Dydaktyka

 

Przedmioty prowadzone w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej:

 • KIERUNEK FARMACJA

 

I BOTANIKA FARMACEUTYCZNA

(I rok, semestr II, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→ Celem nauczania realizowanego w Katedrze jest przekazanie studentom podstaw wiedzy o roślinach leczniczych, przygotowanie do studiowania farmakognozji. W ramach zajęć studenci nabywają umiejętność przeprowadzenia analizy mikroskopowej roślin leczniczych, rozpoznawania makroskopowego gatunków, określenia ich przynależności do rodzin botanicznych, praktycznej znajomości roślin i grzybów trujących.
W ramach realizacji przedmiotu kształtowane są postawy szerszego zainteresowania przyrodą (szczególnie roślinami i grzybami leczniczymi) oraz postawy proekologiczne.

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→ wykłady 15 godz.

→ seminaria 15 godz.

→ ćwiczenia 60 godz.

 • Warunki zaliczenia przedmiotu

→ ćwiczenia i seminaria

1. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w ćwiczeniach i seminariach. W przypadku nieobecności (usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.

2. Obowiązuje przygotowanie do każdych ćwiczeń. Średnia ocen uzyskanych przez studenta z kartkówek i ustnych odpowiedzi w toku całego semestru musi być oceną co najmniej dostateczną. W przypadku oceny niedostatecznej student jest zobowiązany do zdania całości obowiązującego materiału teoretycznego.

3. W ciągu semestru są trzy sprawdziany praktyczne:
I. cytologia i histologia (ćwiczenie nr 5, 2-ga połowa marca)
II. cytologia, histologia i organografia (ćwiczenie nr 10; koniec kwietnia/początek maja)
III. morfologia (ćwiczenie nr 15; koniec maja/początek czerwca)
O dokładnym terminie sprawdzianów studenci są informowani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany muszą być zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną. W przypadku oceny niedostatecznej student przystępuje do sprawdzianu poprawkowego.

4. Studenci są zobowiązani do przygotowania zielnika (min. 45 roślin) wg spisu roślin udostępnionego przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Aby ułatwić zebranie roślin potrzebnych do zielnika Katedra organizuje wycieczkę florystyczną poza Kraków (koniec maja, sobota). Uczestnictwo w wycieczce jest obowiązkowe.

Zaliczenie z przedmiotu uzyskuje student, który otrzymał cztery pozytywne oceny:
1. średnia ocena z ćwiczeń
2. ocena z II sprawdzianu praktycznego (cytologia, histologia, organografia)
3. ocena z III sprawdzianu praktycznego (morfologia)
4. ocena z zielnika
oraz odrobił ewentualne nieobecności na ćwiczeniach i seminariach

→ egzamin

Kryteria ostatecznego zaliczenia przedmiotu:
1. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego
2. zdanie egzaminu praktycznego (z rozpoznawania roślin leczniczych)

 • Literatura (przedmiot Botanika Farmaceutyczna)

Literatura podstawowa:
1. Broda B. „Zarys botaniki farmaceutycznej”. PZWL, Warszawa 2002
2. Kohlmünzer S. „Ćwiczenia z botaniki farmaceutycznej”. Skrypt AM Kraków 1978
3. Turowska I., Niweliński J.„Botanika ogólna”. Skrypt AM Kraków 1983
4. Turowska I. i wsp. „Rośliny nasienne z atlasem”. Skrypt AM Kraków 1976
5. Turowska I. i wsp. „Rośliny zarodnikowe”. Skrypt AM Kraków 1976
6. Malinowski E. „Anatomia roślin”. PWN, Warszawa 1987
7. Grzybek J. „Słownik farmakobotaniczny”. AM Kraków 1999
8. Russel S. „Biotechnologia”. PWN, Warszawa 1990
9. Malepszy S. (red.) „Biotechnologia roślin”. PWN, Warszawa 2001
10. Malepszy S. (red.) „Biotechnologia roślin, nowe wydanie”. PWN, Warszawa 2009
11. Broda B.,Mowszowicz J.„Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych”. PZWL, Warszawa 2000
12. Van Wyk B.E., Wink M. „Rośliny lecznicze świata”. MedPharm Polska, Wrocław 2008
Literatura uzupełniająca:
1. Szweykowscy A. J. „Botanika”. Wiedza Powszechna, Warszawa 1997
2. Szweykowscy A. J. „Słownik botaniczny”. Wiedza Powszechna, Warszawa 2003
3. Kohlmünzer S. „Farmakognozja”. wyd. V, PZWL, Warszawa 2007
4. Jędrzejko i wsp. „Zarys wiedzy o roślinach leczniczych”. Śląska Akademia Medyczna. 1997
5. Turowska I. i wsp. „Słownik fitohistochemiczny”. Skrypt AM Kraków 1970
6. Burda P. R. „Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi”. PWN, Warszawa 1998
7. Strzelecka H., Kowalski J. (red.) „Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa”. PWN, Warszawa 2000
8. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworak T. :Fitoterapia i leki roślinne” PZWL, Warszawa 2007
9. Matławska I. „Farmakognozja”. Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poznań 2008
10. Frohne D., „Leksykon roślin leczniczych”. MedPharm Polska, Wrocław 2010

