryjnych oceniana jest poprawność praktycznego wykonania ćwiczenia.
 4. Student ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej (2).
 5. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem na ocenę.
 6. Warunkiem uzyskania zaliczenia dopuszczającego do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz materiału wykładowego.
 7. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).
 8. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów Weterynarii
w roku akademickim 2019/2020

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium w terminie  wyznaczonym przez osobę prowadzącą.
 3. Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
 5. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne  kolokwium z materiału będącego przedmiotem poprzednich zajęć.
 6. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.
 7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej 3,0) z zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz materiału wykładowego.
 8. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).
 9. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.
 10. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się średnia ważona ocen z egzaminu końcowego (waga 0,6) oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach laboratoryjnych (waga 0,3) oraz zaliczenia z wykładów (waga 0,1).

 

Kryteria przyjmowania studentów kierunku Farmacja, Analityka Medyczna oraz Kosmetologia ubiegających się o realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

O kolejności przyjęcia studentów decyduje:

 1. Średnia ocen z przedmiotu Toksykologia w semestrze zimowym – dla kierunku Farmacja i Analityka Medyczna.
 2. Czynny udział w pracach Studenckiego Toksykologicznego Koła Naukowego lub Studenckiego Enologicznego Koła Naukowego.
 3. W przypadku studentów kierunku Kosmetologia  pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.

 Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2018/2019

Farmacja:

 1. Wpływ diety wysokocukrowej matki w czasie ciąży i laktacji na poziom glutamianianu oraz ekspresję jego transporterów w strukturach mózgowych potomstwa. Badanie na modelu zwierzęcym.
 2. Wpływ diety matki w czasie ciąży i laktacji na skład podjednostkowy kompleksu receptora NMDA w strukturach mózgowych potomstwa. Badanie na modelu zwierzęcym.
 3. Wpływ diety wysokoenergetycznej na ekspresję enzymów związanych z przemianą endokannabinoidów w mózgu samic szczura.
 4. Ocena metabolizmu syntetycznych katynonów 3-MMC i 3-CMC z wykorzystaniem izolowanych ludzkich mikrosomów wątrobowych (HLM).
 5. Badanie toksyczności ostrej nowego związku, inhibitora PDI.
 6. Przewidywanie parametrów toksykometrycznych z zastosowaniem oprogramowania in silico dla nowych związków, inhibitorów PDI.
 7. Zmiany parametrów równowagi pro-/antyoksydacyjnej pod wpływem rezweratrolu i kwercetyny w narażeniu na glin w nerce szczura.

Kosmetologia:

 1. Zastosowanie technik in vitro do oceny bezpieczeństwa kosmetyków.
 2. Antyoksydacyjne właściwości flawonoidów zawartych w surowcach kosmetycznych.
 3. Toksyczność substancji o właściwościach estrogennych występujących w kosmetykach.
 4. Wpływ dymu tytoniowego na kondycję zdrowotną skóry.
 5. Wpływ leków na stan skóry.
 6. Wpływ konserwantów stosowanych w kosmetykach na zdrowie człowieka.

 

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2016/2017

Farmacja:

 1. Walidacja metody oznaczania resweratrolu z zastosowaniem techniki HPLC z detekcją UV.
 2. Wpływ diety wysokoenergetycznej na receptory CB1 i CB2 w wybranych tkankach ciężarnych samic szczura.
 3. Badanie wpływu diety wysokotłuszczowej i wysokocukrowej samicy szczura w okresie ciąży i laktacji na ekspresję receptorów Ob.-R i GHS-R1 w strukturach mózgowych potomstwa.
 4. Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów.
 5. Wpływ diety wysokoenergetycznej na stres oksydacyjny u szczurów.

Analityka Medyczna:

 1. Badania ekspresji wybranych białek o aktywność śródbłonkowej z zastosowaniem techniki Western-Blot.
 2. Ocena zmian parametrów równowagi pro-/antyoksydacyjnej w wybranych narządach szczura po narażeniu na glin z równoczesną ekspozycją na rezweratrol.

Kosmetologia:

 1. Wpływ niektórych inhibitorów fosfodiesterazy na proces generowania rodników w badaniach in vitro.
 2. Ocena właściwości oksydacyjnych antagonistów receptora serotoninowego w badaniach in vitro.
 3. Ocena wpływu kosmetyków na proces peroksydacji lipidów w materiale biologicznym w modelu in vitro.
 4. Lipidomika celowana w przerzutującym raku sutka.
Wielkość fontu
Kontrast