9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences

„Konferencja naukowa 9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences „Towards novel concepts in pharmaceutical sciences”” – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Member Universities:

  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  • Freie Universität Berlin
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
  • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
  • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Announcements:

Abstract template:

  • download MS Word format
  • please limit your abstract to two pages only!

Abstract submission deadline extended until 26th of February.

Please send your abstracts by email to the Secretary of the Symposium: 9thpolgersymp@gmail.com

Registration:

Upon registration, please ensure you are an employee of the Member Universities or you have been invited by the Organizing Committee.

Organizing Committee reserves the right to refuse the registration if above conditions are not met.

 

We thank our sponsors:

Conference bank accounts:

Currency: EUR
Account Holder: Polish Pharmaceutical Society
Account Number: PL 30 1160 2202 0000 0000 2777 0200
Bank: Millenium S. A. Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Currency: PLN
Account Holder: Polish Pharmaceutical Society
Account Number: PL 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
Bank: Bank Millennium S.A.
Millennium – Centrum Rozliczeniowe

Transfer with a note: „Konferencja Polsko-Niemiecka Kraków 2017”

Maps:
Airport – City Centre

City Centre – Wieliczka


Gallery


W dniach 26 i 27 maja 2017 odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt. „Towards novel concepts in pharmaceutical sciences”, pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. Wojciecha Nowaka oraz Polskiej Akademii Nauk, zorganizowana przez Zespół pracowników Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJCM pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Jachowicz.
Konferencja ta wpisuje się w cykl wydarzeń naukowych świadczących o długotrwałej współpracy ośrodków naukowych polskich i niemieckich. Ponad 30 lat temu Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu wystąpił do uniwersytetu w Halle z inicjatywą organizacji wspólnych spotkań, których celem była prezentacja własnych doświadczeń w aspekcie nawiązywania i rozwoju współpracy naukowej. Ze strony polskiej, w późniejszym okresie zostały włączone Wydziały Farmaceutyczne z Krakowa i Gdańska. Stronę niemiecką reprezentują naukowcy z uniwersytetów w Halle, Kilonii, Düsseldorfie i Berlinie.
Uroczystość otwarcia konferencji w Auli Collegium Novum poprowadziła prof. dr hab. Renata Jachowicz. W imieniu Jego Magnificencji gości powitał Pełnomocnik Rektora ds. nauki i rozwoju w UJCM prof. dr hab. Marek Sanak, a także Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Jacek Sapa.
W tym naukowym wydarzeniu wzięło udział 200 pracowników naukowych, studentów studiów przed- i podyplomowych oraz przedstawiciele jednostek przemysłowych. Liczba osób biorących udział w krakowskiej konferencji była znacznie większa, niż w poprzednich ośmiu konferencjach. Konferencja ta została zorganizowana z myślą o współpracy badawczej
i wymianie doświadczeń dotyczących najnowszych rozwiązań i osiągnięć w zakresie nauk farmaceutycznych. Drugi dzień obrad toczył się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJCM.
O randze konferencji, w opinii uczestników, świadczył m. in. dobór tematyki
8 plenarnych wykładów, 8 prezentacji ustnych oraz 105 prezentacji posterowych, spośród których Komitet Naukowy wyselekcjonował 29 do krótkiej, 3 minutowej prezentacji ustnej. Merytoryczny poziom prezentowanych prac był bardzo wysoki.
Interdyscyplinarny charakter konferencji znalazł odzwierciedlenie w różnorodnej tematyce wykładów i prezentacji.