 

II Przedmiot fakultatywny – BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN – ZNACZENIE FARMACEUTYCZNE

(II rok, semestr III, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→  Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z kierunkami badawczymi biotechnologii roślin, ważnych z farmaceutycznego punktu widzenia (akumulacja metabolitów wtórnych w roślinnych kulturach in vitro, procesy biotransformacyjne, transformacja genetyczna, mikrorozmnażanie roślin leczniczych).

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 8 godz.

→  seminarium 2 godz.

→  warsztaty 2 godz.

→  wycieczka 3 godz.

 • Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na wszystkich zajęciach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu zaliczeniowego.

 

III Przedmiot fakultatywny – ROŚLINY EGZOTYCZNE W TERAPII, KOSMETOLOGII I TOKSYKOLOGII

(II rok, semestr III, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→  Celem prowadzonych zajęć jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na temat znaczenia roślin egzotycznych w leczeniu alopatycznym, opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia roślin egzotycznych w aromaterapii, w homeopatii oraz jako źródła surowców kosmetycznych, poszerzenie wiedzy na temat niebezpiecznych – trujących, halucynogennych i narkotycznych gatunków roślin egzotycznych.

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 11 godz.

→  wycieczka 4 godz.

 • Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na wszystkich zajęciach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu zaliczeniowego.

 

IV Przedmiot fakultatywny – GRZYBY WYŻSZE – ZNACZENIE BIOTECHNOLOGICZNE, LECZNICZE I TOKSYKOLOGICZNE

(III rok, semestr V, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→  Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ważnych gatunków grzybów wielkoowocnikowych z uwzględnieniem charakterystyki mykologicznej, ekologicznej, chemicznej i farmakologicznej najważniejszych gatunków

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 8 godz.

→  ćwiczenia 1 godz.

→  zajęcia terenowe – wycieczka 6 godz.

 • Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na wszystkich zajęciach oraz napisanie zaliczeniowego referatu pisemnego

 

 • KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 

I ROŚLINY KOSMETYCZNE

(I rok, semestr I, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→  Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej naturalnych surowców kosmetycznych pochodzenia naturalnego, wykorzystywanych w produkcji kosmetyków, z uwzględnieniem charakterystyki botanicznej, ekologicznej, chemicznej i farmakologicznej najważniejszych gatunków roślin.

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 11 godz.

→  seminaria 4 godz. (stacj.), 2 godz. (niestacj.)

→  ćwiczenia 15 godz. (stacj.), 7 godz. (niestacj.)

 • Regulamin zaliczenia przedmiotu

1. Student jest zobowiązany do obowiązkowego  uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach i seminariach. W przypadku wykładów obecność jest obowiązkowa na min.80% zajęć.

2. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach i seminariach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.

3. Na zakończenie ćwiczeń student jest zobowiązany przygotować pracę zaliczeniową – referat pisemny*. Tematy referatów  oraz termin ich wykonania będą podane przez osobę prowadzącą ćwiczenia na pierwszych zajęciach.

4. Zaliczenie uzyskuje student, który był obecny na 80% wykładów, aktywnie uczestniczył we wszystkich ćwiczeniach i seminariach (lub odrobił ewentualną, usprawiedliwioną nieobecność) i którego referat został pozytywnie oceniony (ocena min. dostateczna).

5. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (test wielokrotnego wyboru, 100 pytań). Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, seminariach i ćwiczeniach.

6. Student uzyska z egzaminu pozytywną ocenę, jeżeli uzyska z testu co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi.

7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące  organizacji i przebiegu zajęć rozstrzyga koordynator przedmiotu.

 

*wymagania dotyczące przygotowania referatu

objętość referatu – min. 4 strony (czcionka 12, interlinia 1,5), zdjęcie (przykładowy wizerunek rośliny) – małe, do 1/6 strony. Na ostatniej stronie referatu należy zamieścić  spis piśmiennictwa, z którego korzystano podczas opracowywania referatu,

– termin dostarczenia gotowych referatów do Katedry Botaniki Farmaceutycznej: do uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia,

– referaty zostaną sprawdzone i ocenione,

– nie należy korzystać ze stron internetowych typu wikipedia itp.,

– wykaz piśmiennictwa przydatnego do przygotowania referatu zostanie przekazany na pierwszych zajęciach ,

– z książek można korzystać w Katedrze Botaniki (istnieje możliwość wypożyczenia na 30 min. książek w celu zrobienia ksero wyłącznie na terenie budynku, w dni powszednie w godz. 9.00 –14.00).

 • Literatura (przedmiot Rośliny Kosmetyczne)

 

Literatura podstawowa:

1.Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B: Rośliny kosmetyczne. Wyd. Śląskiej Akad. Med., Katowice 2006.

2.Jabłońska-Trypuć A., Czerpak R: Surowce kosmetyczne i ich składniki. Wyd. MedPharm-Polska, Wrocław 2008.

3.Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A: Roślinne surowce kosmetyczne. Wyd. MedPharm-Polska, Wrocław 2008.

4.Van Wyk B.E., Wink M: Rośliny lecznicze świata. MedPharm Polska, Wrocław 2008.

5.Frohne D: Leksykon roślin leczniczych. MedPharm Polska, Wrocław 2010.

6.Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A.: Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

7.Praca zbiorowa: Zioła z apteki natury. Wyd. Publicat, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca:

1.Lamer-Zarawska E., Noculak-Palczewska A: Kosmetyki naturalne. Wyd. Astrum, Wrocław 1994.

2.Fink E. (wyd. pol. pod red. W. Malinki): Kosmetyka – przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. MedPharm – Polska, Wrocław 2007.

3.Molski M: Chemia piękna. PWN, Warszawa 2009.

 

II Przedmiot fakultatywny – ROŚLINY EGZOTYCZNE I ICH ZNACZENIE W KOSMETOLOGII

(I rok, semestr II, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→  Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej ważnych gatunków roślin egzotycznych wykorzystywanych w produkcji kosmetyków z uwzględnieniem charakterystyki botanicznej, ekologicznej, chemicznej i farmakologicznej najważniejszych gatunków.

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 11 godz. (stacj.), 7 godz (niestacj.)

→  wycieczka 4 godz. (stacj.), 3 godz. (niestacj.)

 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 1. Student jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach zajęć:

wykłady;

seminarium (4h) realizowane w formie jednorazowej prelekcji w szklarniach Ogrodu Botanicznego UJ, ul. Kopernika 27, w terminie (poniedziałek-sobota) podanym przez osobę prowadzącą zajęcia;

 

 1. W przypadku nieobecności na wykładzie (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.

 

 1. Obecność na seminarium realizowanym w formie jednorazowej prelekcji w szklarniach Ogrodu Botanicznego UJ jest obowiązkowa. Nieobecność skutkuje niezaliczeniem fakultetu. Jedynie nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim będzie akceptowana.

 

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego (min. ocena dostateczna).

 

 1. Kolokwium zaliczeniowe polega na udzieleniu krótkich, pisemnych odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki realizowanej na fakultecie.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne dotyczące  organizacji i przebiegu zajęć rozstrzyga koordynator przedmiotu.

 

III Przedmiot fakultatywny – ALGI ORAZ GRZYBY WYŻSZE I ICH ZNACZENIE W KOSMETOLOGII

(II rok, semestr III, studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

→  Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi ważnych gatunków alg i grzybów wyższych, nieobjętych ramami obowiązkowego modułu kształcenia, wykorzystywanych w produkcji kosmetyków.

