Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne realizowane w Zakładzie  Toksykologii

I r. FARMACJI
   Prozdrowotne działanie wina gronowego z elementami winoterapii
   seminaria
  Rola farmaceuty w toksykologicznej ocenie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków
   seminaria

IV r. FARMACJI
  Toksykologia   – wykłady / seminaria / ćwiczenia
  Narkomania    – wykłady / seminaria

IV r. ANALITYKI MEDYCZNEJ
  Elementy diagnostyki medycyny sądowej  – wykłady/seminaria

V r. ANALITYKI MEDYCZNEJ
    Postępy we współczesnej analizie toksykologicznej i kryminalistycznej – wykłady / seminaria

I r. KOSMETOLOGII
    Winoterapia w kosmetyce seminaria

II r. KOSMETOLOGII
    Toksykologia dla kosmetologów  – wykłady / seminaria / ćwiczenia
    Uzależnienia  – wykłady

IV r. WETERYNARII
    Toksykologia  – wykłady / seminaria / ćwiczenia

I r. DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT
    Introduction to Drug Safety and Toxicology wykłady, seminaria, ćwiczenia

II r. DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT
    In Vivo Pharmacology and Toxicology seminaria/ćwiczenia.

STUDIA PODYPLOMOWE
    Toksykologia – Osoba Wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

    Enologia

    Farmacja Przemysłowa

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

 

 

Obowiązująca literatura

Farmacja

  Literatura podstawowa:

 1. Toksykologia – Wybrane zagadnienia. J. Brandys (red). Wydawnictwo UJ, Kraków 1999.
 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.
 3. Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL, Warszawa 2006.
 4. Toksykologia, red. Wojciech Piekoszewski, K. Jurowski, PZWL 2020.

  Literatura uzupełniająca:

 1. Toxicology. Casarett and Doull’s. Macmillan Publishing Company 2008.
 2. Toxicology. R. Niesink, J. De Vries, M.Hollinger. CRC Press1996.
 3. Principles and Methods of Toxicology. Red. A. Wallace Hayes, CRC Press 2008.
 4. Farmakologia i toksykologia. E. Mutschler (wyd. polski W. Buczko) MedPharm Polska,, 2010.

Kosmetologia

 1. Toksykologia i farmakologia. Mutschler E. MedPharm  Wrocław 2010.
 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL W-wa 2006.
 3. Toksykologia narządowa. A. Starek. PZWL W-wa 2006.
 4. Podstawy toksykologii. Red. J. K. Piotrowski. WNT W-wa 2006.
 5. Toksykologia, red. Wojciech Piekoszewski, K. Jurowski, PZWL 2020.

Weterynaria
  Literatura podstawowa:

 1. Toksykologia weterynaryjna. Wybrane zagadnienie. D. Barski, A. Spodniewska, UWM, Olsztyn 2014.
 2. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.

  Literatura uzupełniająca:

 1. Piotrowski J. (red.): Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych. WN-T, Warszawa, 2008.
 2. Starek A.: Toksykologia narządowa, PZWL, Warszawa, 2007.
 3. Campbell A., Chapman M.: Zatrucia u psów i kotów, SIMA WLW, Warszawa 2010.

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów IV roku Farmacji
w roku akademickim 2023/2024

 

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w wyznaczonym terminie dla osób z zaległościami).
 2. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne  kolokwium z materiału realizowanego na poprzednich zajęciach.
 3. Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
 5. Na każdych zajęciach laboratoryjnych oceniana jest odpowiedź ustna studenta z wyznaczonej partii materiału oraz poprawność praktycznego wykonania ćwiczenia.
 6. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.
 7. Student zobowiązany jest do złożenia pracy pisemnej z toksykologii  na platformie PEGAZ w terminie do 08-01-2024 r.
 8. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem.
 9. Warunkiem zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, pracy pisemnej oraz materiału wykładowego.
 10. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru; pytania – prawda/fałsz; pytania otwarte).
 11. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.
 12. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się: średnia ważona ocen z egzaminu końcowego oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I (zajęcia seminaryjne, zaliczenie z  materiału wykładowego, praca poglądowa) i II semestrze (ćwiczenia laboratoryjne).

