Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej

KIERUNEK FARMACJA

BOTANIKA FARMACEUTYCZNA

(I rok, semestr II)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o roślinach leczniczych, grzybach i organizmach prokariotycznych, przygotowanie do studiowania farmakognozji;
  • nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy mikroskopowej roślinnych surowców leczniczych, rozpoznawanie makroskopowe gatunków, określenie ich przynależności do rodzin botanicznych, znajomość praktyczna roślin i grzybów trujących.
 • Sylabus przedmiotu:https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/68f529b7-be68-4f60-a7a6-d4a7368268cd.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • Przedmiot Botanika Farmaceutyczna składa się z następujących form zajęć: ćwiczenia (60 godz.), wykłady (15 godz.), seminaria (15 godz.).
  • Frekwencja:
   • Ćwiczenia – w przypadku nieobecności na ćwiczeniach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.
   • Wykłady – uczestnictwo na wykładach jest obowiązkowe (min. na 80% wykładów).
   • Seminaria – uczestnictwo we wszystkich seminariach jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności na seminarium (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.
  • Aktywność:
   • Student jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach. Obowiązuje przygotowanie do każdych ćwiczeń. Średnia ocen uzyskanych przez studenta ze sprawdzianów w toku całego semestru musi być oceną co najmniej dostateczną. W przypadku oceny niedostatecznej student jest zobowiązany do zdania całości obowiązującego materiału teoretycznego.
   • W ciągu semestru przeprowadzone są trzy kolokwia praktyczne:
   • Kolokwium I – elementy cytologii i histologii roślin (na ćwiczeniach nr 6)
   • Kolokwium II – cytologia, histologia i organografia (na ćwiczeniach nr 10)
   • Kolokwium III – morfologia (kolokwium ustne, na ćwiczeniach nr 15)
   • O dokładnym terminie kolokwiów studenci są informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kolokwia muszą być zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną.
    W przypadku oceny niedostatecznej student przystępuje do kolokwium poprawkowego.
   • Obowiązuje przygotowanie do każdego z seminariów (zakres wiedzy precyzuje oddzielnie każdy z prowadzących seminaria).
   • Studenci są zobowiązani do przygotowania fotozielnika roślin leczniczych w formacie PDF (40 roślin) wg instrukcji udostępnionej przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Aby ułatwić przygotowanie zielnika Zespół Katedry Botaniki Farmaceutycznej organizuje zajęcia terenowe w formie wycieczki florystycznej na terenie Krakowa. Uczestnictwo w wycieczce jest obowiązkowe.
  • Warunki zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie pozytywnych ocen:
   • z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych przeprowadzanych przez cały czas trwania semestru oraz kolokwium I – średnia (min. 3,0)
   • z kolokwium II (min. 3,0)
   • z kolokwium III (min. 3,0)
   • z zielnika roślin leczniczych (min. 4,0)
  • Warunki zaliczenia seminariów:
   • obowiązkowa obecność
   • aktywne uczestnictwo
  • Warunki zaliczenia wykładów:
   • obecność obowiązkowa (na min. 80% wykładów)
  • Warunki ostatecznego zaliczenia przedmiotu (egzamin – min. 56,5 pkt, max. 100 pkt):
   • pozytywna ocena z ćwiczeń ( min. 13 pkt., max. 20 pkt)
   • zdanie pisemnego egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) na ocenę pozytywną – co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi (min. 25,5 pkt, max. 50 pkt)
   • zdanie egzaminu praktycznego (rozpoznawanie roślin) na ocenę pozytywną (min. 18 pkt., max. 30 pkt)
   • Wszelkie kwestie sporne i wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu zajęć rozstrzyga koordynator przedmiotu.

 

Przedmiot fakultatywny – BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN – ZNACZENIE FARMACEUTYCZNE

(II rok, semestr III)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Agnieszka Szopa

 • Cele kształcenia:
  • poznanie kierunków badawczych biotechnologii roślin istotnych z farmaceutycznego punktu widzenia (akumulacja metabolitów wtórnych w roślinnych kulturach in vitro, procesy biotransformacyjne, transformacja genetyczna, mikrorozmnażanie roślin leczniczych), poznanie metodyki i problematyki badawczej;
  • wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi metodami badawczymi z zakresu biotechnologii roślin, możliwościami ich wykorzystania w farmacji, w przemyśle kosmetycznym i spożywczym.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/4785ddc0-f02b-47c0-a190-f75a586568ec.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa, aktywna obecność na wszystkich zajęciach;
  • rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru na co najmniej 51% pozytywnych odpowiedzi.