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 8 godz.

→  seminaria 4 godz.

→  warsztaty 8 godz.

 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 1. Student jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach zajęć:

Wykłady

Seminarium

Warsztaty

 1. W przypadku jednorazowej nieobecności na zajęciach (spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym) student ma obowiązek odrobić zaległości w sposób indywidualnie uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia.

 

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na wszystkich zajęciach oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki  realizowanej na fakultecie

 

 1. Wszelkie kwestie sporne dotyczące  organizacji i przebiegu zajęć rozstrzyga koordynator przedmiotu.

 

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

Kryteria przyjęć na prace magisterskie

Kierunek – farmacja

 1. Aktywna działalność w Studenckim Kole Naukowym Katedry Botaniki Farmaceutycznej lub Katedry Farmakognozji UJ-CM
 2. Minimum ocena – dobry z egzaminu z przedmiotu Botanika Farmaceutyczna
 3. Ewentualny udział w zajęciach fakultatywnych realizowanych przez Zespół Katedry Botaniki Farmaceutycznej i/lub Katedry Farmakognozji UJ-CM

Kierunek – kosmetologia

 1. Minimum ocena – dobry z pracy zaliczeniowej
 2. Minimum ocena – dobry z egzaminu z przedmiotu Rośliny Kosmetyczne
 3. Ewentualny udział w zajęciach fakultatywnych realizowanych przez Zespół Katedry Botaniki Farmaceutycznej i/lub Katedry Farmakognozji UJ-CM

Przykładowe tematy prac magisterskich na kierunku farmacja realizowanych w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej

Wybór tematów (2012-2017)

 

Prace eksperymentalne:

1. Analiza związków indolowych w wybranych gatunkach jadalnych grzybów Basidiomycota.

2. Analiza chemiczna metabolitów wtórnych w wybranych gatunkach grzybów afylloforoidalnych.

3. Analiza związków indolowych w Allium sativum L.

4. Wpływ składu podłoży hodowlanych na biosyntezę metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Exacum affine Balf. f.

5. Wpływ światła na akumulację metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Ginkgo biloba L.

6. Biotransformacje hydrochinonu w kulturach in vitro na wybranych przykładach roślin leczniczych.

7. Wpływ regulatorów wzrostu i rozwoju roślin na akumulację kwasów fenolowych i kumaryn w kulturach wytrząsanych Ruta graveolens L.

8. Optymalizacja biotransformacji hydrochinonu w arbutynę w kulturach in vitro Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. III miejsce w konkursie wydziałowym

9. Wpływ sacharozy, fenyloalaniny i jasmonianu metylu na akumulację kwasów fenolowych w kulturach pędowych Exacum affine Balf. f.

10. Próby zwiększenia produkcji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Ginkgo biloba metodą elicytacji jasmonianem metylu i dodatku prekursora – fenyloalaniny.

11. Analiza zawartości związków indolowych w kulturach in vitro jadalnych gatunków grzybów: Agaricus bisporus, Cantharellus cibarius i Boletus badius.

12. Jadalne gatunki roślin z rodziny Solanaceae i Cucurbitaceae źródłem fizjologicznie aktywnych związków indolowych.

13. Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w ekstraktach z owocników krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych.

14. Akumulacja kwasów fenolowych oraz analiza stopnia uwalniania (w sztucznym soku żołądkowym) związków indolowych w biomasie z kultur in vitro: Agaricus bisporus, Boletus badius i Cantharellus cibarius.

15. Analiza zawartości związków indolowych w wybranych gatunkach alg.

16. Analiza steroli i karotenoidów oraz aktywność antyoksydacyjna w ekstraktach z owocników wybranych krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych.

17. Akumulacja kwasów fenolowych w kulturach in vitro Aronia arbutifolia (L.) Pers

18. Akumulacja kwasów fenolowych w kulturach in vitro Aronia prunifolia (Marshall). finał konkursu wydziałowego

19. Badania nad akumulacją flawonoidów w kulturach in vitro Melittis melissophyllum L.

20. Badania nad akumulacją kwasów fenolowych w kulturach in vitro Melittis melissophyllum L.

21. Analiza związków zawierających aktywną siarkę w kulturach in vitro Brassica cretica ssp. botrytis L. finał konkursu wydziałowego

22. Badania nad wpływem dodatku fenyloalaniny i jasmonianu metylu na produkcję metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Ginkgo biloba L.

