Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2018/2019

 

I r. FARMACJI

Prozdrowotne działanie wina gronowego z elementami winoterapii

seminaria: 15 godzin

 

IV r. FARMACJI

Toksykologia

wykłady: 15 godz.; seminaria: 30 godz.; ćwiczenia: 45 godz.

Narkomania

wykłady: 6 godz.; seminaria: 9 godz.

 

IV r. ANALITYKI MEDYCZNEJ

Toksykologia

seminaria: 30 godz.; ćwiczenia: 45 godz.

Uzależnienia

seminaria: 15 godz

 

V r. ANALITYKI MEDYCZNEJ

Postępy we współczesnej analizie toksykologicznej i kryminalistycznej

wykłady: 6 godz.; seminaria: 9 godz.

 

I r. KOSMETOLOGII

Winoterapia w kosmetyce

seminaria: 15 godz.

 

II r. KOSMETOLOGII

Toksykologia dla kosmetologów

wykłady: 10 godz.; seminaria: 10 godz.; ćwiczenia: 15 godz.

Uzależnienia

wykłady: 15 godz.

 

IV r. WETERYNARII

Toksykologia

wykłady:14 godz.; seminaria: 30 godz.; ćwiczenia: 16 godz.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Z zakresu Analityki Medycznej (Toksykologia: 27 godz.)

Z zakresu Enologii (24 godz.)

Z zakresu Farmacji Przemysłowej (4 godz.)

 

Studia doktoranckie (6 godz.)

 

 

Obowiązująca literatura

 

 

Farmacja

Literatura podstawowa:

 1. Toksykologia – Wybrane zagadnienia. J. Brandys (red). Wydawnictwo UJ, Kraków 1999

 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005

 3. Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL, Warszawa 2006

 4. Literatura uzupełniająca:

 5. Toxicology. Casarett and Doull’s. Macmillan Publishing Company 2008

 6. Toxicology. R. Niesink, J. De Vries, M.Hollinger. CRC Press1996

 7. Principles and Methods of Toxicology. Red. A. Wallace Hayes, CRC Press 2008

 8. Farmakologia i toksykologia. E. Mutschler (wyd. polski W. Buczko) MedPharm Polska,, 2010

 

Kosmetologia

 1. Toksykologia i farmakologia. Mutschler E. MedPharm  Wrocław 2010

 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL W-wa 2006

 3. Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL W-wa 2006

 4. Podstawy toksykologii. Red. J. K. Piotrowski. WNT W-wa 2006

 

Weterynaria

Literatura podstawowa:

 1. Toksykologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienie. D. Barski, A. Spodniewska, UWM, Olsztyn 2014

 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Piotrowski J. (red.): Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. WN-T, Warszawa, 2008.

 2. Starek A.: Toksykologia narządowa, PZWL, Warszawa, 2007.

 3. Campbell A., Chapman M.: Zatrucia u psów i kotów, SIMA WLW, Warszawa 2010.

 

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów IV roku Farmacji
w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.

 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w wyznaczonym terminie dla osób z zaległościami).

 3. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne  kolokwium z materiału realizowanego na poprzednich zajęciach.

 4. Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5, 4, 4,5; 5.

 5. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.

 6. Na każdych zajęciach laboratoryjnych oceniana jest odpowiedź ustna studenta z wyznaczonej partii materiału oraz poprawność praktycznego wykonania ćwiczenia.

 7. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.

 8. Student zobowiązany jest do złożenia pracy pisemnej z toksykologii (wersja pisemna + wersja elektroniczna przesłana na adres: a.moniczewski@cm-uj.krakow.pl) w terminie do 14-01-2019 r.

 9. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem.

 10. Warunkiem zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, pracy pisemnej oraz materiału wykładowego.

 11. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).

 12. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie 60% odpowiedzi poprawnych.

 13. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się: średnia ważona ocen z egzaminu końcowego oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I (zajęcia seminaryjne, zaliczenie z  materiału wykładowego, praca poglądowa) i II semestrze (ćwiczenia laboratoryjne).

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów II roku Kosmetologii
w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.

 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium i ćwiczeniach laboratoryjnych (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą).

 3. Na seminarium odbywa się pisemne zaliczenie materiału realizowanego na poprzednich zajęciach. Na każdych zajęciach laboratoryjnych oceniana jest poprawność praktycznego wykonania ćwiczenia.

 4. Student ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej (2).

 5. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem na ocenę.

 6. Warunkiem uzyskania zaliczenia dopuszczającego do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz materiału wykładowego.

 7. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).

 8. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% odpowiedzi poprawnych z egzaminu końcowego.

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów Weterynarii
w roku akademickim 2018/2019

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium w terminie  wyznaczonym przez osobę prowadzącą.
 3. Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5, 4, 4,5; 5.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
 5. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne  kolokwium z materiału będącego przedmiotem poprzednich zajęć.
 6. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.
 7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej 3,0) z zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz materiału wykładowego.
 8. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test/pytania otwarte).
 9. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.
 10. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się średnia ważona ocen z egzaminu końcowego (waga 0,6) oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach laboratoryjnych (waga 0,3) oraz zaliczenia z wykładów (waga 0,1).

 

 

Kryteria przyjmowania studentów kierunku Farmacja, Analityka Medyczna oraz Kosmetologia ubiegających się o realizację pracy magisterskiej
w Katedrze Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego
UJ CM

 

O kolejności przyjęcia studentów decyduje:

 1. Średnia ocen z przedmiotu Toksykologia w semestrze zimowym – dla kierunku Farmacja i Analityka Medyczna.
 2. Czynny udział w pracach Studenckiego Toksykologicznego Koła Naukowego lub Studenckiego Enologicznego Koła Naukowego.
 3. W przypadku studentów kierunku Kosmetologia realizujących prace magisterskie z dziedziny Endokrynologii i Alergologii pod uwagę brana jest również ocena końcowa z tych przedmiotów.

 

 

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2016/2017

 

Farmacja:

 1. Walidacja metody oznaczania resweratrolu z zastosowaniem techniki HPLC z detekcją UV.

 2. Wpływ diety wysokoenergetycznej na receptory CB1 i CB2 w wybranych tkankach ciężarnych samic szczura.

 3. Badanie wpływu diety wysokotłuszczowej i wysokocukrowej samicy szczura w okresie ciąży i laktacji na ekspresję receptorów Ob.-R i GHS-R1 w strukturach mózgowych potomstwa.

 4. Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów.

 5. Wpływ diety wysokoenergetycznej na stres oksydacyjny u szczurów.

 

Analityka Medyczna:

 1. Badania ekspresji wybranych białek o aktywność śródbłonkowej z zastosowaniem techniki Western-Blot.

 2. Ocena zmian parametrów równowagi pro-/antyoksydacyjnej w wybranych narządach szczura po narażeniu na glin z równoczesną ekspozycją na rezweratrol.

 

Kosmetologia:

 1. Wpływ niektórych inhibitorów fosfodiesterazy na proces generowania rodników w badaniach in vitro.

 2. Ocena właściwości oksydacyjnych antagonistów receptora serotoninowego w badaniach in vitro.

 3. Ocena wpływu kosmetyków na proces peroksydacji lipidów w materiale biologicznym w modelu in vitro.

 4. Lipidomika celowana w przerzutującym raku sutka.

Wielkość fontu
Kontrast