 

Przedmiot fakultatywny – ROŚLINY EGZOTYCZNE W TERAPII, KOSMETOLOGII I TOKSYKOLOGII

(II rok, semestr III)

Koordynator przedmiotu: dr Agnieszka Szewczyk

 • Cele kształcenia:
  • uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na temat znaczenia roślin egzotycznych w leczeniu alopatycznym; zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą znaczenia roślin egzotycznych w aromaterapii, w homeopatii oraz jako źródła surowców kosmetycznych; poszerzanie wiedzy na temat niebezpiecznych i trujących gatunków roślin egzotycznych;
  • dobycie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków roślin egzotycznych; umiejętność zdobywania informacji na temat nowych gatunków roślin egzotycznych wprowadzanych do lecznictwa europejskiego i polskiego;
  • wzbudzenie głębszego zainteresowania bogactwem świata roślin, możliwościami wykorzystania gatunków roślin egzotycznych w celach farmaceutycznych i parafarmaceutycznych; zainteresowanie gatunkami roślin egzotycznych ze względów toksykologicznych; otwartość na nowości naukowe z zakresu etnobotaniki; wyrobienie potrzeby posiadania szerokiej wiedzy dotyczącej roślin egzotycznych w celu podwyższenia prestiżu zawodu farmaceuty zatrudnionego w aptece.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/918924d2-5bfd-409e-94de-c73385d2d863.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa, aktywna obecność na wszystkich zajęciach: w przypadku nieobecności na wykładzie (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia;
  • rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru na co najmniej 51% pozytywnych odpowiedzi;
  • obecność na ćwiczeniach realizowanych w formie jednorazowej wycieczki z prelekcją w szklarniach Ogrodu Botanicznego UJ jest obowiązkowa. Nieobecność skutkuje niezaliczeniem fakultetu. Jedynie nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim będzie akceptowana.

 

Przedmiot fakultatywny – GRZYBY WYŻSZE – ZNACZENIE BIOTECHNOLOGICZNE, LECZNICZE I TOKSYKOLOGICZNE

(III rok, semestr V)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na temat znaczenia leczniczego i toksykologicznego grzybów wyższych;
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków grzybów wyższych (w tym gatunków leczniczych). Ukształtowanie głębszego zainteresowania różnorodnością świata grzybów oraz możliwościami wykorzystania gatunków grzybów wyższych w celach farmaceutycznych.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/1509475e-db07-49e4-bfef-84918d534631.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa, aktywna obecność na zajęciach terenowych;
  • student jest zobowiązany do napisania pracy zaliczeniowej na temat ściśle związany z tematyką fakultetu, (tematy prac zaliczeniowych wraz z instrukcją ich wykonania zostaną przekazane studentom w trakcie krótkiej części organizacyjnej na pierwszych zajęciach);
  • w przypadku nieobecności na zajęciach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z koordynatorem modułu.

 

Przedmiot fakultatywny – TOKSYKOLOGIA ROŚLIN

(IV rok, semestr VIII)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Agnieszka Szopa

 • Cele kształcenia:
  • rozszerzenie wiedzy studentów farmacji w zakresie toksykologii roślin;
  • zdobycie wiedzy w zakresie toksycznego i psychoaktywnego działania roślin krajowych i egzotycznych;
  • ukształtowanie postaw zainteresowania działaniem niepożądanym roślin.
 • Sylabus przedmiotu:
 • Warunki zaliczenia przedmiotu: 
  • aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach;
  • w przypadku nieobecności na seminarium (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia;
  • rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru na co najmniej 51% pozytywnych odpowiedzi.

 

Przedmiot fakultatywny – ALGOLOGIA FARMACEUTYCZNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII

(V rok, semestr IX)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą ważnych gatunków alg nieobjętych ramami obowiązkowego modułu kształcenia wykorzystywanych w preparatach leczniczych.
 • Sylabus przedmiotu:
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:  
  • obowiązkowa, aktywna obecność (jednorazowa, usprawiedliwiona nieobecność skutkuje przygotowaniem formy pisemnej (referatowej) z tematu objętego nieobecnością);
  • przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki realizowanej na fakultecie.