23. Oznaczanie uwalnianych jonów cynku i związków indolowych z biomasy z kultur in vitro Agaricus bisporus do sztucznych soków trawiennych.

24. Optymalizacja warunków produkcji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Ginkgo biloba L.

25. Próby zwiększenia akumulacji wybranych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Vitex agnus castus L.

26. Kultury in vitro wybranych gatunków z rodzaju Scutellaria sp. i wstępna analiza metabolitów wtórnych.

27. Wpływ światła monochromatycznego na akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w kulturach in vitro gatunków rodzaju Aronia.

28. Analiza chemiczna wybranych grup biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych w kulturach mycelialnych Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

29. Badania nad akumulacją kwasów fenolowych i flawonoidów w biomasie cytryńca chińskiego Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. hodowanej w formie kultur płynnych oraz w różnego typu bioreaktorach.

30. Analiza zawartości związków indolowych w kulturach mycelialnych Agaricus bisporus i Boletus badius prowadzonych na podłożach wzbogaconych związkami organicznymi.

31. Próby zwiększenia produkcji metabolitów wtórnych w kulturach pędowych Ruta graveolens L.

32. Badania nad akumulacją wybranych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Melittis melissophyllum L.

33. Akumulacja flawonoidów w wytrząsanych kulturach pędowych rożnych odmian hodowlanych Hypericum perforatum L. finał konkursu wydziałowego

34. Analiza metabolitów wtórnych w wybranych suplementach diety zawierających Arthrospira sp. (Spiruline).

35. Badania nad potencjałem biosyntetycznym wybranych kultur in vitro z rodzaju Ruta sp. – Ruta corsica D.C. i Ruta macrophylla Sol.

36. Wpływ wybranych prekursorów związków polifenolowych na ich akumulację w kulturach in vitro Aronia melanocarpa i Aronia arbutifolia

37. Biokonwersja hydrochinonu w kulturach in vitro Scutellaria baicalensis Georgi.

 

Prace teoretyczne:

1. Charakterystyka botaniczno-chemiczna gatunków roślin dostarczających nowych surowców olejkowych figurujących w VIII i IX wydaniu Farmakopei Polskiej.

2. Charakterystyka botaniczno-chemiczno-farmakologiczna leczniczych gatunków roślin jednoliściennych (Monocotyledoneae) ze szczególnym uwzględnieniem nowych gatunków figurujących w VIII i IX wydaniu Farmakopei Polskiej.

3. Gatunki roślin z rodziny Apiaceae jako obiekt badań biotechnologicznych.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich na kierunku kosmetologia realizowanych w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej

 

Prace eksperymentalne:

1. Próby biotransformacji kwasu 4-hydroksybenzoesowego w arbutynę w kulturach in vitro Aronia melanocarpa i Schisandra chinensis.

2. Badania nad kulturami Ginkgo biloba L.

3. Akumulacja metabolitów wtórnych  w wytrząsanych kulturach Ruta graveolens ssp. divaricata (Tenore) Gams.

4. Kultury wytrząsane odmian hodowlanych (cultivars) Hypericum perforatum L. oraz wstępna analiza zawartości kwasów fenolowych.

5. Badania nad akumulacją wybranych grup metabolitów wtórnych w wytrząsanych kulturach kalusowo – pędowych Ruta graveolens ssp. divaricata (Tenore) Gams.

6. Kultury in vitro Centella asiatica (L.) Urban i analiza fitochemiczna biomasy.

7. Akumulacja lignanów dibenzocyklooktadienowych oraz kwasów fenolowych w kulturach in vitro Schisandra chinensis „Sadova No. 1”.

8. Próby zwiększenia akumulacji wybranych metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Centella asiatica (L.) Urban. finał konkursu wydziałowego

9. Kultury in vitro wybranych grzybów nadrewnowych – analiza chemiczna i aktywność biologiczna związków o znaczeniu
w kosmetologii.

10. Analiza fitochemiczna metabolitów wtórnych wybranych gatunków roślin z rodzaju Scutellaria.

11. Wstępna ocena możliwości biosyntetycznych kultur pędowych Ruta chalepensis L.

12. Schisandra henryi C. B. Clarke – badania biotechnologiczne.

13. Akumulacja związków o znaczeniu kosmetologicznym w kulturach mycelialnych grzybów nadrewnowych.

 

Prace teoretyczne:

1. Surowce garbnikowe w produkcji kosmetyków.

2. Charakterystyka botaniczno-ekologiczno-chemiczna wybranych gatunków roślin wykorzystywanych jako składniki preparatów kosmetycznych.

1. Charakterystyka botaniczno-ekologiczno-chemiczna wybranych gatunków roślin z rodziny Lamiaceae wykorzystywanych jako składniki preparatów kosmetycznych.

2. Charakterystyka botaniczno-chemiczna gatunków roślin należących do rodziny Rutaceae oraz ich zastosowanie w kosmetologii.

3. Charakterystyka botaniczno-chemiczna i aplikacje kosmetyczne wybranych gatunków roślin jednoliściennych (Monocotyledoneae).

4. Gatunki roślin z rodziny Fabaceae jako cenne źródło naturalnych surowców kosmetycznych.

5. Algi źródłem substancji kosmetycznych i leczniczych.

6. Lipidy pochodzenia roślinnego i ich zastosowanie w preparatach kosmetycznych.

7. Charakterystyka botaniczno – chemiczno-farmakologiczna ważnych gatunków roślin kosmetycznych z rodziny Asteraceae.

8. Związki pochodzenia grzybowego i ich zastosowanie w kosmetologii.

9. Węglowodany o znaczeniu kosmetologicznym i leczniczym występujące w wybranych gatunkach alg

10. Charakterystyka botaniczno-chemiczna gatunków roślin będących źródłem gum ważnych w przemyśle kosmetycznym.

11. Kwasy fenolowe i flawonoidy jako ważne związki o znaczeniu kosmetycznym na przykładzie wybranych gatunków roślin.

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

I Przedmiot fakultatywny – FARMACEUTYCZNE ASPEKTYBIOTECHNOLOGII ROŚLIN I GRZYBÓW WYŻSZYCH

→  Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie doktorantów z kierunkami badawczymi biotechnologii roślin i grzybów wyższych, istotnych z farmaceutycznego punktu widzenia (najnowocześniejsze metody sosowane w biotechnologii, innowacyjna problematyka badawcza). Doktoranci poznają praktyczne rozwiązania z wykorzystaniem metod biotechnologii roślin i grzybów w otrzymywaniu surowców roślinnych i grzybowych oraz pojedynczych związków o znaczeniu farmaceutycznym i kosmetycznym

 • Harmonogram (program zajęć w sylabusie przedmiotu)

→  wykłady 9 godz.

→  warsztaty praktyczne 6 godz.

 • Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na wszystkich zajęciach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu zaliczeniowego.

 

 

Prace doktorskie realizowane w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej

 

I. Biotechnologia roślin

1. Temat: Kultury in vitro wybranych gatunków rodzaju Scutellaria jako potencjalne biotechnologiczne źródło pozyskiwania cennych w fitoterapii i kosmetologii bioaktywnych związków. – przewód wszczęty 26.09.2016

2. Temat: Kultury in vitro Verbena officinalis L. jako model do badań nad akumulacją związków bioaktywnych oraz potencjalne, biotechnologiczne źródło ich pozyskiwania. – przewód wszczęty w 30.01. 2017

3. Temat roboczy: Badania nad akumulacją bioaktywnych związków ważnych w lecznictwie i kosmetologii w kulturach in vitro wybranych gatunków roślin.

4. Temat roboczy: Kultury in vitro wybranych gatunków roślin leczniczych źródłem pozyskiwania biologicznie aktywnych związków wykorzystywanych w kosmetologii i farmacji.

II. Biotechnologia grzybów

1. Temat roboczy: Oznaczenie stopnia akumulacji, uwalniania i wchłaniania sustancji fizjologicznie aktywnych z owocników i myceliów z kultur in vitro grzybów jadalnych.

Kontakt