Wykład plenarny nt. granulacji w ciągłym procesie technologicznym wygłosił Profesor Peter Kleinebudde z Heinrich-Heine-University w Düsseldorfie. Na przykładzie tabletek o krótkim czasie rozpadu sporządzonych na bazie dwuskładnikowych granulatów substancji leczniczych z krospowidonem wskazał na możliwość uproszczenia receptury preparatu poprzez sporządzenie granulatu w ciągłym procesie technologicznym i poddanie go dalszym etapom wytwarzania finalnej postaci leku. Ten sposób postępowania ma szczególne znaczenie w przypadku substancji leczniczych stosowanych w dużych dawkach, zaś optymalizacja technologii wytwarzania stałych postaci leku w procesach ciągłych stanowi obecnie jeden z głównych kierunków badań podejmowanych na świecie.
Ocena wpływu właściwości nanocząstek do inhalacji na bezpieczeństwo stosowania w warunkach in vivo była przedmiotem wykładu wygłoszonego przez dr Lea Ann Dailey z uniwersytetu w Marburgu. Mimo, że zastosowanie nanocząstek może wiązać się wystąpieniem zjawiska toksyczności ostrej lub przewlekłej, opracowane lipidowe nanokapsułki i albuminowe nanocząstki do inhalacji o hydrodynamicznej średnicy odpowiednio 50 nm i 180 nm wykazały dobrą tolerancję w modelu zwierzęcym.
Profesor Joerg Breitkreutz z Heinrich-Heine-University w Düsseldorfie przedstawił kierunki zmian dotyczących wytwarzania leków pediatrycznych, które nastąpiły na przestrzeni ostatniej dekady po wprowadzeniu wytycznych europejskich pt. „Lepsze leki dla dzieci”. W oparciu o wyniki badań klinicznych prowadzonych w Londynie i Düsseldorfie zwrócił uwagę na zasadność wytwarzania minitabletek o średnicy 2 mm jako dogodnej formy leku pediatrycznego, podkreślając, że opracowanie stałych postaci leku w formie minitabletek lub tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej może ułatwić spełnienie wymagań nałożonych na producenta przez regulacje europejskie.
Rozwój interdyscyplinarnych platform analitycznych do opracowania biomarkerów o potencjalnym zastosowaniu w praktyce klinicznej był tematem wykładu wygłoszonego przez Prof. Zenona Kokot z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poszukiwanie nowych metod identyfikacji markerów chemicznych powstających podczas reakcji komórkowych pod kątem zastosowań klinicznych jest obecnie przedmiotem interdyscyplinarnych badań. Narzędzia proteomiczne służą do identyfikacji białek powstających w organizmie człowieka, natomiast metabolomiczne są stosowane do analizy metabolitów w komórkach i tkankach. Zaproponowane przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu połączenie proteomiki i metabolomiki okazało się przydatne w diagnostyce cukrzycy ciężarnych. Niewątpliwą zaletą metody jest wysoka powtarzalność i czułość.
Profesor Christian Zidorn z Christian-Albrechts-University w Kilonii wygłosił wykład nt. chemosystematyki i ekologii biochemicznej jako narzędzi do poszukiwania nowych, naturalnych składników bioaktywnych. Zastosowanie tych narzędzi może być pomocne w poszukiwaniu nowych źródeł rzadkich substancji leczniczych, jak również wskazywać kierunki optymalizacji hodowli roślin i warzyw, zawierających metabolity wtórne o działaniu prozdrowotnym. Podkreślono, że optymalizacja metod hodowli roślinnych w celu uzyskania jak największej zawartości metabolitów wtórnych o znaczeniu terapeutycznym jest wiodącym kierunkiem badań w technologii wytwarzania nowoczesnych leków roślinnych.
Wellcome Reception zostało zorganizowane w Muzeum Farmacji, a Gala Dinner
w restauracji w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Konferencja ta uzyskała od uczestników najwyższe pochwały, zarówno ze względu na wysoki poziom merytoryczny, jak i organizację. Profesorowie: Peter Kleinebudde, Jörg Breitkreutz i Rainhard Neubert z uniwersytetów w Düsseldorfie i Halle podkreślili bardzo wysoki poziom przygotowania i organizacji, trudny do pokonania dla przyszłych organizatorów konferencji. Bardzo wysoko oceniono przygotowane materiały konferencyjne w formie książki oraz w wersji elektronicznej na nośnikach wykonanych metodą druku 3D przez pracowników Katedry. Podkreślano również, że czas poświęcony przez organizatorów dla kolegów z Niemiec w murach Uniwersytetu stał się okazją do poznania jego bogatej historii, nierozerwalnie związanej z dziejami naszego miasta.
Przedstawiciele uniwersytetów ze strony niemieckiej i polskiej podjęli decyzję, by do dalszej współpracy zaprosić Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.