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

ROŚLINY KOSMETYCZNE

(I rok, semestr I, studia stacjonarne i niestacjonarne)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • uzyskanie szczegółowej wiedzy dotyczącej roślin będących źródłem surowców kosmetycznych wykorzystywanych w produkcji kosmetyków, z uwzględnieniem charakterystyki botanicznej, ekologicznej, chemicznej i farmakologicznej najważniejszych gatunków roślin.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/0add519b-03a8-44d1-b5a2-09e849a091e3.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • Student jest zobowiązany do obowiązkowego uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. W przypadku wykładów obecność jest obowiązkowa na min.80% zajęć.
  • W przypadku nieobecności na ćwiczeniach i seminariach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.
  • Na zakończenie ćwiczeń student jest zobowiązany rozwiązać test zawierający materiał obowiązujący na ćwiczeniach.
  • Test zaliczeniowy przeprowadzony na platformie PEGAZ zawiera 30 pytań zarówno o charakterze otwartym jak i zamkniętym. Termin przeprowadzenia testu zostanie podany na pierwszych zajęciach przez osobę prowadzącą.
  • Zaliczenie uzyskuje student, który był obecny na 80% wykładów, aktywnie uczestniczył we wszystkich ćwiczeniach i seminariach (lub odrobił ewentualną, usprawiedliwioną nieobecność) i którego test został pozytywnie oceniony (ocena min. dostateczna).
  • Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (test wielokrotnego wyboru, 100 pytań). Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, seminariach i ćwiczeniach.
  • Student uzyska z egzaminu pozytywną ocenę, jeżeli uzyska z testu co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi.
  • Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji i przebiegu zajęć rozstrzyga koordynator przedmiotu.

 

ROŚLINNE SUROWCE KOSMETYCZNE

(I rok, semestr I, studia stacjonarne i niestacjonarne)

Koordynator przedmiotu: dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja

 • Cele kształcenia:
  • uzyskanie szczegółowej wiedzy dotyczącej roślinnych surowców kosmetycznych z uwzględnieniem charakterystyki fizyko-chemicznej i aktywności biologicznej metabolitów pierwotnych i wtórnych oraz charakterystyki botanicznej roślin będących źródłem ich pozyskiwania.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/95881caf-0bb3-413f-b18d-f7f41c77dabf.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • Student jest zobowiązany do obowiązkowego uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. W przypadku wykładów obecność jest obowiązkowa na min.80% zajęć.
  • W przypadku nieobecności na ćwiczeniach i seminariach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.
  • Na zakończenie ćwiczeń student jest zobowiązany rozwiązać test zawierający materiał obowiązujący na ćwiczeniach.
  • Test zaliczeniowy przeprowadzony na platformie PEGAZ zawiera 30 pytań zarówno o charakterze otwartym jak i zamkniętym. Termin przeprowadzenia testu zostanie podany na pierwszych zajęciach przez osobę prowadzącą.
  • Zaliczenie uzyskuje student, który był obecny na 80% wykładów, aktywnie uczestniczył we wszystkich ćwiczeniach i seminariach (lub odrobił ewentualną, usprawiedliwioną nieobecność) i którego test został pozytywnie oceniony (ocena min. dostateczna).
  • Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (test wielokrotnego wyboru, 100 pytań). Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, seminariach i ćwiczeniach.
  • Student uzyska z egzaminu pozytywną ocenę, jeżeli uzyska z testu co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi.
  • Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji i przebiegu zajęć rozstrzyga koordynator przedmiotu.
 •  

Przedmiot fakultatywny – ROŚLINY EGZOTYCZNE I ICH ZNACZENIE W KOSMETOLOGII

(I rok, semestr I, studia stacjonarne i niestacjonarne)

Koordynator przedmiotu: dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja

 • Cele kształcenia:
  • zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi ważnych gatunków roślin egzotycznych, nieomawianych w ramach obowiązkowego modułu kształcenia wykorzystywanych w produkcji kosmetyków.
 • Sylabus przedmiotu:
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa, aktywna obecność na wszystkich zajęciach, w przypadku nieobecności (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia;
  • rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru na co najmniej 51% pozytywnych odpowiedzi.

 

Przedmiot fakultatywny – ALGI ORAZ GRZYBY WYŻSZE I ICH ZNACZENIE W KOSMETOLOGII

(II rok, semestr III, studia stacjonarne i niestacjonarne)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą ważnych gatunków alg i grzybów wyższych, nieobjętych ramami obowiązkowego modułu kształcenia wykorzystywanych w preparatach kosmetycznych.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/4d16680b-b0a9-4382-a51a-45653ccd3082.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa, aktywna obecność, (jednorazowa, usprawiedliwiona nieobecność skutkuje przygotowaniem formy pisemnej (referatowej) z tematu objętego nieobecnością);
  • zaliczenie obejmuje przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki realizowanej na fakultecie.

 

ANALITYKA MEDYCZNA

Przedmiot fakultatywny – ZIOŁOLECZNICTWO I ROŚLINY LECZNICZE

(I rok, semestr II)

Koordynator przedmiotu: dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja

 • Cele kształcenia:
  • celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o ziołolecznictwie tradycyjnym i współczesnej fitoterapii;
  • student zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie składu chemicznego i zastosowania roślin leczniczych w terapii wybranych chorób, zdobędzie umiejętności rozpoznawania makroskopowego wybranych gatunków roślin leczniczych oraz ukształtuje postawę zainteresowania ziołolecznictwem i jego rosnącym znaczeniem we współczesnej medycynie.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/f141905b-2637-4a60-b453-41b7e1ba7286.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa obecność i aktywne uczestnictwo w seminariach i wycieczce, w przypadku nieobecności na zajęciach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia;
  • rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru z zakresu tematyki realizowanej na fakultecie, na co najmniej 51% pozytywnych odpowiedzi.

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Przedmiot fakultatywny – FARMACEUTYCZNE ASPEKTY BIOTECHNOLOGII ROŚLIN I GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH

(II rok, semestr IV)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • zaznajomienie doktorantów z aktualnym stanem badań biotechnologicznych i dalszymi perspektywami ich rozwoju na podstawie badań ogólnoświatowych i badań Zespołu Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UJ CM.
 • Sylabus przedmiotu: https://sd.cm-uj.krakow.pl/pl/4/19/5
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa, aktywna obecność na wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym doktorant ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia;
  • zaliczenie testu wielokrotnego wyboru na co najmniej 51%.

 

Przedmiot fakultatywny – NATUROTERAPIA

(II rok, semestr III)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • zapoznanie doktorantów z surowcami naturalnymi i ich zastosowaniu we współczesnej medycynie;
  • przekazanie wiedzy z zakresu zastosowania surowca naturalnego w terapii wybranych schorzeń.
 • Sylabus przedmiotu: https://sd.cm-uj.krakow.pl/pl/document/b3bc73f6-30be-4ad6-9bd5-fcbdb58c4533.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obowiązkowa obecność na zajęciach i zaliczenie testu;
  • progi procentowe dla poszczególnych ocen uzyskanych z testu weryfikującego i oceniającego efekty uczenia się: 100% (10) poprawnych odpowiedzi ocena – bardzo dobry, 90% 80% (8–9) poprawnych odpowiedzi – ocena dobry, 70% 60% (7–6) poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny, poniżej 50% (5 i poniżej) poprawnych odpowiedzi ocena niedostateczny – brak zaliczenia.

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

KIERUNEK DIETETYKA

Przedmiot fakultatywny – SUROWCE NATURALNE W PROFILAKTYCE I TERAPII WYBRANYCH SCHORZEŃ

(II rok, semestr IV)

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

 • Cele kształcenia:
  • zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi ważnych naturalnych surowców leczniczych mających znaczenie w prawidłowej diecie, profilaktyce oraz terapii wybranych schorzeń.
 • Sylabus przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/0672fe7e-3b68-4e02-a658-a22a68aba0a9.pdf
 • Warunki zaliczenia przedmiotu:
  • obecność na wszystkich zajęciach;
  • napisanie kolokwium zaliczeniowego – kolokwium zaliczeniowe ma formę pracy opisowej (studenci wybierają 3 spośród 5 zagadnień omawianych w ramach fakultetu). Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

SUROWCE NATURALNE W PROFILAKTYCE I TERAPII

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Bożena Muszyńska

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE KIERUNKU I REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

Surowce naturalne w profilaktyce i terapii

PRACE MAGISTERSKIE

Kryteria przyjęć na prace magisterskie

Kierunek – farmacja

 • Aktywna działalność w Studenckim Kole Naukowym Katedry Botaniki Farmaceutycznej lub Katedry Farmakognozji UJ-CM
 • Minimum ocena – dobry z egzaminu z przedmiotu Botanika Farmaceutyczna
 • Ewentualny udział w zajęciach fakultatywnych realizowanych przez Zespół Katedry Botaniki Farmaceutycznej i/lub Katedry Farmakognozji UJ-CM

Kierunek – kosmetologia

 • Minimum ocena – dobry z pracy zaliczeniowej
 • Minimum ocena – dobry z egzaminu z przedmiotu Rośliny Kosmetyczne lub Roślinne surowce kosmetyczne
 • Ewentualny udział w zajęciach fakultatywnych realizowanych przez Zespół Katedry Botaniki Farmaceutycznej i/lub Katedry Farmakognozji UJ-CM