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów II roku Kosmetologii
w roku akademickim 2023/2024

 

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium i ćwiczeniach laboratoryjnych (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą).
 3. Na seminarium odbywa się pisemne zaliczenie materiału realizowanego na poprzednich zajęciach. Na każdych zajęciach laboratoryjnych oceniana jest poprawność praktycznego wykonania ćwiczenia.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
 5. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz niedostatecznej (2).
 6. Cykl wykładów z toksykologii kończony jest pisemnym zaliczeniem na ocenę.
 7. Warunkiem uzyskania zaliczenia dopuszczającego do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz materiału wykładowego.
 8. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test; pytania–prawda/fałsz; pytania otwarte).
 9. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.

 

Warunki uzyskania zaliczenia z toksykologii dla studentów Weterynarii
w roku akademickim 2023/2024

 1. Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium w terminie  wyznaczonym przez osobę prowadzącą.
 3. Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
 5. Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne  kolokwium z materiału będącego przedmiotem poprzednich zajęć.
 6. Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.
 7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej 3,0) z zajęć seminaryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz materiału wykładowego.
 8. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej (test; pytania–prawda/fałsz; pytania otwarte).
 9. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.
 10. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się średnia ważona ocen z egzaminu końcowego (waga 0,6) oraz średnich arytmetycznych ocen uzyskanych na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach laboratoryjnych (waga 0,3) oraz zaliczenia z wykładów (waga 0,1).

 

Kryteria przyjmowania studentów kierunku Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia oraz Drug Discovery and Development ubiegających się o realizację pracy magisterskiej w Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

O kolejności przyjęcia studentów decyduje:

 1. Średnia ocen z przedmiotu Toksykologia w semestrze zimowym – dla kierunku Farmacja.
 2. Średnia ocen z przedmiotu Toksykologia lub Elementy Diagnostyki Medycyny Sądowej – dla kierunku Analityka Medyczna.
 3. Kolejność zgłoszeń – dla kierunku Kosmetologia oraz Drug Discovery and Development.
 4. Czynny udział w pracach Studenckiego Toksykologicznego Koła Naukowego lub Studenckiego Enologicznego Koła Naukowego.

 

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2023/2024

Farmacja:

 1. Charakterystyka dysfunkcji śródbłonka w szczurzym modelu izolacji społecznej
 2. Ocena efektów matrycowych w analizie ksenobiotyków metodą LCMS na przykładzie katynonów
 3. Ocena metabolizmu komórkowego (jelitowego i wątrobowego) 3-MMC metodą in vitro
 4. Ocena wpływu donora siarkowodoru na funkcje motoryczne w modelu ogniskowego udaru niedokrwiennego u samic myszy
 5. Ocena wpływu związku AP-39 i treningu zręczności na przepływ mózgowy oraz objętość udaru w mysim modelu fototrombotycznego niedokrwienia kory motorycznej u samic
 6. Badanie wpływu związku AP-39 na ekspresję wybranych markerów mitochondrialnych w korze mózgowej samców i samic myszy po ogniskowym udarze niedokrwiennym
 7. Ocena wpływu łącznego narażenia na toksyny środowiskowe na żywotność komórek linii SH-SY5Y
 8. Ocena wpływu 3- metylometokatynonu na żywotność komórek nabłonka jelitowego Caco-2
 9. Ocena działania gonadotoksycznego metylowej pochodnej katynonu -3MMC w hodowli spermatocytów mysich
 10. Ocena profilu metabolomicznego w cukrzycy typu 1
 11. In vitro and in vivo characterization of various formulations of microparticles with model drugs

Analityka Medyczna:

