Badania

Przykładowe tematy prac magisterskich realizowane w Zakładzie 

 

Tematyka badawcza

Opieka farmaceutyczna. Farmakoekonomika NDRP. Optymalizacja farmakoterapii w geriatrii. Modelowanie matematyczne i narzędzia inteligencji obliczeniowej w naukach farmaceutycznych

Ocena kosztów i efektywności opieki farmaceutycznej w polskim systemie opieki zdrowotnej

Wpływ prowadzonej edukacji na zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności pacjentów przewlekle chorych,co z kolei pozwala ocenić w jakim stopniu poszerzenie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej przyczynia się do zmiany zachowań prozdrowotnych. Analiza przełożenia działań edukacyjnych na poziom compliance i concordance. Badanie rozpowszechnienia rzeczywistych i potencjalnych problemów lekowych oraz określenie ich przyczyn w warunkach polskich.

 

Stosowane metody

Analizy farmakoekonomiczne. Badania typu „action research”. Modele i techniki obliczeniowe. Badania ankietowe, obserwacyjne, interwencyjne

 

Wybrane publikacje:

 1. A. Gołda, J. Dymek, W. Polak, A. Uram, E. Uman-Ntuk, A. Skowron. Jakość konsultacji farmaceutycznej towarzyszącej ekspedycji pseudoefedryny w aptece ogólnodostępnej / An assessment of counseling quality provided by community pharmacies to patients during expedition of pseudoephedrine. Farm Pol, 2019, 75(3)
 2. A. Gołda, J. Dymek, A. Geisler, J. Dereń, A. Skowron. Bezpieczeństwo pacjentów stosujących leki OTC – czy warto coś zmienić? Badanie opinii magistrów i studentów farmacji / Safety of the patients using OTC drugs – is there a need for the change? A study of the pharmacists and pharmacy students’ views. Farm Pol, 2018, 74(8): 445-452
 3. A. Gołda, J. Dymek, P. Pelka, A. Skowron. Jak polscy pacjenci stosują psychotropowe leki nasenne i przeciwlękowe – raport cząstkowy z badania kwestionariuszowego prowadzonego w aptekach ogolnodostępnych/ How Polish patients use hypnotics and anxiolytics – the fragmentary report from a questionnaire survey conducted in the community pharmacies. Farm. Pol. 2018;  T. 74(5), s. 267-273
 4. A. Gołda, J. Dymek, A. Skowron. Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego w Polsce/ The role of the community pharmacists in the promotion of the sexual and reproductive health in Poland. Farm. Pol. 2018;  74 (1), s. 35-39
 5. A. Skowron, J. Dymek, A. Gołda, W. Polak. Are We Ready to Implement Competence-Based Teaching in Pharmacy Education in Poland? Pharmacy (Basel) 2017; 5(2) art. no. 25, Open Access Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0.
 6. J. Dymek, A. Skowron, W. Polak, A. Gołda. Assessment of knowledge and skills of patients with hypertension related to self-measurement of blood pressure (SBPM). Nadciśnienie Tętnicze./ Arterial Hypertension. 2015;  19(1), s. 45-49
 7. P. Pelka, A. Skowron, A. Gołda, J. Dymek, W. Polak. Konsumpcja inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptora H2 w wybranych aptekach w Polsce w latach 2010-2011. Consumption of proton pump inhibitors and histamine H2 antagonists in selected community pharmacies in Poland in years 2010 and 2011. Farm. Pol. 2015; 71(2) s.63-69
 8. Gołda A. Inhibitory pompy protonowej – różne czy jednakowe/ Proton pump inhibitors (PPIs) –     same or different? Farm Pol, 2011, 67(7): 471-478
 9. A. Gołda, J. Dymek, K. Dziwisz, W. Polak, A. Skowron „Legalni użytkownicy nierefundowanych leków psychotropowych w Polsce – badanie pilotażowe”/ “The legal benzodiazepines users in Poland – a pilot study”  Farm. Pol. 2014; 70, nr 12, s. 665-674
 10. A. Gołda, Z. Durbas, A. Skowron: Analiza użytkowania leków psychotropowych o działaniu nasennym – badanie internetowe. Analysis of the use of hypnotic drugs in Poland – internet non-participant observation. Farm. Pol.2013, 69(6), s. 331-340

 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

 • Analiza kluczowych parametrów interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków modyfikujących parametry EKG (program SONATA NCN 2014)
 • Ocena efektywności kosztowej prowadzenia opieki farmaceutycznej (umowa nr 3787/B/P01/2009/37)
 • Toksykologia obliczeniowa – platforma ekstrapolacji in vitro – in vivo efektu kardiotoksycznego (umowa nr LIDER/02/187/L-1/09/NCBiR/2010)
 • Analiza użytkowania preparatów zawierających substancje psychotropowe z grupy IV-P ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwlękowych, uspokajających i nasennych z grupy benzodiazepin (ATC N05B i N05C) w wybranych województwach Polski (umowa nr UMO-2011/03/D/NZ7/05099)
 • Poprawa skuteczności doradztwa farmaceutycznego w zakresie terapii nikotynozastepczej (NTZ) prowadzonej w aptekach ogólnodostępnych (badania statutowe)
 • System oceny bezpieczeństwa leków oparty o techniki obliczeniowe (badania statutowe)
 • Ocena umiejętności pacjentów w zakresie samodzielnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi