Oferta Zakładu

Polecamy nasze usługi oraz zapraszamy do współpracy w zakresie:

        kliknij po dodatkowe informacje

 

 

FARMAKOKINETYKI

 • Badania farmakokinetyczne kandydatów na lek na różnych gatunkach zwierząt (mysz, szczur, królik) po podaniu dożylnym (podanie doogonowe), dożołądkowym, podskórnym (w tym w postaci pomp osmotycznych) i dootrzewnowym z możliwością wielokrotnego pobierania próbek (kaniulacja żyły szyjnej)
 • Skalowanie allometryczne i wybór dawki do badań klinicznych
 • Ocena wiązania nowych związków z białkami osocza metodami dializy równowagowej i ultrafiltracji wraz z matematyczną analizą danych (regresja nieliniowa, metoda Scatcharda)
 • Badania metabolizmu z wykorzystaniem mikrosomów oraz hepatocytów ludzkich i zwierzęcych
 • Ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem narządów perfundowanych

 

FIZYKOCHEMII

 • Podstawowe badania fizykochemiczne i badania kinetyki uwalniania związków z postaci leku w aparacie przepływowym oraz analiza danych z wykorzystaniem modeli matematycznych

 

ANALITYKI

 • Oznaczanie stężeń leków (kandydatów na lek) i ich metabolitów we krwi, moczu i tkankach zwierząt metodami: HLPC z detekcją DAD, fluorymetryczną i elektrochemiczną oraz LC-MS/MS (Qtrap 4500/ExionLC AC, SCIEX)
 • Rozdział i analiza ilościowa enancjomerów w materiale biologicznym
 • Monitorowanie stężeń leków i ich metabolitów we krwi i płynach ustrojowych u chorych metodą LC-MS/MS (w tym
  z wykorzystaniem suchej kropli krwi – DBS, VAMS) oraz konsultacje w zakresie optymalizacji dawkowania leków

 

FARMAKOMETRII

 • Analiza farmakokinetyczna i farmakokinetyczno-farmakodynamiczna (PK/PD) indywidualna i populacyjna z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania

 

Zapytania odnośnie w/w oferty badań prosimy kierować na adres Zakładu: farmakokinetyka@uj.edu.pl