 1. Lipidomika celowana w mysim modelu raka sutka
 2. Profilowanie frakcji polifenolowej gronowych win polskich z wykorzystaniem metody UHPLC-MS/MS
 3. Zastosowanie ogólnodostępnej bazy toksykogenomicznej Comparative Toxicogenomics Database (CTD) do porównawczej oceny zagrożeń toksykologicznych w narażeniu na ksenobiotyki towarzyszącemu schorzeniom o zróżnicowanym podłożu
 4. Ocena zmian poziomu markerów ważnych procesów neuronalnych oraz aktywacji mikrogleju w wybranych strukturach mózgu w szczurzym modelu izolacji społecznej

Kosmetologia:

 1. Zawodowe narażenia na substancje chemiczne wśród kosmetologów
 2. Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego człowieka w wyniku narażenia na składniki produktów kosmetycznych
 3. Kosmetyki jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska
 4. Interdyscyplinarne podejście do profilaktyki i leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej – rola podologa

 

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2021/2022

Farmacja:

 1. Badanie toksykokinetyki nowego związku o działaniu przeciwpadaczkowym
 2. Badanie bezpieczeństwa nowego związku o działaniu przeciwpadaczkowym
 3. Analiza kwasów tłuszczowych w modelu przerzutującego raka sutka u myszy
 4. Ocena metabolizmu ksenobiotyków z wykorzystaniem hepatocytów na przykładzie harmaliny
 5. Ekspresja transportera VGUT1 w hipokampie mózgu potomstwa matek karmionych dietą wysokocukrową w okresie ciąży i laktacji
 6. Wpływ substancji psychozotwórczych na ekspresję genów rodziny CLOCK w ludzkich astrocytach
 7. Wpływ Zolpidemu na ekspresję markerów mikrogleju oraz wybranych markerów aktywności układu GABA-ergicznego w przedklinicznym modelu udaru niedokrwiennego mózgu
 8. Ocena cytotoksyczności podstawowej eteru monometylowego glikolu dipropylenowego w warunkach in vitro
 9. Wpływ donora siarkowodoru – związku AP-39 ma integralność bariery krew-mózg w modelu udaru niedokrwiennego u szczura
 10. Optymalizacja oznaczeń trans-resweratrolu w materiale biologicznym metodą UHPLC-MS/MS
 11. Wykorzystanie ogólnodostępnych baz toksykogenomicznych do oceny wpływu narażenia na ksenobiotyki na przebieg schorzeń o podłożu immunopatologicznym

Analityka Medyczna:

 1. Opracowanie metody oznaczania metabolitów II fazy biotransformacji jako markerów narażenia na Nowe Substancje Psychoaktywne
 2. Badanie ekspresji transportera glukozy Glut3 w strukturach mózgowych potomstwa matek karmionych niezbilansowaną dietą w okresie ciąży i laktacji. Badanie na modelu zwierzęcym
 3. Ekspresja pęcherzykowych transporterów dla glutaminianu (VGLUT1) w modelu udaru niedokrwiennego u szczura
 4. Wpływ 3-metoksy-1-propanolu na aktywność kaspazy-3 w komórkach neuroblastomy ludzkiej

Kosmetologia:

 1. Rola przeciwutleniaczy w produktach kosmetycznych
 2. Oznaczanie piżma policyklicznego w wybranych kosmetykach naturalnych
 3. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich obecnych w produktach kosmetycznych
 4. Działanie antyoksydacyjne naturalnych ekstraktów występujących w produktach kosmetycznych
 5. Wpływ antykoncepcji hormonalnej na stan skóry i włosów
 6. Ocena in vitro biotransformacji benzofenonu-3
 7. Interakcje pomiędzy stresem a chorobami skóry
 8. Zmiany skórne w zespole policystycznych jajników
 9. Określenie wpływu benzofenonu-2 na morfologię i żywotność mysich komórek mikrogleju
 10. Zmiany skórne w chorobach tarczycy i możliwe zabiegi pielęgnacyjne

 

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2020/2021

Farmacja:

 1. Opracowanie i walidacja metody oznaczania kwasów tłuszczowych z zastosowaniem systemu LC/MS/MS
 2. Przydatność metod in vitro w badaniach metabolizmu oraz ocenie toksyczności ksenobiotyków na przykładzie halucynogenów
 3. Wpływ diety matki na interakcję białek GKAP-DLC2 w strukturach mózgowych potomstwa. Badanie na modelu zwierzęcym
 4. Analiza wybranych związków polifenolowych metodą LC-MS
 5. Wpływ odmiany winorośli na profil polifenolowy win z regionu małopolskiego

Analityka Medyczna:

 1. Wpływ terapii Zolpidemem udaru niedokrwiennego mózgu na ekspresje receptora GABA Aalfa1 oraz transporterów dla GABA w korze przedczolowej i hipokampie – badanie przedkliniczne

Kosmetologia:

 1. Ocena działania toksycznego piżma policyklicznego w produktach kosmetycznych
 2. Ocena toksykologiczna składników potencjalnie szkodliwych stosowanych w kosmetykach do pielęgnacji skóry
 3. Ekstrakty roślinne jako przeciwutleniacze w kosmetykach
 4. Wpływ składników kosmetyków na kondycję skóry dojrzałej
 5. Działanie niepożądane  i toksyczne związków konserwujących dodawanych do preparatów kosmetycznych w ocenie użytkowników.
 6. Substancje o działaniu odmładzającym stosowane w kosmetologii i medycynie estetycznej
 7. Powikłania po zabiegach iniekcyjnych stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej
 8. Zmiany skórne wywołane niepożądanym wpływem produktów kosmetycznych stosowanych do pielęgnacji
 9. Włosy jako materiał diagnostyczny w toksykologii
 10. Rola bariery skórnej w aspekcie toksycznego działania ksenobiotyków
 11. Stan skóry wpływa na psychikę, czy psychika na skórę? Psychologiczne aspekty kosmetologii
 12. Geny  zegarowe w skórze na celowniku kosmetologii

 

Prace magisterskie realizowane w roku akademickim 2019/2020

Farmacja:

 1. Ekspresja reeliny w strukturach mózgowych potomstwa. Badanie na modelu zwierzęcym prenatalnego narażenia na niezbilansowaną dietę
 2. Ocena potencjału antyoksydacyjnego wybranych substancji naturalnych
 3. Zmiany ekspresji podjednostek receptora AMPA w wybranych strukturach mózgu szczurów podatnych lub opornych na rozwój uzależnienia od kokainy
 4. Opracowanie i walidacja metody oznaczania kwasów tłuszczowych z zastosowaniem systemu LC/MS/MS

Analityka Medyczna:

 1. Opracowanie i walidacja metody analizy ilościowej wybranych angiotesyn w próbkach biologicznych z zastosowaniem techniki LC/MS
 2. Derywatyzacja związków w chromatografii gazowej – porównanie metylacji i sililacji w analizie kwasów tłuszczowych
 3. Wpływ diety matki na interakcję białek GKAP – DLC2 w strukturach mózgowych potomstwa. Badanie na modelu zwierzęcym

Kosmetologia:

 1. Kosmetyki zawierające olej konopny a układ endokannabinoidowy skóry
 2. Zastosowanie kwasów organicznych w kosmetologii
 3. Zastosowanie kanabinoidów w kosmetykach
 4. Zastosowanie związków naturalnych w kosmetologii
 5. Aktywność biologiczna nanocząsteczek stosowanych w preparatach kosmetycznych
 6. Zastosowanie naturalnych przeciwutleniaczy w preparatach kosmetycznych
 7. Toksyczność konserwantów stosowanych w kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała
 8. Kwasy tłuszczowe jako substancje aktywne lub zanieczyszczenia w produktach kosmetycznych